ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Electroencephalogram abnormalities in children have rotated error on block design performance: An university hospital child and adolescent psychiatry clinic sample [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(1): 95-100 | DOI: 10.14744/nci.2021.71059

Electroencephalogram abnormalities in children have rotated error on block design performance: An university hospital child and adolescent psychiatry clinic sample

Yasemin Tas Torun1, Seyma Gurbuz1, Deniz Menderes2, Hesna Gul3, Esin Gokce Saripinar1, Ebru Arhan2, Esra Guney1, Yasemen Isik1, Elvan Iseri1, Ayse Serdaroglu2
1Department of Child and Adolescent Psychiatry, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye
2Department of Child Neurology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye
3Department of Child and Adolescent Psychiatry, Gulhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkiye

OBJECTIVE: Neuropsychiatric assessment is essential part of child and adolescent psychiatry clinic practice, also provides important information about central nervous system dysfunctions. In studies conducted to date, it has been known that both the high frequency of psychiatric comorbidity in epileptic patients and that epilepsy comorbidity is quite common in neurodevelopmental disorders. In fact, considering the high comorbidity of epileptic abnormalities and psychiatric disorders, it has been very important to determine predictors for epileptic abnormalities in a clinical sample of child and adolescent psychiatry. In this retrospective study, we aim to determine possible predictive factors for epileptic abnormalities in a clinical sample of child and adolescent psychiatry according to Weschler Intelligence Scale for Children (WISC-R) results.
METHODS: We identified patients who had two or more rotation errors in the block design subtest of WISC-R by retrospectively scanning the system records of 2609 cases who were applied WISC-R with different prediagnoses at Gazi University Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic between January 2013 and December 2020 (n=71). After the first step identification, we selected the ones who had a previous electroencephalography (EEG) recording available for our own re-review (n=60).
RESULTS: We found 15% EEG abnormalities and ADHD is the most common diagnosis in both normal and abnormal EEG groups. Due to correlation analysis, there was a positive-mild correlation between presence of EEG abnormality and WISC-R performance (r=0.56) in intellectual disability (ID) group and a positive-strong correlation between presence of EEG abnormality and WISC-R performance-verbal scores (r=0.74) in ID group.
CONCLUSION: This study has shown that many different abnormal EEG patterns can be found in patients who have rotation errors in the block design test of WISC-R, suggesting diagnoses of ID, and having notable performance-verbal subtests scores difference and rotation errors in the block design subtest of WISC-R should be predicitive factors for epileptic abnormalities.

Keywords: Block design, EEG, intelligence tests, neurodevelopmental disorders; neuropsychiatric assessment; rotation error.

Küplerle desen testinde rotasyon hataları yapan çocuklarda elektroensefalografi anormallikleri: Bir üniversite hastanesi çocuk ve ergen psikiyatrisi klinik örneklemi

Yasemin Tas Torun1, Seyma Gurbuz1, Deniz Menderes2, Hesna Gul3, Esin Gokce Saripinar1, Ebru Arhan2, Esra Guney1, Yasemen Isik1, Elvan Iseri1, Ayse Serdaroglu2
1Gazi Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı
2Gazi Üniversitesi Çocuk Nörolojisi Anabilim Dalı
3Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği

Amaç: Nöropsikiyatrik değerlendirme çocuk ve ergen psikiyatrisi klinik pratiğinde temel değerlendirme yöntemlerinden biri olmasının yanı sıra merkezi sinir sistemi bozuklukları açısından da önemli veriler sunmaktadır. Bu güne kadar yapılan pek çok çalışmada epileptik hastalarda psikiyatrik komorbiditenin sık olduğu ve nörogelişimsel bozukluklarda epilepsinin sıklıkla eşlik ettiği bildirilmiştir. Epileptik bozukluklar ve psikiyatrik hastalıkların yüksek komorbiditesi göz önünde bulundurulduğunda, psikiyatri klinik örnekleminde epileptik bozukluklar için olası prediktörlerin belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada retrospektif olarak, çocuk ve ergen psikiyatrisi klinik örnekleminde WISC-R sonuçlarından yola çıkarak eşlik eden epileptik bozukluklar için olası prediktör faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma verileri, Gazi Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi polikliniğinde Ocak 2013-Aralık 2020 tarihleri arasında farklı ön tanılarla WISC-R testi uygulanan 2609 olgu dosyasının geriye dönük taranak, WISC-R’ın küplerle desen alt testinde 2 ve üzeri rotasyon hatası yapan olgular (n=71) saptanarak bu olguların sistem kayıtlarındaki elektroensefalografi (EEG) sonuçlarına ulaşılarak elde edilmiştir (n=60).
Bulgular: Çalışma grubunda EEG kaydı olan çocukların %15’inde anormal elektriksel aktivite tespit edilmiştir. Hem normal EEG hem de anormal EEG’ye sahip grupta en sık konulan tanının DEHB olduğu saptanmıştır. Korelasyon analizlerinin sonuçlarına göre zihinsel yetersizliği olan olgularda WISC-R performans alt test puanları ile anormal EEG aktivitesi arasında pozitif-zayıf ilişki (r=.56), WISC-R performans ve sözel alt test puanları arasındaki fark ile anormal EEG aktivitesi arasında ise pozitif-kuvvetli bir ilişki saptanmıştır ( r=.74).
Sonuçlar: WISC-R küplerle desen alt testinde rotasyon hataları yapan çocukların EEG kayıtlarında farklı anormal elektriksel aktivite paternleri izlenmektedir, rotasyon hatalarına ek olarak, özellikle zihinsel yetersizlik tanısı olan çocuklarda WISC-R performans ve sözel alt testler arasında belirgin farklılık olması olası anormal EEG aktivitesi açısından en önemli prediktör faktörlerdir. (NCI-2021-4-5/R1)

Anahtar Kelimeler: Küplerle desen, EEG, zeka testleri, nörogelişimsel bozukluklar, nöropsikiyatrik değerlendirme, rotasyon hataları.

Yasemin Tas Torun, Seyma Gurbuz, Deniz Menderes, Hesna Gul, Esin Gokce Saripinar, Ebru Arhan, Esra Guney, Yasemen Isik, Elvan Iseri, Ayse Serdaroglu. Electroencephalogram abnormalities in children have rotated error on block design performance: An university hospital child and adolescent psychiatry clinic sample. North Clin Istanb. 2023; 10(1): 95-100

Corresponding Author: Yasemin Tas Torun
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale