ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Retrospective evaluation of adverse reactions after subcutaneous allergen-specific immunotherapy in children with house dust mite allergy [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(5): 675-680 | DOI: 10.14744/nci.2023.78871

Retrospective evaluation of adverse reactions after subcutaneous allergen-specific immunotherapy in children with house dust mite allergy

Ugur Altas1, Aysen Cetemen1, Zeynep Meva Altas2, Emre Akkelle3, Mehmet Yasar Ozkars1
1Department of Pediatric Allergy and Immunology, University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
2Department of Public Health, Umraniye District Health Directorate, Istanbul, Turkiye
3Department of Pediatric Allergy and Immunology, University of Health Sciences, Sancaktepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: Although it is accepted as an effective and safe treatment way, side effects can be observed as a result of subcutaneous immunotherapy (SCIT). In our study, it was aimed to evaluate the local and systemic reactions in children after SCIT and the factors that may be associated with these reactions.
METHODS: Our study included 138 house dust mite allergic patients with asthma and/or allergic rhinitis who underwent SCIT in the Pediatric Allergy and Immunology Outpatient Clinic between November 2013 and April 2022. Sociodemographic, clinical, laboratory features, and development of adverse reactions after SCIT were analyzed from patient files.
RESULTS: The median age of 138 patients was 9.0 years. About 56.5% (n=78) were male, 43.5% (n=60) were female. Of the patients, 55.1% (n=76) had asthma and allergic rhinitis. A total of 7366 SCIT injections were administered to all patients in our clinic. The total number of observed adverse reaction was 118. 50.7% of the patients (n=70) experienced at least one adverse reaction after SCIT. The rate of development of adverse reactions per injection was 1.6% (local: 1.0%, large local: 0.1%, systemic: 0.5%).
CONCLUSION: Although serious systemic reactions and death were not observed in our patients; care should be taken in terms of the development of adverse reactions during SCIT in children.

Keywords: Adverse reaction, allergic rhinitis, asthma, subcutaneous immunotherapy.

Ev tozu akarı alerjisi olan çocuklarda subkutan alerjen spesifik immünoterapi tedavisi sonrası yan etki gelişiminin retrospektif değerlendirilmesi

Ugur Altas1, Aysen Cetemen1, Zeynep Meva Altas2, Emre Akkelle3, Mehmet Yasar Ozkars1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Alerji ve İmmünoloji Kliniği, İstanbul
2Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Bölümü, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Alerji ve İmmünoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Güvenli ve etkin bir tedavi seçeneği olarak kabul edilmesine rağmen, Subkutan alerjen immünoterapisi (SKİT) sonucunda yan etki gözlemlenebilmektedir. Çalışmamızda SKİT uygulanan çocuklarda tedavi sonrası lokal ve sistemik reaksiyon görülme sıklığı ve bu reaksiyonlar ile ilişkili olabilecek faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Çalışmamıza Çocuk Alerji ve İmmünoloji Polikliniğinde Kasım 2013- Nisan 2022 tarihleri arasında SKİT uygulanan, ev tozu akarı alerjisi olan, astım ve/veya alerjik rinit tanılı 138 hasta dahil edilmiştir. Hastaların sosyodemografik, klinik, laboratuvar özellikleri ve SKİT sonrası yan etki gelişimi hasta dosyalarından incelenmiştir.
BULGULAR: Çalışmada değerlendirilen 138 hastanın medyan yaşı 9.0 yıldı. %56,5’i (n=78) erkek, %43,5’i (n=60) kadındı. Hastalar; %55,1 (n=76) oranında astım ve alerjik rinit tanılıydı. Kliniğimizde tüm hastalara toplam 7366 adet SKİT enjeksiyonu uygulandı. Toplam yan etki sayısı 118 idi. Hastaların %50,7’sinde (n=70) enjeksiyon sonrası en az bir kez yan etki görüldü. Enjeksiyon başına yan etki gelişimi oranı %1,6 idi (Lokal: %1,0, geniş lokal: %0,1, sistemik: %0,5).
SONUÇ: Çalışmamız kapsamında SKİT uygulanan hastalarda ciddi sistemik yan etki ve ölüm görülmese de; çocuklarda SKİT uygulanması sırasında yan etki gelişimi açısından dikkatli olunmalıdır. (NCI-2022-12-17)

Anahtar Kelimeler: Yan etki, alerjik rinit, astım, subkutan immünoterapi.

Ugur Altas, Aysen Cetemen, Zeynep Meva Altas, Emre Akkelle, Mehmet Yasar Ozkars. Retrospective evaluation of adverse reactions after subcutaneous allergen-specific immunotherapy in children with house dust mite allergy. North Clin Istanb. 2023; 10(5): 675-680

Corresponding Author: Ugur Altas
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale