ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Does systemic immune inflammation index have predictive value in gastric cancer prognosis? [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(1): 24-32 | DOI: 10.14744/nci.2021.71324

Does systemic immune inflammation index have predictive value in gastric cancer prognosis?

Hakan Uzunoglu, Selcuk Kaya
Department of General Surgery, Kartal Dr. Lutfi Kirdar City Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: Some studies have reported that the systemic immune inflammatory index (SII) and neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) provide predictive data on prognosis in gastric cancer patients. In the present study, it was aimed to examine the diagnostic and prognostic values of SII and NLR in gastric cancer.
METHODS: A total of 152 patients, operated with the diagnosis of gastric cancer and followed up in the General Surgery Department of our hospital between January 2012 and April 2018, and 152 healthy controls were included in the study.
RESULTS: The mean SII (989±685) and the mean NLR (3.9±5.2) were significantly higher in gastric cancer patients than the healthy control group (433±203 and 1.9±0.8, respectively) (p<0.001 for both). In the receiver operating characteristic analyzes, a threshold value of 892 for SII had a sensitivity of 66.7% and a specificity of 62.7% in terms of predicting 5-year survival (AUC: 0.637; p=0.076; LB: 0.475; UB: 0.799; CI 95%). The 5-year survival rate was found to be significantly higher in those with a SII of above 892 than those with a SII of 892 and below (p=0.026). The 5-year mortality risk was 0.67-fold lower in those with SII above 892 (p=0.111; 95% CI 0.4–1.1).
CONCLUSION: The present study findings show that SII and NLR are far from providing reliable data on gastric cancer prognosis.

Keywords: Gastric cancer, N ratio, neutrophil/lymphocyte ratio, systemic immune inflammatory index.

Sistemik immün inflamasyon indeksinin gastrik kanser prognozunda prediktif değeri var mı?

Hakan Uzunoglu, Selcuk Kaya
Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Amaç: Bazı çalışmalarda sistemik immün inflamasyon indeksi (SII) ve nötrofil/lenfosit oranının (NLR) mide kanseri olgularında prognoz hakkında prediktif veri sağladığı rapor edilmiştir. Bu çalışmada mide kanserinde SII ve NLR’nin tanısal ve prognostik değerlerinin irdelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmaya Ocak 2012 ile Nisan 2018 arasında hastanemiz Genel Cerrahi bölümünde mide kanseri tanısıyla opere edilerek izlemi yapılan 152 hasta ve 152 sağlıklı kontrol dahil edildi.
Bulgular: Mide kanseri hastalarında ortalama SII (989±685) ve ortalama NLR (3,9±5,2) sağlıklı kontrol grubuna (sırasıyla 433±203 ve 1,9±0,8) göre anlamlı yüksek bulundu (her ikisi için p<0,001). ROC analizlerinde SII için 892 olan eşik değerin 5 yıllık sağkalımı öngörme duyarlılığının %66,7; özgüllüğünün %62,7 olduğu (AUC: 0,637; p=0,076; LB: 0,475; UB: 0,799; CI 95%),
SII 892’nin üstünde olanlarda 5 yıllık sağkalım oranı SII 892 ve altında olanlara göre anlamlı yüksek bulundu (p=0,026). SII 892 üzerinde olanlarda 5 yıllık mortalite riski 0,67 kat daha düşüktü (p=0,111; 95%CI 0,4-1,1).
Sonuç: Çalışmamız SII ve NLR’nin mide kanseri prognozunda güvenilir veri sağlamaktan uzak olduğunu göstermektedir. (NCI-2021-4-33/R1)

Anahtar Kelimeler: Mide kanseri, N oranı, NLR, nötrofil/lenfosit oranı, sistemik immün inflamatuvar indeks.

Hakan Uzunoglu, Selcuk Kaya. Does systemic immune inflammation index have predictive value in gastric cancer prognosis?. North Clin Istanb. 2023; 10(1): 24-32

Corresponding Author: Hakan Uzunoglu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale