ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Calretinin immunohistochemical staining in Hirschsprung’s disease: An institutional experience [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(6): 601-606 | DOI: 10.14744/nci.2020.69376

Calretinin immunohistochemical staining in Hirschsprung’s disease: An institutional experience

Ebru Zemheri1, Pinar Engin Zerk2, Cigdem Ulukaya Durakbasa3
1Department of Pathology, University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pathology, University of Health Sciences, Okmeydani Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Pediatric Surgery, Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the results obtained by calretinin staining on tissue samples for diagnosing Hirschsprung’s disease (HD) in a single institution, by single expert.
METHODS: A retrospective evaluation was done for calretinin immunostaining in HD patients for a period of 3 years. Calretinin staining was evaluated in nerve fibers. Calretinin immunohistochemistry was considered positive if any staining was seen in nerve fibers and/or ganglion cells in the lamina propria, muscularis mucosa or submucosa. According to staining intensity, staining was classified as strong, weak or negative. The pathological diagnosis was based on presence or absence of ganglion cells (G0/G1) and nerve hypertrophy (N0/N1). Samples were classified according to the depth (presence of submucosa or intermuscular area), the type (biopsy or resection specimen) and staining intensity of calretinin (strong, weak, or negative staining).
RESULTS: A total of 96 tissue samples from 56 patients were studied. Tissues were from colon (43.8%), rectum (43.8%), stoma (6.2%), ileum (3.1%) and appendix (3.1%). The pathological diagnosis was G0N0 in 14.6%, G1N0 in 54.2%, G0N1 in 25% and G1N1 in 6.2% of cases. Our materials consisted of 92 tissue biopsies and four resection specimens. Intermuscular layer was present in 87.5% of materials and 12.5% of biopsies contained submucosa. Calretinin staining was negative (C0) in 37.5% of cases, strong positive (C1) in 47.9%, and weak positive (C2) in 14.6%. When the C0 category was taken as the reference, the status of calretinin staining as C2 (weak positive) in cases with pathological diagnosis of G1N0 was found to be 37.575 times that of cases with G0N0 (OR [95% CI]: 37.575 [2.928, 482.176], p=0.006) and the status of calretinin staining as C1 (strong positive) in cases with pathologic diagnosis of G1N0 was found to be 131.401 times that of G0N0 (OR [95% CI]: 131.401 [9.263, 1864.082), p<0.001).
CONCLUSION: Calretinin staining is positive whenever ganglion cells are present independent from presence of nerve hypertrophy, the depth and the site of the biopsy or staining intensity. It is negative in all aganglionic samples. Calretinin staining is a reliable ancillary test in HD diagnosis.

Keywords: Calretinin, hirschsprung; immunohistochemical staining.

Hirschprung Hastalığı’nda İmmunhistokimyasal Kalretinin Boyanması: Bir Merkezin Deneyimi

Ebru Zemheri1, Pinar Engin Zerk2, Cigdem Ulukaya Durakbasa3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Öğretim Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Öğretim Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul
3Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Öğretim Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Konusunda uzman tek patolog tarafından tek bir kurumda Hirschsprung Hastalığı (HH) tanısı koymak için alınmış doku örneklerinde Kalretinin boyanması ile elde edilen sonuçları değerlendirmek.
Materyal Metod: 3 yıllık periodda (2013-2016) Hirschprung Hastalığı tanısı almış dokulara retrospektif olarak Kalretinin boyaması uygulanarak sonuçları değerlendirildi. H&E boyalı kesitlerin incelenmesinden sonra seçilen paraffin bloklara Kalretinin immunohistokimyasal boyaması uygulandı. Kalretinin boyanması lamina propria, submukoza ve intermusküler alandaki sinir liflerinde değerlendirildi. Kalretinin boyanması sinir liflerinde herhangi bir lineer ya da granüler boyanma varlığında ya da ganglion hücrelerinde sitoplazmik boyanmna varlığında pozitif olarak kabul edildi. Boyanma şiddetine göre negatif, zayıf ya da kuvvetli olarak sınıflandı. Patolojik tanıda ganglion hücre varlığı/ yokluğu (G1/G0) ve sinir hipertrofisinin varlığı/yokluğu ( S1/S0) esas alındı. Örnekler materyalin derinliği ( submukozanın ve intermusküler alanın varlığı/ yokluğu) ve türü (biyopsi /rezeksiyon) ve Kalretinin boyanma durumuna ( Güçlü, zayıf, negatif) göre sınıflandırıldı.
Bulgular: 56 hastadan toplamda 96 biyopsi örneği üzerinde çalışıldı. Biyopsilerin % 43.8’i kolon, %43.8 ‘i rektum,%6.2 ‘si stoma, %3.1’i ileum ve %3.1 ‘i appendikse aitti. Vakaların patolojik tanıları şu şekildeydi; %14.6’sı G0S0, %54.2 ‘si G1 S0, %25’i G0S1 ve %6.2’si G1S1. Materyallerin 92’si doku biyopsisi iken 4 tanesi rezeksiyon materyaliydi. Intermüsküler tabaka vakaların %87.5’inde mevcut idi; %12.5’i submukoza içermekteydi. Kalretinin boyanması vakaların %37,5’inde negatif (K0), %47.9’unda kuvvetli pozitif (K1) ve %14.6 ‘sında zayıf pozitif olarak izlendi (K2). Anatomik yerleşimin, biyopsi türünün ya da derinliğinin kalretinin boyanması üzerine etkisi olmadığı görüldü (p: 0.931, p: 0.327, p: 0.999). Patolojik tanı kalretinin boyanma sonuçlarıyla anlamlı olarak korele olarak izlendi. (F: 5.407, p <0.001). K0 kategorisi referans olarak alındığında G1S0 tanılı hastalarda kalretinin zayıf boyanması (K2) G0S0 tanılı hastaların 37.575 katıydı. [OR (95% CI): 37.575 (2.928, 482.176), p: 0.006] ve yine bu hastalarda kalretininin güçlü boyanması (K1) G0S0 tanılı hastaların 131.401 katıydı. [OR (95% CI): 131.401 (9.263, 1864.082), p <0.001].
Sonuç: Sinir hipertrofisi, biyopsi derinliği ya da biyopsi yerinden bağımsız olarak Kalretinin boyanması ve boyanmanın şiddeti ganglion hücrelerinin varlığında pozitif olarak izlenmektedir. Bütün aganglionik segmentlerde negatif olarak izlenmektedir. HH tanısında Kalretinin boyanması güvenilir bir yardımcı testtir. (NCI-2020-0417.R1)

Anahtar Kelimeler: Hirschprung, İmmunohistokimyasal boyanma, Kalretinin

Ebru Zemheri, Pinar Engin Zerk, Cigdem Ulukaya Durakbasa. Calretinin immunohistochemical staining in Hirschsprung’s disease: An institutional experience. North Clin Istanb. 2021; 8(6): 601-606

Corresponding Author: Pinar Engin Zerk
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale