ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Subclinical rheumatic heart disease: A single center experience [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2018; 5(4): 329-333 | DOI: 10.14744/nci.2017.73384

Subclinical rheumatic heart disease: A single center experience

Seyma Kayali1, Nuran Belder2
1Department of Pediatric Cardiology, Kecioren Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Pediatrics, Kecioren Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Rheumatic heart disease (RHD) is still a major cause of morbidity and mortality in developing countries. The aim of the present study was to investigate asymptomatic RHD cases diagnosed by echocardiography without any acute rheumatic fever (ARF) history and to present the follow-up results.
METHODS: Children who had been admitted to the pediatric cardiology department between 2011 and 2017 for various reasons (e.g., sport participation and palpitation) and diagnosed with RHD by echocardiography without a history of ARF were included the study. Echocardiographic findings of the patients were evaluated retrospectively.
RESULTS: A total of 75 (55 girls and 20 boys) patients were included in the study. The median age of the cases was 13.6 (minimum 5 and maximum 18) years. The median follow-up period was 19.2 months, whereas the longest follow-up period was 66 months. At the time of admission, pathological valvular insufficiency was present only in the mitral valve in 69 (89.3%) cases, only in the aortic valve in 2 (2.7%) cases, and in both aortic and mitral valve in 6 (8%) cases. Of the cases, 40 (60%) were diagnosed as borderline RHD at the time of admission, and 30 (40%) as definite RHD according to the World Heart Federation criteria. Of these cases, 88% remained the same as borderline RHD, and the findings of two patients improved from definite to borderline RHD. RHD of four patients deteriorated from borderline to definite RHD, and in two patients, valvular insufficiency completely resolved during the follow-up period. None of the cases needed valvular replacement.
DISCUSSION AND CONCLUSION: RHD is still a serious health problem in Turkey. The sensitivity of echocardiography in detecting subclinical mild or asymptomatic cases is well known. For this reason, although it is not yet applied as a routine study, it is important to start the nationwide echocardiographic screening program.

Keywords: Asymptomatic, children; echocardiography; Rheumatic heart disease.

Subklinik romatizmal kalp hastalığı: Tek merkez deneyimi

Seyma Kayali1, Nuran Belder2
1Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi, Ankara
2Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Romatizmal kalp hastalığı (RKH), gelişmekte olan ülkelerde halen önemli bir morbididite ve mortalite nedenidir. Bu çalışmanın amacı, daha önce akut romatizmal ateş tanı hikayesi bulunmayan, ekokardiyografi ile RKH tespit edilmiş asemptomatik vakaları irdelemek ve takip sonuçlarını sunmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza, hastanemiz Çocuk Kardiyoloji Polikliniği’ne 2011-2017 tarihleri arasında, farklı klinik nedenlerle başvurup (spora katılım ve çarpıntı gibi), ekokardiyografi ile RKH tanısı konularak takibe alınan, daha önce geçirilmiş akut romatizmal ateş öyküsü bulunmayan ve ekokardiyografi bulgularına erişilebilen olgular dahil edildi. Ekokardiyografi bulguları geriye yönelik olarak incelendi.
BULGULAR: Elli beş kız, 20 erkek olmak üzere toplam 75 hasta çalışmaya dahil edildi. Olguların ortalama yaşı 13,6 yıldı ( minimum 5, maksimum 18 yıl). Ortalama takip süresi 19,2 ay iken, en uzun takip süresi 66 ay olarak tespit edildi. Altmış yedi olguda (%89.3) başvuru anında yalnızca mitral kapakta patolojik yetersizlik mevcut iken, 2 olguda (%2,7) yalnızca aort yetersizliği, 6 olguda (%8) hem aort, hem mitral kapakta patolojik yetersizlik akımı mevcut idi. Olguların 45’i (%60 ) başvuru anında Dünya Kalp Federasyonu kriterlerine göre sınırda RKH iken, 30 olgu (%40 ) kesin RKH tanısı aldı. Takip sonrası olguların, %88 ‘i başlangıç ve takip sonu sınırda RKH olarak kalırken, 2 olgunun bulguları kesin RKH’dan sınırda RKH’ya gerilemiş, 4 sınırda RKH olgusu kesin RKH‘ya ilerlemiş, 2 olgu ise tamamen normale dönmüş idi. Takip süresince, hiçbir olgunun kapak değişimine ihtiyacı olmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: RKH, ülkemizde halen ciddiyetini koruyan bir sağlık sorunudur. Ekokardiyografinin subklinik hafif veya asemptomatik vakaları belirlemede duyarlılığı iyi bilinmektedir. Bu nedenle henüz rutin olmamasına rağmen, ülke çapında ekokardiyografik tarama programlarının başlatılması önem teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Asemptomatik, çocuklar, ekokardiyografi, romatizmal kalp hastalığı

Seyma Kayali, Nuran Belder. Subclinical rheumatic heart disease: A single center experience. North Clin Istanb. 2018; 5(4): 329-333

Corresponding Author: Seyma Kayali, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale