ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Association of lower serum irisin levels with diabetes mellitus: Irrespective of coronary collateral circulation, and syntax score [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(6): 607-614 | DOI: 10.14744/nci.2021.73669

Association of lower serum irisin levels with diabetes mellitus: Irrespective of coronary collateral circulation, and syntax score

Aydin Akyuz1, Beysim Mert2, Demet Ozkaramanli Gur1, Muhammet Mucip Efe1, Huseyin Aykac1, Seref Alpsoy1, Savas Guzel3
1Department of Cardiology, Namik Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdag, Turkey
2Department of Cardiovascular Physiology, Namik Kemal University Institute of Health Sciences, Tekirdag, Turkey
3Department of Biochemistry, Namik Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdag, Turkey

OBJECTIVE: Irisin is a myokine thought to be involved in the pathophysiological process of atherosclerosis with its’ cardiovascular protective effects. Patients with diabetes mellitus (DM) have lower levels of irisin. Therefore, we investigated whether there is a connection between irisin, DM, coronary collateral circulation (CCC), and SYNTAX scores representing coronary artery disease (CAD) severity.
METHODS: This study evaluated 86 patients who have at least one epicardial coronary artery with chronic total occlusion. We included Rentrop 0–1 into the poor CCC group (n=45) and Rentrop 2–3 into the good CCC group (n=41) and measured serum irisin levels.
RESULTS: Irisin levels did not differ (17585 [882–37741] pg/ml and (17504 [813–47683] pg/ml, p=0.772) between the two groups. Irisin levels were lower in patients with diabetes (n=41; 14485 [813–29398] pg/ml) than those without diabetes (n=45; 19724 [865–47683] pg/ml (p=0.002). Irisin was not correlated with SYNTAX scores. In multivariate analysis, DM (OR=0.463; CI: 0.184–0.783; p=0.012) was a negative predictor of good CCC development
CONCLUSION: Although its level is decreased in patients with diabetes, serum irisin levels have no role in the pathophysiology of collateral development and CAD severity.

Keywords: Coronary circulation, diabetes mellitus; irisin.

Serum İrisin Düzeyleri Diyabet Mellitüs İle İlişkilidir, Koroner Kolateral Dolaşım Ve SYNTAX Skorundan Bağımsızdır

Aydin Akyuz1, Beysim Mert2, Demet Ozkaramanli Gur1, Muhammet Mucip Efe1, Huseyin Aykac1, Seref Alpsoy1, Savas Guzel3
1Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ
2Namık Kemal Üniversitesi, Kardiyovasküler Fizyoloji, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ
3Namık Kemal Üniversitesi, Biyokimya, Tıp Fakültesi, Tekirdağ

Amaç: Irisin kardiyovasküler koruyucu etkileri olan bir myokindir ve aterosklerozun patofizyolojik sürecine katıldığı düşünülmektedir. Diabetes mellitus (DM) hastalarında daha düşük irisin seviyeleri vardır. Bu nedenle irisin, DM, koroner kollateral dolaşım (KKD) ve koroner arter hastalığının (KAH) ciddiyetini gösteren SYNTAX skorları arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırdık.
Yöntemler: Bu çalışmada en az bir epikardiyal koroner arteri tam tıkalı (KATT) olan 86 hasta değerlendirildi. Rentrop 0-1'i zayıf KKD grubuna (N = 45) ve Rentrop 2-3'ü iyi KKD grubuna (n = 41) dahil ettik ve serum irisin seviyelerini ölçtük.
Bulgular: Irisin seviyeleri iki grup arasında farklılık göstermedi (17585 [882-37741] pg / ml ve (17504 [813-47683] pg / ml, p = 0.772). Irisin seviyeleri diyabetli hastalarda (n = 41; 14485 [813-29398] pg / ml) diyabeti olmayanlara göre (n = 45; 19724 [865-47683] pg / ml (p = 0.002) daha düşüktü. Irisin, SYNTAX skorları ile korele değildi. Çok değişkenli analizde, DM (OR = 0.463; CI: 0.184-0.783; p = 0.012) iyi KKD için gelişiminin olumsuz bir gösterge idi.
Sonuç: Diyabetli hastalarda irisin seviyesi düşmesine rağmen serum irisin düzeylerinin KKD gelişim ve KAH şiddeti patofizyolojisinde rolü yoktur. (NCI-2020-0440.R1)

Anahtar Kelimeler: Irisin, Diabetes mellitus, koroner dolaşım

Aydin Akyuz, Beysim Mert, Demet Ozkaramanli Gur, Muhammet Mucip Efe, Huseyin Aykac, Seref Alpsoy, Savas Guzel. Association of lower serum irisin levels with diabetes mellitus: Irrespective of coronary collateral circulation, and syntax score. North Clin Istanb. 2021; 8(6): 607-614

Corresponding Author: Aydin Akyuz
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale