ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
The Clinical Importance of Leukocyte Associated Immunoglobulin like Receptor 1 in Chronic Lymphocytic Leukemia Patients [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-76735 | DOI: 10.14744/nci.2021.76735

The Clinical Importance of Leukocyte Associated Immunoglobulin like Receptor 1 in Chronic Lymphocytic Leukemia Patients

Hacer Berna Afacan Ozturk1, Ahmet Kursad Gunes2, Murat Albayrak1, Umit Yavuz Malkan1, Mesude Falay3, Senem Maral1, Gulsum Ozet2
1University of Health Sciences, Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Department of Hematology, Ankara, TURKEY
2University of Health Sciences, Ankara City Hospital, Department of Hematology, Ankara, TURKEY
3Düzen Laboratory Groups, Ankara, TURKEY

Objective: Leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 1 (LAIR1) also named as CD305, is a transmembrane glycoprotein that is expressed various immune cells. The expression of LAIR1 varies during the differentiation of B cells and recently LAIR1 expression was confirmed in CLL. The exact role and prognostic importance of the expression of LAIR1 is not yet clarified in CLL patients.
Methods: We have aimed to clarify the prognostic importance of the LAIR1 expression in CLL patients by analyzing the LAIR1 expressions of sixty two de novo CLL patients using the flow cytometric tests.
Results: There was a statistically significant difference in the serum beta-2 microglobulin levels of LAIR positive patients compared to LAIR negative patients (t=2,162; p=0,040). Serum beta-2 microglobulin levels were found to be higher in patients who have LAIR1 expression lower than 30, compared to patients who have LAIR1 expression 30 or more (p<0.05). According to CLL-IPI prognostic system, the higher levels of serum beta-2 microglobulin levels lead to worse prognosis of CLL; which indirectly confirms the relation detected in our study between the low LAIR1 levels and high serum beta-2 microglobulin levels showing prognostic course in CLL patients.
Conclusion: In conclusion, the low levels of LAIR1 expression in CLL patients is related with poor prognosis. These results may lead to a potential treatment target in CLL patients in the era of novel targeted drugs. There is a need for future prospective studies that focuses on LAIR1 and its role within the other genetic and prognostic factors.

Keywords: Leukocyte Associated Immunoglobulin like Receptor 1 (CD305), Chronic Lymphocytic Leukemia, Beta-2 microglobulin, Prognosis, Flow cytometry

Kronik Lenfositik Lösemi hastalarında Lökosit İlişkili İmmunoglobulin Benzeri Reseptör 1'in klinik önemi

Hacer Berna Afacan Ozturk1, Ahmet Kursad Gunes2, Murat Albayrak1, Umit Yavuz Malkan1, Mesude Falay3, Senem Maral1, Gulsum Ozet2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Hematoloji Bölümü, Ankara
3Düzen Laboratuvar Grupları, Ankara

Giriş: CD305 olarak da adlandırılan Lökosit İlişkili İmmunoglobulin Benzeri Reseptör 1 (LAIR1) pek çok immun kökenli hücre yüzeyinde ifade edilen bir transmembran proteindir. B hücre farklılaşmasında değişen LAIR1 ifadesinin KLL’de de ifade edildiği, yakın zamanda onaylandı. KLL hastalarında LAIR1 ifadesinin rolü ve prognostik önemi tam olarak netleşmemiştir.
Yöntem: Akış sitometrik testler aracılığıyla 62 yeni tanı KLL hastasının LAIR1 ifadelerini analiz ederek, KLL hastalarında LAIR1 ifadesinin prognostik önemini netleştirmeyi amaçladık.
Bulgular: LAIR1 negatif hastalara kıyasla LAIR pozitif hastaların serum beta-2 mikroglobulin düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (t=2,162; p=0,040). LAIR1 ifadesi 30 ve üzerinde olan hastalar ile karşılaştırıldığında, LAIR1 ifadesi 30’dan düşük olanlarda serum beta-2 mikroglobulin düzeyi daha yüksek saptandı (p<0.05). KLL-IPI skorlama sistemine göre, yüksek serum beta-2 mikroglobulin düzeyi kötü prognozla ilerlemekte ve bu da çalışmamızda tespit edilen düşük LAIR1 düzeyleri ile KLL hastalarında prognostik seyir gösteren yüksek serum beta-2 mikroglobulin düzeyleri arasındaki ilişkiyi dolaylı yoldan doğrulamaktadır.
Sonuç: Sonuç olarak, KLL hastalarında LAIR1 ekspresyonunun düşük seviyeleri kötü prognoz ile ilişkilendirilmiştir. Bu sonuçlara göre hedefe yönelik ilaçlar çağında, KLL hastalarında potansiyel bir tedavi hedefine yol açabilir. LAIR1 ve rolünü, diğer genetik ve prognostik faktörler ile odaklayan ileriye dönük çalışmalara ihtiyaç vardır. (NCI-2021-1-16)

Anahtar Kelimeler: Lökosit İlişkili İmmunoglobulin Benzeri Reseptör 1 (CD305), Kronik Lenfositik Lösemi, Beta-2 mikroglobulin, Prognoz, Akış sitometriCorresponding Author: Hacer Berna Afacan Ozturk
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale