ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Ischemic colitis following infrarenal abdominal aortic aneurysm treatment: Results from a tertiary medical center [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2018; 5(3): 221-226 | DOI: 10.14744/nci.2017.80774

Ischemic colitis following infrarenal abdominal aortic aneurysm treatment: Results from a tertiary medical center

Ulas Aday1, Ebubekir Gundes1, Durmus Ali Cetin1, Huseyin Ciyiltepe1, Aziz Serkan Senger1, Selcuk Gulmez1, Mustafa Akbulut2, Erdal Polat1
1Department of Gastroenterological Surgery, Kartal Kosuyolu High Speciality and Training Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Kosuyolu High Speciality and Training Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the effects of ruptured aneurysm on morbidity and mortality in patients with ischemic colitis (IC) and resection following infrarenal abdominal aortic aneurysms (AAA) surgery.
METHODS: Between January 2012 and December 2016, patients who underwent resection for ischemic colitis in our clinic were retrospectively reviewed. Data on the ruptured condition of the aneurysm, the emergency or elective form of aneurysm surgery, treatment method for the aneurysm (EVAR-open) were obtained. The patients were compared and divided into two groups as those with ruptured aneurysm and those without.
RESULTS: A total of 275 infrarenal AAA cases were treated by the cardiovascular surgery clinic between January 2012 and December 2016. Fourteen patients (5%) developed ischemic colitis requiring resection. Four (1.8%) patients with EVAR and 10 (17.5%) patients with open surgery were operated because of IC. No statistically significant difference was observed between the two groups in terms of demographic data and surgical procedures. The intergroup comparison did not reveal any statistically significant difference among gastrointestinal (GIS) symptoms, the time period until surgery, the involved colon segment, and the surgical procedures performed. The mortality rate in ruptured AAA group was 83.3%, while it was 62.5% in the non-ruptured AAA group. In spite of the fact that the mortality rate was high in the ruptured group, it was not statistically significant (p=0.393).
DISCUSSION AND CONCLUSION: IC is a complication of AAA surgery with a high mortality rate. Rupture in abdominal aortic aneurysm increasing mortality in IC patients. This complication with a high mortality rate following open AAA surgery should be noted by surgeons and we believe that the liberal utilization of laparotomy and early intervention in suspected cases will decrease mortality rates.

Keywords: Abdominal aortic aneurysms, ischemic colitis; ruptured aneurysm; surgery.

İnfrarenal abdominal aort anevrizma tedavisi sonrası gelişen iskemik kolit: Üçüncü basamak merkeze ait sonuçlar

Ulas Aday1, Ebubekir Gundes1, Durmus Ali Cetin1, Huseyin Ciyiltepe1, Aziz Serkan Senger1, Selcuk Gulmez1, Mustafa Akbulut2, Erdal Polat1
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği, Kartal/ İstanbul
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiovasküler Cerrahi Kliniği, Kartal/ İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: İskemik kolit; abdominal aort anevrizmasının (AAA) açık ve endovasküler (EVAR) yöntemle onarımı sonrası oluşan, mortalitesi oldukça yüksek bir komplikasyondur. Rüptüre AAA vakaları sıklıkla acil şartlarda cerrahiye alınır, bu durum iskemik kolit ve ilişkili mortalitenin artışına neden olarak prognoza olumsuz etki etmektedir. Bu çalışmada amaç; infrarenal AAA cerrahisisonrası iskemik kolit nedeniyle rezeksiyon uygulanan hastalarda rüptüre anevrizmanın morbidite ve mortaliteye etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2012 ile Aralık 2016 tarihleri arasında kliniğimizde, aort anevrizma cerrahisinden sonra iskemik kolit inedeniyle rezeksiyon yapılan hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastalar rüptüre anevrizması olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba ayrılarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Ocak 2012 ile Aralık 2016 arasında kardiyovasküler cerrahi kliniğinde toplam 275 infrarenal AAA olgusu tedavi edildi. On dört hasta (% 5) rezeksiyon gerektiren iskemik kolit gelişti. EVAR'lı 4 (% 1.8), açık cerrahi yapılan 10 vaka (% 17.5) İskemik kolit nedeniyle ameliyat edildi. Her iki grup arasında demografik veriler ve cerrahi girişimler açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Rüptüre AAA grubunda ölçülen laktat değeri 2.6 mmol / L (1.1- 10.7) iken rüptüre olmamış grupta 1.1 mmol / L (0.8-5.4) idi. Yapılan karşılaştırmada fark istatistiksel olarak anlamlıydı p = 0.038). Gruplar arasında yapılan karşılaştırmada, gastrointestinal semptomlar, cerrahiye alınma süreleri, etkilenen kolon segmenti ve yapılan intestinal cerrahi yönünden fark saptanmadı. Rüptüre AAA grubunda mortalite oranı% 83.3, rüptüre olmayan AAA grubunda ise% 62.5 idi. Rüptüre grupta mortalite oranı daha yüksek olmasına rağmen, istatistiksel olarak anlamlı değildi (p = 0.393).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İskemik kolit, AAA cerrahisinin mortalitesi yüksek bir komplikasyonudur. AAA’ da iskemik kolit mortaliteyi artırmaktadır. Özellikle rüptüre olan ve açık cerrahi yöntemle anevrizma onarımının yapıldığı vakalarda iskemik kolit akılda bulundurulmalı, şüpheli vakalarda laparotomi ve erken müdahalenin liberal kullanımı mortalite oranlarını azaltacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Abdominal aort anevrizması, iskemik kolit, anevrizma rüptürü, cerrahi

Ulas Aday, Ebubekir Gundes, Durmus Ali Cetin, Huseyin Ciyiltepe, Aziz Serkan Senger, Selcuk Gulmez, Mustafa Akbulut, Erdal Polat. Ischemic colitis following infrarenal abdominal aortic aneurysm treatment: Results from a tertiary medical center. North Clin Istanb. 2018; 5(3): 221-226

Corresponding Author: Ulas Aday, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale