ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Evaluation of body mass index and related lifestyle factors among 14–17-year-old Turkish adolescents [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(3): 226-235 | DOI: 10.14744/nci.2020.68878

Evaluation of body mass index and related lifestyle factors among 14–17-year-old Turkish adolescents

Elif Gunalan1, Binnur Okan Bakir2, Rabia Bali3, Ozlem Tanriover4, Burcu Gemici5
1Department of Nutrition and Dietetics, Istanbul Health and Technology University Faculty of Health Science, Istanbul, Turkey
2Department of Nutrition and Dietetics, Yeditepe University Faculty of Health Science, Istanbul, Turkey
3Department of Nutrition and Dietetics, Istanbul Sabahattin Zaim University Institute of Science, Istanbul, Turkey
4Department of Family Medicine and Medical Education, Yeditepe University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
5Department of Physiology, Yeditepe University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: During adolescence, unhealthy body weight status is considered as a global concern as it may lead to adverse health consequences in adulthood, therefore evaluation of the risk factors is crucial. The aim of the study was to determine the prevalence of adolescents under the risk of being underweight, overweight, and obese among 14–17-year-old Turkish adolescents. In addition, we examined the association between unhealthy body weight categories and lifestyle factors.
METHODS: This study was designed as cross-sectional study which included body weight status and associated parameters of 1561 adolescents aged between 14 and 17 who were registered 25 different high schools in Istanbul, Uskudar. Height and body weight of participants were measured and related factors were obtained through a questionnaire. Differences in distributions were analyzed using the Chi-square test and to control confounding factors, multivariate logistic regression analysis was performed. As statistical significance limit of p<0.05 was determined.
RESULTS: Body mass index (BMI) percentile analyses indicated that 3.6% of participants were underweight, 14.3% were overweight, and 13.8% were obese. We demonstrated that age, gender, and school types were statistically very significantly associated with BMI (p<0.001) and daily meal frequency, eating speed, and mealtime regularity were significantly related with BMI (p<0.05). In addition, according to multivariate analysis results, gender and school types were closely related with obesity among 14–17-year old Turkish adolescents.
CONCLUSION: This study has been demonstrated that frequency of adolescent obesity in Istanbul, Turkey, has increased and obesity closely related to gender and type of school. Further educational and interventional studies should be organized in this region with consideration of relevant risk factors.

Keywords: Adolescents, body mass index; lifestyle factors; obesity; school type.

14-17 Yaşındaki Türk Ergenlerde Beden Kütle İndeksi ve İlişkili Yaşam Tarzı Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Elif Gunalan1, Binnur Okan Bakir2, Rabia Bali3, Ozlem Tanriover4, Burcu Gemici5
1Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul
2Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul
3Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
4Aile Hekimliği ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
5Fizyoloji Anabilim Dalı, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul,

AMAÇ: Ergenlik dönemindeki sağlıksız vücut ağırlığı, yetişkinlikte olumsuz sağlık sonuçlarına yol açabileceği için küresel bir sorun olarak görülmektedir. Bu nedenle bu duruma neden olan risk faktörlerinin değerlendirilmesi çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, 14-17 yaş arası Türk ergenlerin beden kütle indeksini (BKİ) belirleyerek, düşük kilolu, aşırı kilolu ve obez olma riski altındaki ergenlerin yaygınlığını tespit etmektir. Ayrıca, sağlıksız vücut ağırlığı kategorileri ile ilişkili yaşam tarzı faktörlerinin de belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Bu çalışma, İstanbul Üsküdar'da yirmi beş farklı liseye kayıtlı 14-17 yaşları arasındaki 1561 ergenin vücut ağırlığının durumu ve ilişkili parametrelerini içeren kesitsel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Katılımcıların boy ve vücut ağırlığı ölçülmüş ve ilişkili faktörler anket yoluyla belirlenmiştir. Dağılımlardaki farklılıklar ki-kare testi kullanılarak analiz edilmiş ve şaşırtıcı değişkenleri kontrol etmek için çok değişkenli lojistik regresyon analizi uygulanmıştır. İstatistiksel anlamlılık sınırı olarak p <0.05 belirlenmiştir.
BULGULAR: BKİ persentil analizleri katılımcıların %3.6'sının zayıf, %14.3'ünün fazla kilolu ve %13.8'inin obez olduğunu göstermiştir. Yaş, cinsiyet ve okul tiplerinin BKİ ile istatistiksel olarak anlamlı derecede ilişkili olduğunu (p <0.001) ve günlük yemek sıklığının, yeme hızının ve yemek zamanı düzenliliğinin BKİ ile anlamlı şekilde ilişkili olduğu belirlenmiştir (p <0.05). Ek olarak, çok değişkenli analiz sonuçlarına göre, cinsiyet ve okul tipinin, 14-17 yaş arası Türk ergenler arasında obezite ile yakından ilişkili olduğu saptanmıştır.
SONUÇ: Bu çalışmada, İstanbul, Türkiye'de ergen obezite sıklığının arttığını ve obezitenin cinsiyet ve okul türüyle yakından ilişkili olduğu gösterilmiştir. İlişkili risk faktörleri dikkate alınarak bu bölgede ileri eğitimsel ve girişimsel çalışmalar yapılmalıdır. (NCI-2019-0085.R3)

Anahtar Kelimeler: adölesan, beden kütle indeksi, obezite, okul tipi, yaşam tarzı faktörleri.

Elif Gunalan, Binnur Okan Bakir, Rabia Bali, Ozlem Tanriover, Burcu Gemici. Evaluation of body mass index and related lifestyle factors among 14–17-year-old Turkish adolescents. North Clin Istanb. 2021; 8(3): 226-235

Corresponding Author: Elif Gunalan
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale