ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Comparing the effectiveness of neutrophillymphocyte ratio as a mortality predictor on middle and advanced age coronary artery bypass graft patients [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2014; 1(2): 95-100 | DOI: 10.14744/nci.2014.75047

Comparing the effectiveness of neutrophillymphocyte ratio as a mortality predictor on middle and advanced age coronary artery bypass graft patients

Derih Ay1, Burak Erdolu1, Gündüz Yümün2, Ufuk Aydın1, Ahmet Demir3, Osman Tiryakioğlu4, Ahmet Hakan Vural1
1Bursa Yüksek İhtisas Education And Research Hospital, Department Of Cardiovascular Surgery, Bursa
2Namık Kemal Univercity, Medical Faculty, Department Of Cardiovascular Surgery, Tekirdağ
3Yalova State Hospital, Department Of Cardiovascular Surgery, Yalova
4Bahcesehir Univercity, Medical Faculty, Medical Park Hospital, Department Of Cardiovascular Surgery, Bursa

OBJECTIVE: In this study, the effect of neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), which is a recently developed inflammatory parameter, as an early stage mortality predictive marker on coronary artery bypass (CABG) patients of various age groups was examined.
METHODS: Seventy eight patients under the age of 45 (Group 1) and 80 patients who were older than 45 (Group 2) randomly chosen from the patients who underwent isolated CABG surgery, were examined. The preoperative characteristics and NLRs were noted. The primary end point of the study was determined as all-cause in- hospital mortality.
RESULTS: Mortality was observed in 2 patients in Group 1 and 11 patients in Group 2. The threshold value of NLR was 2,47 in the Receiver Operating Characteristic (ROC) curve in Group 1 and there wasn’t any significant correlation between preoperative NLR and mortality rates in the patients whose NLRs were above this curve. The threshold value was determined as 4.07 in Group 2 and there was a significant relation between preoperative NLR and mortality (p<0,01). No relation was found between NLR and mortality when all the examined patients were considered (p>0.05).
CONCLUSION: NLR that can be easily calculated, can be used as a mortality predictor in the patients of advanced age who will undergo isolated CABG procedure.

Keywords: Biological markers, coronary artery disease; inflammation; prognosis.

Orta ve İleri Yaş Gruplarında Koroner Bypass Cerrahisi Sonrası Mortalite Prediktörü Olarak Nötrofil Lenfosit Oranının Etkinliğinin Karşılaştırılması

Derih Ay1, Burak Erdolu1, Gündüz Yümün2, Ufuk Aydın1, Ahmet Demir3, Osman Tiryakioğlu4, Ahmet Hakan Vural1
1Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Bursa
2Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Tekirdağ
3Yalova Devlet Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Yalova
4Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medical Park Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Bursa

AMAÇ: Bu çalışmada yeni geliştirilen bir inflamatuar parametre olan nötrofil-lenfosit oranının(NLO) farklı yaş gruplarında yapılan koroner arter bypass greft (KABG) cerrahisi sonrası erken dönem mortalite prediktörü olarak etkisi incelendi.
YÖNTEMLER: Kliniğimizde izole KABG cerrahisi uygulanan 45 yaş ve altındaki 78 hasta (Grup 1) ile rastgele seçilmiş 45 yaş üstü 80 hasta (Grup 2) retrospektif olarak incelendi. Hastaların preoperatif özellikleri ve NLO’ı belirlendi. Çalışmanın primer sonlanım noktası tüm nedenlere bağlı hastane içi mortalite olarak belirlendi.
BULGULAR: Grup 1 de iki hasta, Grup 2 de 11 hasta olmak üzere toplam 13 hastada (% 8,2) mortalite gözlendi. Alıcı işlem karakteristikleri (ROC) eğrisinde Grup 1 de NLO için eşik değeri 2.47 olarak belirlenmiş olup, bu eğrinin üstünde kalan hastalarda preoperatif NLO ile mortalite arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p0,05). Grup 2 de NLO için eşik değeri 4.07 olarak belirlenmiş olup, eşik değer üstünde kalan hastalarda preoperatif NLO ile mortalite arasında anlamlı ilişki saptandı (p< 0,01). Çalışmaya alınan tüm hastalar göz önüne alındığında preoperatif NLO ile mortalite arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p0,05).
SONUÇ: Kolay bir şekilde hesaplanabilen NLO, ileri yaştaki hastalarda KABG sonrası mortalite prediktörü olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Koroner Arter Hastalığı, biyolojik belirteçler, inflamasyon, prognoz

Derih Ay, Burak Erdolu, Gündüz Yümün, Ufuk Aydın, Ahmet Demir, Osman Tiryakioğlu, Ahmet Hakan Vural. Comparing the effectiveness of neutrophillymphocyte ratio as a mortality predictor on middle and advanced age coronary artery bypass graft patients. North Clin Istanb. 2014; 1(2): 95-100

Corresponding Author: Derih Ay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale