ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Association between perceived social support, marital satisfaction, differentiation of self and perinatal depression [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(2): 181-188 | DOI: 10.14744/nci.2023.79923

Association between perceived social support, marital satisfaction, differentiation of self and perinatal depression

Esra Keles1, Yildiz Bilge2, Pinar Kumru3, Zeynep Celik3, Irem Cokeliler3
1Department of Gynecologic Oncology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lutfi Kirdar City Hospital, Istanbul, Turkiye
2Department of Psychology, University of Health Sciences, Hamidiye Faculty of Life Sciences, Istanbul, Turkiye
3Department of Obstetrics and Gynecology, University of Health Sciences, Zeynep Kamil Women and Children’s Disease Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: The aim of the study was to investigate the relationship between peripartum depression and social support, marital satisfaction, and self-differentiation.
METHODS: This cross-sectional study was conducted on postpartum women from December 28, 2021, and March 31, 2022. Postpartum women were evaluated using a questionnaire consisting of sections assessing sociodemographic characteristics, obstetric history, and psychometric instruments: Edinburgh Postpartum Depression Scale (EPDS), Marital Disaffection Scale (MDS), Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS), and Differentiation of Self Inventory (DSI).
RESULTS: A total of 425 mothers were included in the study. Of those, 140 (32.9%) mothers scored ≥13 points on EPDS, and 285 (67.1%) mothers scored ≤12 points. Mothers who scored ≥13 on the EPDS were found to have significantly higher scores for marital dissatisfaction. Total scores of family support, friend support, emotional cutoff, fusion with others, and differentiation of self were higher in mothers who scored ≤12 points on the EPDS. There was no significant difference between the two groups in terms of significance with others, emotional reactivity and I position.
CONCLUSION: This study found that marital satisfaction is important in the development of perinatal depression both directly and through family support and emotional cuttoff. In addition, mothers with family support, friend support, and self-differentiation had comparatively lower EPDS scores, while mothers with marital dissatisfaction had higher EPDS scores.

Keywords: Marital satisfaction, postpartum depression, social support.

Algılanan sosyal destek, evlilik doyumu, benliğin farklılaşması ve perinatal depresyon arasındaki ilişki

Esra Keles1, Yildiz Bilge2, Pinar Kumru3, Zeynep Celik3, Irem Cokeliler3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Bölümü, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı peripartum depresyon ile sosyal destek, evlilik doyumu ve benlik farklılaşması arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Yöntemler: Bu kesitsel çalışma, 28 Aralık 2021 ve 31 Mart 2022 tarihleri arasında doğum yapmış kadınlar üzerinde yapılmıştır. Doğum yapmış kadınlar, sosyodemografik özellikleri, obstetrik öykü ve psikometrik araçları değerlendiren bölümlerden oluşan bir anket kullanılarak değerlendirildi: Edinburgh Postpartum Depresyon Ölçeği (EPDS), Evlilik Hoşnutsuzluğu Ölçeği (MDS), Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (MSPSS) ve Benliğin Farklılaşması Envanteri (DSI).
Bulgular: Çalışmaya toplam 425 anne dahil edildi. Bunlardan 140 (%32,9) anne EPDS'den ≥13 puan ve 285 (%67,1) anne ≤12 puan almıştır. EPDS'de ≥13 puan alan annelerin evlilik doyumsuzluğu puanlarının anlamlı derecede yüksek olduğu bulundu. EPDS'den ≤12 puan alan annelerde aile desteği, arkadaş desteği, duygusal kesme, başkalarıyla kaynaşma ve benliği farklılaştırma toplam puanları daha yüksekti. Başkalarıyla anlamlılık, duygusal tepkisellik ve ben pozisyonu açısından iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu.
Sonuç: Bu çalışma, evlilik doyumunun hem doğrudan hem de aile desteği ve duygusal kesinti yoluyla perinatal depresyon gelişiminde önemli olduğunu bulmuştur. Bununla birlikte aile desteği, arkadaş desteği ve benlik farklılaşması olan annelerin EPDS puanları nispeten daha düşükken, evlilikten memnuniyetsizliği olan annelerin EPDS puanları daha yüksek olarak bulunmuştur. (NCI-2022-12-26)

Anahtar Kelimeler: Evlilik doyumu, doğum sonrası depresyon, sosyal destek.

Esra Keles, Yildiz Bilge, Pinar Kumru, Zeynep Celik, Irem Cokeliler. Association between perceived social support, marital satisfaction, differentiation of self and perinatal depression. North Clin Istanb. 2023; 10(2): 181-188

Corresponding Author: Esra Keles
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale