ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Open repair of a type Ia endoleak with a giant abdominal aortic aneurysm sac [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2018; 5(3): 261-263 | DOI: 10.14744/nci.2017.79037

Open repair of a type Ia endoleak with a giant abdominal aortic aneurysm sac

Cemal Kocaaslan1, Mustafa Aldag1, Tamer Kehlibar2, Mehmet Yilmaz2, Ebuzer Aydin1, Bulend Ketenci2
1Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Endovascular aneurysm repair (EVAR) has been widely accepted as a safe and effective treatment for abdominal aortic aneurysm. Endoleaks are the most common complication after EVAR and require urgent interventions. Usually endoleaks can be treated with endovascular procedures using a variety of techniques. Despite these interventions, if the endoleak still persists, conventional open surgery should be evaluated. A 67-year-old man had been treated with EVAR after a ruptured abdominal aortic aneurysm 7 years ago. Later on, a type II endoleak was detected due to the inferior mesenteric artery and treated with coil embolization at the first follow-up year. The patient was admitted to our emergency department due to abdominal pain. Computed tomography angiography demonstrated a type Ia endoleak from the posterior side of the graft with a huge abdominal aortic aneurysm sac (22.9 cm) without rupture. The patient was hemodynamically unstable, and open surgical repair was performed via left anterolateral thoracotomy and laparotomy. Here we report a case where we performed open repair of a type Ia endoleak and discuss the repairing techniques for type Ia endoleak in the light of the literature.

Keywords: Abdominal aortic aneurysm, endovascular procedures; reoperation; type Ia endoleak.

Dev Abdominal Aortik Anevrizma Keseli Tip Ia Endoleak’in Açık Cerrahi Tamiri

Cemal Kocaaslan1, Mustafa Aldag1, Tamer Kehlibar2, Mehmet Yilmaz2, Ebuzer Aydin1, Bulend Ketenci2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Endovasküler anevrizma tamiri (EVAR), abdominal aort anevrizması (AAA) için güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmiştir. Endoleak, EVAR sonrası gelişen en sık komplikasyon olup bazen acil müdahele ve girişim gerektirir. Çoğu zaman endoleak tamiri çeşitli endovasküler yöntemlerle yapılabilmekte iken bazı hastalarda açık cerrahi tamir gerekmektedir. Bu çalışmada yedi yıl önce rüptüre AAA nedeniyle EVAR yapılmış olan sonrasında ikinci defa endoleak komplikasyonu gelişmiş ve cerrahi tamir yapılan 67 yaşında erkek bir hasta sunulmaktadır. Bu hastada takibinin birinci yılında inferior mezenterik arterden kaynaklanan tip II endoleak saptanmış olup, koil embolizasyonla tedavisi yapılmıştır. Acil servisimize karın ağrısı ile başvuran bu hastada çekilen BT anjiografide greftin posterior kısmında tip Ia endoleak ve 22,9 cm’e ulaşan rüptüre olmamış dev anevrizma kesesi saptandı. Hasta hemodinamik olarak stabil olmadığı için sol anterolateral torakotomi ve laparotomi ile operasyona alındı. Bu çalışmada açık cerrahi yöntemle re-operasyona alınan bu hasta sunulmuş olup tip Ia endoleak tedavileri literatür ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: abdominal aort anevrizması, tip Ia endoleak, endovasküler prosedürler, re-operasyon.

Cemal Kocaaslan, Mustafa Aldag, Tamer Kehlibar, Mehmet Yilmaz, Ebuzer Aydin, Bulend Ketenci. Open repair of a type Ia endoleak with a giant abdominal aortic aneurysm sac. North Clin Istanb. 2018; 5(3): 261-263

Corresponding Author: Cemal Kocaaslan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale