ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Pharmacologically induced absence seizures versus kindling in Wistar rats [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(1): 25-34 | DOI: 10.14744/nci.2019.80664

Pharmacologically induced absence seizures versus kindling in Wistar rats

Nihan Çarçak1, Melike Sahiner2, Özlem Akman3, Medine Gulcebi Idrizoglu4, Miguel Angel Cortez5, O. Carter Snead5, Esat Eşkazan6, Filiz Onat4
1Department of Pharmacology, Istanbul University Faculty of Pharmacy, Istanbul, Turkey
2Department of Physiology, Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Physiology, Istanbul Bilim University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
4Department of Medical Pharmacology, Marmara University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
5Department of Pediatric Neurology, Toronto University Faculty of Medicine, Toronto, Canada
6Deaprtment of Medical Pharmacology, Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aimed to investigate the effects of γ-butyrolactone (GBL), a prodrug of gamma-Hydroxybutyric acid -induced absence seizures on the development of kindling in Wistar rats.
METHODS: Three groups of adult male Wistar rats under anesthesia were implanted with bilateral cortical recording electrodes for the GBL group (GBL) and/or bipolar stimulation electrodes into the right basolateral amygdala for the Kindling group (KI) alone and Kindling plus GBL group (GBL+KI). Rats in the KI and GBL+KI groups were stimulated twice daily at the afterdischarge threshold until they reached Racine’s stage 5 seizure state. The animals in the GBL + group had an i.p injection of GBL 20 minutes before each electrical stimulation, and the effects of GBL-induced seizures on the development of kindling were investigated. The animals in the GBL group were injected GBL twice daily i.p. for 15 days without receiving any electrical stimulation.
RESULTS: The KI animals reached stage 5 seizure stage at 12th stimulations, whereas the GBL+KI rats reached at 27th stimulations. The mean numbers of stimulations needed for the development of the first stage 3, 4, or 5 generalized seizures were significantly higher in the GBL+KI group than the KI group.
CONCLUSION: The resistance to amygdala kindling in the GBL model can be modulated by the absence seizure mechanism alone, without the intervention of an abnormal genetic background.

Keywords: Amygdala, gamma-butyrolactone, experimental limbic epilepsy; genetic absence epilepsy; kindling.

Wistar sıçanlarda farmakolojik olarak indüklenen absans nöbetlere karşı Kindling

Nihan Çarçak1, Melike Sahiner2, Özlem Akman3, Medine Gulcebi Idrizoglu4, Miguel Angel Cortez5, O. Carter Snead5, Esat Eşkazan6, Filiz Onat4
1Istanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Istanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul
5Toronto Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik nöroloji Anabilim Dalı, Toronto
6Istanbul Cerrahpasa Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, Wistar sıçanlarda γ-hidroksibutirik asidin (GHB) bir ön ilacı olan γ-butirolakton (GBL) ile indüklenen absans nöbetlerin kindling gelişimine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Üç gruba ayrılan yetiskin, erkek, Wistar sıçanlara, genel anestezi altında GBL grubu (GBL) için bilateral kortekse kayıt elektrotları, Kindling grubu (KI) ve Kindling+GBL grubu (GBL+KI) için kortikal kayıt elektrotları ile birlikte kindling uyarıları için sağ bazalateral amigdalaya bipolar uyarı elektrodu stereotaksik cerrahi yöntem ile yerleştirilmiştir. KI ve GBL+KI gruplarındaki sıçanlar Racine’in 5 evreli skalasına gore 5. evre nöbet seviyesine ulaşana kadar günde 2 kez, art-deşarj eşik şiddetinde elektriksel akım ile uyarılmışlardır. GBL+KI grubundaki hayvanlara her elektriksel uyarıdan 20 dakika önce intraperitoneal (i.p.) yoldan GBL enjeksiyonu yapılmış ve indüklenen absans nöbetlerin kindling gelişimine etkisi incelenmiştir. GBL grubundaki hayvanlara ise elektriksel uyarı almaksızın günde 2 kez, i.p. yoldan 15 gün boyunca GBL enjeksiyonu yapılmıştır.
BULGULAR: KI grubundaki hayvanlar 5. evre nöbet seviyesine 12. uyarıda ulaşırken, GBL+KI grubundaki hayvanlar 27. uyarıda ulaşmışlardır. 3, 4 ve 5. evre jeneralize nöbet seviyesine ulaşmak için gerekli ortalama uyarı sayısı GBL+KI grubunda KI grubuna göre anlamlı derece yüksektir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: GBL modelinde amigdala kindling gelişimine karşı oluşan bu direnç, genetik alt yapının etkisinden bağımsız olarak sadece absans nöbet mekanizması ile modüle edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Genetik absans epilepsi, kindling, deneysel limbik epilepsi, gama-butirolakton (GBL), amigdala

Nihan Çarçak, Melike Sahiner, Özlem Akman, Medine Gulcebi Idrizoglu, Miguel Angel Cortez, O. Carter Snead, Esat Eşkazan, Filiz Onat. Pharmacologically induced absence seizures versus kindling in Wistar rats. North Clin Istanb. 2020; 7(1): 25-34

Corresponding Author: Filiz Onat, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale