ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Serum Vitamin D Levels in Children with Recurrent Tonsillopharyngitis [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2014; 1(1): 13-18 | DOI: 10.14744/nci.2014.76486

Serum Vitamin D Levels in Children with Recurrent Tonsillopharyngitis

Abdülhamit Çollak1, Abdülkadir Bozaykut1, Bilge Demirel1, Rabia Gönül Sezer1, Lale Pulat Seren1, Mahmut Doğru2
1Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Training and Research Hospital, Department of Pediatrics, Istanbul, Turkey
2Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Training and Research Hospital, Department of Pediatric Allergy and Immunology, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: In this study, we aimed to compare vitamin D levels of children with recurrent tonsillopharingitis and healthy controls. Also, we investigated the relationship between sociodemographic characteristics and serum vitamin D.
METHODS: The study included children with recurrent tonsillopharingitis and healthy controls from the outpatient clinics of Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Training and Research Hospital from January to October 2012, prospectively. Children were aged between 2-12 years. Serum 25 (OH) vitamin D levels were studied by Tandem MS. Risk factors associated with vitamin D levels have been questioned. Ethical aproval was obtained from Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Training and Research Hospital ethical comitee and informed consent was obtained from the legal guardians of the study subjects.
RESULTS: A total of 147 children; 74 (50.3%) patients and 73 (49.7%) controls were included. Age, gender and demographic characteristics did not differ significantly between the two groups. Vitamin D levels in patients with recurrent tonsillopharingitis and controls were 19,7±8,7 ng/ml and 23,6± 9,2 ng/ml, respectively (p<0,01). Although duration of Vitamin D usage was shorter in children with recurrent tonsillopharingitis, this difference was not statistically significant (p>0,05).
CONCLUSION: Vitamin D levels in children with recurrent tonsillophargitis were significantly lower compared to the control group. We believe that serum vitamin D levels should be checked in children with recurrent tonsillopharingitis and deficiencies should be treated.

Keywords: Frequent Tonsillopharyngitis, Vitamin D, infection, 25-OH Vitamin D

Sık Tonsillofarenjit Geçiren Çocuklarda Serum D Vitamini Düzeyleri

Abdülhamit Çollak1, Abdülkadir Bozaykut1, Bilge Demirel1, Rabia Gönül Sezer1, Lale Pulat Seren1, Mahmut Doğru2
1Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, İstanbul
2Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji Ve İmmünoloji, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada sık tonsillofarenjit geçiren çocuklarla, sağlıklı çocukların D vitamini düzeylerini karşılaştırmayı; sosyodemografik özellikler ile D vitamini düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmayı hedefledik.
YÖNTEMLER: Bu çalışmaya, Ocak–Ekim 2012 tarihleri arasında Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniklerine başvuran 2-12 yaş arası sık tonsillofarenjit geçiren ve sağlıklı çocuklar dahil edildi. Her iki grupta tandem ms yöntemiyle serum 25(OH) D vitamini düzeyi çalışıldı. Serum D vitamini düzeyini etkileyebilecek risk faktörleri sorgulandı. Çalışma için Etik Kurul onayı Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Etik Kurul’undan alınmıştır ve çocukların ebeveynlerinden çalışma öncesi aydınlatılmış onam alınmıştır.
BULGULAR: Çalışmamıza 74 (%50,3) hasta ve 73 (%49,7) kontrol grubu olmak üzere, toplam 147 çocuk dahil edildi. Yaş, cinsiyet ve demografik özellikler açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı. Sık tonsillofarenjit geçirenlerde D vitamini düzeyi ortalama 19,7±8,7 ng/ml iken, kontrol grubunda 23,6± 9,2 ng/ml saptandı (p<0,01). Sık tonsillofarenjit geçiren hastalarda D vitamin kullanma süresi kontrol grubuna kıyasla daha kısa olmasına rağmen bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05).
SONUÇ: Yılda 7 ve üzeri tonsillofarenjit geçiren çocuklarda kontrol grubuna kıyasla D vitamini düzeyi anlamlı derecede düşük saptandı. Sık tonsillofarenjit geçiren çocuklarda serum D vitamini düzeylerinin ölçülmesinin ve eksiklik saptanan hastaların tedavisinin gerekli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Sık Tonsillofarenjit, D vitamini, enfeksiyon, 25-OH D düzeyi

Abdülhamit Çollak, Abdülkadir Bozaykut, Bilge Demirel, Rabia Gönül Sezer, Lale Pulat Seren, Mahmut Doğru. Serum Vitamin D Levels in Children with Recurrent Tonsillopharyngitis. North Clin Istanb. 2014; 1(1): 13-18

Corresponding Author: Rabia Gönül Sezer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale