ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Evaluation of using pediatric emergency rooms [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2019; 6(2): 134-140 | DOI: 10.14744/nci.2018.79990

Evaluation of using pediatric emergency rooms

Yakup Çağ1, Mustafa Özçetin2, Abdurrahman Avar Ozdemir3, Hanım Elveren4
1Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Pediatrics, Biruni University Istanbul Medicine Hospital, Istanbul, Turkey
4Association of Istanbul Anatolia South Public Hospitals General Secretary, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The overload of pediatric emergency units around the world has become an increasing problem for patients and health care professionals alike. Researching the features of pediatric emergency services will provide the necessary information for creating an effective emergency medical system, increasing patient satisfaction, and reducing the treatment costs. In this study; we aimed to check the admissions in pediatric emergency rooms, evaluate the effectiveness of emergency service, and develop suitable strategies to increase the amount and quality of medical service given in pediatric emergency rooms.
METHODS: In this retrospective study, the records of 296,858 (51.2% female, 48.8% male) patient admissions in the emergency rooms and 384,171 (46.3% female, 53.7% male) admissions in the outpatient clinics of eight hospitals between January 2015 and June 2015 were scanned. Out of these hospitals, two facilities were research and training hospitals.
RESULTS: The average age of patients who were admitted to the emergency room was 89.1 (±21.3) months and the average age of patients admitted to the outpatient clinics was 87.2 (±18.7) months. Upper respiratory tract infection was the most frequent (44.23%) diagnosis in the emergency rooms and most of these infected patients (63.67%) had been admitted to the two training and research hospitals that provide an advanced level of health care. Also, the patient requests for diagnosis were determined to be significantly high in emergency rooms.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Proper understanding of the scope of emergency services is very important in order to provide fast and effective healthcare to the patients who get admitted to emergency rooms and maintain appropriate and judicious use of the resources of emergency rooms.

Keywords: Non-urgent, overcrowding; pediatric emergency.

Çocuk Acil Servislerinin Kullanımlarının Değerlendirilmesi

Yakup Çağ1, Mustafa Özçetin2, Abdurrahman Avar Ozdemir3, Hanım Elveren4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
3Biruni Üniversitesi, İstanbul Medicine Hospital, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
4İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

GİRİŞ ve AMAÇ: Tüm dünyada çocuk acil ünitelerinin kalabalıklığı, hastalar ve sağlık çalışanları için giderek artan bir sorun haline gelmiştir. Çocuk acil servislerinin kullanımının özelliklerinin araştırılması, etkin bir acil sağlık sistemi oluşturulmasına, hasta memnuniyetinin artmasına ve maliyetlerin düşürülmesi için kaynak bilgiyi sağlayacaktır. Biz bu çalışmada; çocuk acil servislerinde verilen sağlık hizmetini ve kalitesini artırıcı uygun stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada, 2015 yılı Ocak ve Haziran ayları arasında 2’si eğitim ve araştırma hastanesi olan toplam 8 hastanenin acil servislerine başvuran 296858 (%51,2 kız, %48,8 erkek) hasta ile aynı tarihlerde hastanelerin polikliniklerine başvuran 384171 (%46,3 kız, %53,7 erkek) hasta karşılaştırıldı.
BULGULAR: Olguların yaş ortalaması acile başvuranlarda 89,1 (±0,213) ay, polikliniklere başvuranlarda ise 87,2 (±0,187) ay idi. Üst solunum yolu enfeksiyonları acil servislerde en sık görülen tanı grubu olup, bunların çoğu (%63,67) ileri düzey sağlık hizmeti veren iki eğitim ve araştırma hastanesinde idi. Ayrıca tanısal amaçlı tetkik istenme de acil servislerde anlamlı olarak yüksek saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Acil servisin amacına uygun olarak kullanımı, acil servise başvuran gerçek acil hastalara daha hızlı ve etkin müdahale yapılabilmesi ve acil servisin kaynaklarının uygun olarak kullanılabilmesi bakımından önemlidir. Acil servisin doğru kullanımını engelleyen faktörlerin saptanması ve çözüm önerileri için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: çocuk acil, kalabalık, acil dışı

Yakup Çağ, Mustafa Özçetin, Abdurrahman Avar Ozdemir, Hanım Elveren. Evaluation of using pediatric emergency rooms. North Clin Istanb. 2019; 6(2): 134-140

Corresponding Author: Mustafa Özçetin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale