ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Diagnostic performance of thorax CT in mildly symptomatic COVID-19 patients: The importance of atypical CT findings [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(5): 425-434 | DOI: 10.14744/nci.2021.81557

Diagnostic performance of thorax CT in mildly symptomatic COVID-19 patients: The importance of atypical CT findings

Serkan Emre Eroglu1, Abdullah Algin1, Safiye Sanem Dereli Bulut2, Zakir Sakci2, Mehtap Aydin3, Gokhan Aksel1, Ibrahim Altunok1, Hatice Seyma Akca1, Yasar Bukte2
1Department of Emergency Medicine, Health Sciences University, Umraniye Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Radiology, Health Sciences University, Umraniye Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Health Sciences University, Umraniye Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Computed tomography of the thorax (Thorax CT) is frequently used to diagnose viral pneumonia in moderate to severe COVID-19 patients, but its diagnostic performance in mildly symptomatic COVID-19 patients is still unclear. Assessing the diagnostic performance of thorax CT in mildly symptomatic COVID-19 patients was the purpose of our study.
METHODS: Mildly symptomatic and clinically stable, suspected COVID-19 patients scanned with Thorax CTs between March 11, 2020, and April 13, 2020, were included in this study. The sensitivity, specificity, positive and negative likelihood ratios, positive and negative predictive values, and the respective accuracies were calculated for diagnostic purposes.
RESULTS: Among the 1119 patients enrolled in our study, abnormal thorax CT scans were 527 out of which 363/527 (68.9%) had typical CT features for COVID-19. According to analysis of typical COVID findings, sensitivity, specificity, positive predictive values, negative predictive value, and the accuracy of Thorax CTs with were 51.45%, 86.07%, 78.24%, 64.55%, and 68.99%, respectively. When typical CT findings and atypical CT findings were combined for the statistical analysis, the sensitivity, specificity, and accuracy observed 68.84%, 74%, and 71.49%.
CONCLUSION: Diagnosing pneumonia can be challenging in mildly symptomatic COVID-19 patients since the Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction test results, when compared with symptoms are not always evident. According to our study, thorax CT sensitivity was higher when atypical COVID-19 CT findings were included compared to those with typical COVID-19 CT findings alone. Our study which included the largest number of patients among all other similar studies indicates that not only typical but also atypical CT findings should be considered for an accured diagnosis of COVID-19 pneumonia.

Keywords: Accuracy, mild COVID-19; thorax CT.

Hafif semptomlu Covid19 hastalarında Toraks BT'nin tanısal performansı: Atipik BT bulgularının önemi

Serkan Emre Eroglu1, Abdullah Algin1, Safiye Sanem Dereli Bulut2, Zakir Sakci2, Mehtap Aydin3, Gokhan Aksel1, Ibrahim Altunok1, Hatice Seyma Akca1, Yasar Bukte2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul,

Amaç: Toraks bilgisayarlı tomografi (BT), orta ila şiddetli Covid19 hastalarında viral pnömoniyi teşhis etmek için sıklıkla kullanılır, ancak hafif semptomlu Covid19 hastalarındaki tanısal performansı halen net değildir. Hafif semptomlu Covid19 hastalarında Toraks BT tanısal performansını değerlendirmek, çalışmamızın amacı idi.
Yöntemler: 11 Mart 2020 ile 13 Nisan 2020 tarihleri arasında toraks BT ile taranan, hafif semptomlu ve klinik olarak stabil, şüpheli Covid19 hastaları bu çalışmaya dahil edildi. Tanı amaçlı sensitivite, spesifite, pozitif ve negatif olabilirlik oranları, pozitif ve negatif prediktif değerleri ve ilgili doğruluklar hesaplandı.
Bulgular: Çalışmamıza katılan 1119 hasta arasında, anormal Toraks BT taramaları 527 idi ve bunların 363 / 527'sinde (%68,9) Covid19 için tipik BT özellikleri vardı. Tipik Covid19 bulgularınınanalizine göre; Toraks BT’lerin sensitivite, spesifite, pozitif prediktif değer, negatif prediktif değer ve doğruluğu sırasıyla %51.45, %86.07, %78.24, %64.55 ve %68.99 idi. Tipik BT bulguları ve atipik BT bulguları istatistiksel analiz için birleştirildiğinde, sensitivite, spesifite ve doğruluk % 68,84, %74 ve %71,49 olarak gözlendi.
Sonuç: Hafif semptomlu Covid19 hastalarında pnömoni tanısı koymak zor olabilir çünkü Revers-Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) test sonuçları, semptomlarla karşılaştırıldığında her zaman net değildir. Çalışmamıza göre atipik Covid19 BT bulguları dahil edildiğinde toraks BT duyarlılığı, tek başına tipik Covid19 BT bulgularına göre daha yüksekti. Diğer tüm benzer çalışmalar arasında en fazla sayıda hastayı içeren çalışmamız, Covid19 pnömonisinin doğru tanısı için yalnızca tipik değil, aynı zamanda atipik BT bulgularının da dikkate alınması gerektiğini göstermektedir. (NCI-2020-0458.R1)

Anahtar Kelimeler: Hafif Covid19, Doğruluk, Toraks BT

Serkan Emre Eroglu, Abdullah Algin, Safiye Sanem Dereli Bulut, Zakir Sakci, Mehtap Aydin, Gokhan Aksel, Ibrahim Altunok, Hatice Seyma Akca, Yasar Bukte. Diagnostic performance of thorax CT in mildly symptomatic COVID-19 patients: The importance of atypical CT findings. North Clin Istanb. 2021; 8(5): 425-434

Corresponding Author: Serkan Emre Eroglu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale