ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Efficiency of ESWT Utilization In the Treatment of Lateral Epicondylitis [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2014; 1(1): 33-38 | DOI: 10.14744/nci.2014.77487

Efficiency of ESWT Utilization In the Treatment of Lateral Epicondylitis

Korhan Bayram1, Hilal Yeşil2, Erdal Doğan3
1Izmir Katip Çelebi University, Physical Medicine and Rehabilitation, Izmir
2Usak State Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation, Usak
3Malatya State Hospital, Physical Medicine And Rehabilitation, Malatya

OBJECTIVE: Lateral epicondylitis; is a common disease characterized by pain localized over lateral epicondyle, origin of common extensors, and dorsal aspect of forearm. It is easy to diagnose but treatment involves some inherent drawbacks. Conservative management includes Non-steroidal anti inflammatory drugs, ultrasound therapy, steroid injection, functional bracing, laser therapy and shock wave therapy, however none of these modalities have been shown to be significantly effective. Our study investigates the efficacy of extracorporeal shock wave therapy (ESWT) therapy in the treatment of lateral epicondylitis.
METHODS: 12 patients with lateral epicondylitis were included in the study. 3 sessions of ESWT was utilized (1 session per week). Maximum grasping and pain scores were assessed before and after treatment at 1 month. Specific tests for lateral epicondylitis were utilized and Turkish version of the Patient Rated Tennis Elbow Evaluation (PRTEE-T) survey was administered and analysed.
RESULTS: Visual analogue scale (VAS) scores were significantly lower (p<0,05) and grip strength was significantly increased (p <0,05) after ESWT treatment at first month. Overall PRTEE-T survey scores were decreased significantly at first month (p <0,001) after treatment. Global assessment of both patient and physician were significantly lower after treatment (p<0,05).
CONCLUSION: To conclude, ESWT utilization in conservative treatment of lateral epicondyilitis was found to be effective on reducing pain, functional activities and quality of life.

Keywords: lateral epicondylitis, ESWT, conservative treatment

Lateral Epikondilit Tedavisinde ESWT’ nin Etkinliği

Korhan Bayram1, Hilal Yeşil2, Erdal Doğan3
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Bölümü, İzmir
2Uşak Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Bölümü, Uşak
3Malatya Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Bölümü

AMAÇ: Lateral epikondilit, el bilek ekstansörlerinin orijin aldığı lateral epikondilde ve ön kolun ekstansör kas yüzeyinde ağrı ile karakterize, kolun en yaygın lezyonlarından biridir. Tanısı kolay konulmasına rağmen tedavisi zorluklar içermektedir. Konservatif tedavide non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar, ultrason tedavisi, steroid enjeksiyonları, fonksiyonel breysleme, lazer tedavisi ve şok dalga tedavisi kullanılmakta olmasına rağmen, hiç birinin gerçek anlamda etkin olduğuna ait kanıta dayalı veriler bulunmamaktadır. Çalışmamızda, şok dalga tedavisinin, lateral epikondilit tanılı hastalardaki etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: : Toplam 12 lateral epikondilit tanılı hasta çalışmaya dahil edildi. Şok dalga cihazı ile haftada 1 kez olmak üzere toplam 3 seans tedavi verildi. Hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası 1.ayda maksimum kavrama gücü ve visual analog skala (VAS) ile ağrı düzeyleri değerlendirildi, lateral epikondilite spesifik testler uygulandı ve lateral epikondilite özel oluşturulmuş hasta bazlı tenisçi dirseği değerlendirme anketi Türkçe versiyonu (PRTEE-T) skorları incelenerek veri analizi yapıldı
BULGULAR: VAS skorları tedavi öncesine göre anlamlı olarak (p<0,05) azalma gösterirken, el kavrama gücünde tedavi öncesine göre 1. ayda anlamlı (p <0,05) artış saptandı. PRTEE-T Anketinin Total Skoru tedavi öncesine gore anlamlı (p <0,001) düşüş gösterdi ve hasta ve hekimin global değerlendirmelerinde, tedavi sonrasında, her iki değerlendirme için de anlamlı (p<0,05) azalma saptandı
SONUÇ: Sonuç olarak, şok dalga uygulaması Lateral Epikondilit konservatif tedavisinde ağrı, fonksiyonel aktiviteler ve yaşam kalitesi üzerine faydalı bulunmuştur

Anahtar Kelimeler: lateral epikondilit, ESWT, konservatif tedavi

Korhan Bayram, Hilal Yeşil, Erdal Doğan. Efficiency of ESWT Utilization In the Treatment of Lateral Epicondylitis. North Clin Istanb. 2014; 1(1): 33-38

Corresponding Author: Hilal Yeşil, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale