ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Retrospective evaluation of acute transfusion reactions in a tertiary hospital in Erzurum, Turkey [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(3): 261-268 | DOI: 10.14744/nci.2020.76258

Retrospective evaluation of acute transfusion reactions in a tertiary hospital in Erzurum, Turkey

Yeter Duzenli Kar1, Duygu Ozkorucu Yildirgan2, Belkis Aygun4, Demet Erdogmus3, Konca Altinkaynak5
1Division of Pediatric Hematology-Oncology, Department of Pediatrics, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey; Department of Hemovigilans, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey
2Division of Pediatric Hematology-Oncology, Department of Pediatrics, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey
3Department of Hemovigilans, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey
4Department of Pediatrics, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey
5Department of Biochemistry, University of Health Sciences Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Transfusion of blood and blood components is a special type of tissue transplantation, a life-saving treatment. However, besides the benefits of blood product transfusions, there are also some undesirable side effects. In the present study, the frequency and type of transfusion reactions related to blood and blood components were investigated.
METHODS: In this retrospective study, types and the time of occurrence of acute transfusion reaction (ATR), the types of blood and blood components used in our hospital between January 2018 and January 2020 were evaluated for hemovigilance using unit blood products application and side effect reporting forms.
RESULTS: During the 2-year period, 61,636 blood and/or blood components were used in 9334 patients, and 53 of the transfused patients developed ATR. In two patients, ATR developed 2 times and a total of 55 ATR developed. Of the patients who developed ATR, 18 were female and 35 were male, and their ages ranged from 1 month to 85 years. The frequency of ATR was 0.09%, and 47.3% of ATRs were allergic transfusion reactions, 41.8% were febrile non-hemolytic transfusion reactions (FNHTRs), 7.3% were hypotensive transfusion reactions, and 1.8% were transfusion-related lung injury. Fifty-five ATRs were found to be associated with 61.8% erythrocyte suspension, 30.9% with FFP, 5.5% with platelet suspension, and 1.8% with whole blood.
CONCLUSION: There are a limited number of studies evaluating transfusion reaction frequency and reaction types from our country. The most frequent ATR reported in our hospital were mild allergic reactions and FNHTR. The most common side effect of blood product type was erythrocyte suspension. It is important to monitor the transfused patients for undesired reactions during and after the transfusion to determine the frequency, type, risk factors, and safety precautions of the transfusion reactions.

Keywords: Acute transfusion reaction, allergic; FNHTR; hemovigilance.

Üçüncü basamak bir hastanede akut transfüzyon reaksiyonlarının retrospekif olarak değerlendirilmesi, Erzurum, Türkiye

Yeter Duzenli Kar1, Duygu Ozkorucu Yildirgan2, Belkis Aygun4, Demet Erdogmus3, Konca Altinkaynak5
1Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum; Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemovijilans Kliniği, Erzurum
2Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum
3Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemovijilans Kliniği, Erzurum
4Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Erzurum
5Biyokimya Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

Amaç: Kan ve kan bileşenlerinin transfüzyonu özel bir tür doku nakli olup, hayat kurtarıcı bir tedavidir. Ancak kan ürünleri transfüzyonlarının faydaları yanı sıra, bazı istenmeyen yan etkileri de vardır. Çalışmamızda; hastanemizde kan ve kan bileşenlerine bağlı görülen akut transfüzyon ilişkili istenmeyen reaksiyonların tipleri ve sıklığı incelendi. incelenmiştir.
Materyal ve metod: Çalışmada; hastanemizde Ocak 2018-Ocak 2020 tarihleri arasında görülen akut transfüzyon reaksiyon (ATR) tipleri, oluşma zamanı, kullanılan kan ve kan bileşeni türleri Hemovijilans birimi kan ürünleri uygulama ve yan etki bildirim formlarından retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: İki yıllık süreçte 9334 hastaya 61636 adet kan ve/veya kan bileşeni kullanıldığı, transfüzyon uygulanan hastaların 53’ünde ATR geliştiği tespit edildi. İki hastada iki kez olmak üzere toplamda 55 akut transfüzyon reaksiyonu gelişti. geliştiği bildirilmiştir. ATR gelişen hastaların 18’i kadın, 35’i erkek cinsiyette, yaşları 1 ay- 85 yaş aralığında idi. ATR sıklığı %0.09, ATR’larının % 47.3’ünü alerjik transfüzyon reaksiyonları, %41.8’ini febril nonhemolitik transfüzyon reaksiyonları (FNHTR), % 7.3’ünü hipotansif transfüzyon reaksiyonları, %1.8’ini transfüzyon ilişkili akciğer hasarı (TRALI) oluşturmakta idi. Tüm transfüzyon reaksiyonlarının %61.8’i eritrosit süspansiyonu, %30.9’u taze donmuş plazma (TDP), %5.5’i trombosit süspansiyonu, %1.8’i tam kan kullanımı ilişkiliydi.
Tartışma: Ülkemizden transfüzyon reaksiyon sıklığını ve reaksiyon tiplerini değerlendiren kısıtlı sayıda çalışma vardır. Hastanemizde en sık bildirilen istenmeyen transfüzyon reaksiyonu alerjik reaksiyonlar ve FNHTR’dır. En sık yan etki bildirilen kan ürünü türü eritrosit süpansiyonu kullanımı ilişkiliydi. Transfüzyon yapılan hastaların transfüzyon süresince ve sonrasında istenmeyen reaksiyonlar açısından izlenmesi transfüzyon reaksiyonlarının sıklığının, tipinin, risk etmenlerinin belirlenmesi ve güvenlik önlemlerinin alınabilmesi açısından önemlidir. (NCI-2020-0127.R2)

Anahtar Kelimeler: Akut transfüzyon reaksiyonu, alerjik, FNHTR, Hemovijilans

Yeter Duzenli Kar, Duygu Ozkorucu Yildirgan, Belkis Aygun, Demet Erdogmus, Konca Altinkaynak. Retrospective evaluation of acute transfusion reactions in a tertiary hospital in Erzurum, Turkey. North Clin Istanb. 2021; 8(3): 261-268

Corresponding Author: Yeter Duzenli Kar
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale