ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Effect of hydroxychloroquine use on the length of hospital stay in children diagnosed with COVID-19 [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(6): 562-567 | DOI: 10.14744/nci.2021.65471

Effect of hydroxychloroquine use on the length of hospital stay in children diagnosed with COVID-19

Hatice Uygun1, Habip Almis2, Ibrahim Hakan Bucak2, Mehmet Turgut1
1Department of Pediatric Infectious Disease, Adiyaman University Faculty of Medicine, Adiyaman, Turkey
2Department of Pediatrics, Adiyaman University Faculty of Medicine, Adiyaman, Turkey

OBJECTIVE: COVID-19 since the reporting of the first case of infection and its declaration as a pandemic, it caused morbidity and mortality in hundreds of thousands of people. In the early stages of the COVID-19 pandemic, the number of confirmed cases among children was relatively low, and therefore, data were limited. However, the number of pediatric cases has also risen markedly among children in the later stages of the pandemic.
METHODS: Forty patients from 1 month to 18 years of age who presented to the Division of Pediatric Infectious Diseases of a tertiary research and training hospital between March 10, 2020, and May 31, 2020, with symptoms suggestive of COVID-19 infection and whose combined oropharyngeal and nasopharyngeal swab specimens tested positive on real-time reverse transcription polymerase chain reaction (rRT-PCR) were included in the study.
RESULTS: Forty pediatric patients with a mean age of 109.1±66.1 months were included in the study. Among patients, 62.5% (25/40) were girls and 37.5% (15/40) were boys. The most presentation symptom was cough in 19 (47.5%) patients. Hydroxychloroquine (HQ) therapy was given as part of combination treatment to 15 symptomatic patients older than 72 months of age (72–143 months of age: 4 patient, 144–216 months of age: 11 patients). The mean time to a rRT-PCR negative test was 7.2±1.69 (4–10) days for the group receiving an HQ treatment protocol and 8.2±1.44 (6–11) days for the group receiving a non-HQ treatment protocol with no significant difference between the groups (p=0.054).
CONCLUSION: In this study, it was shown that the use of HQ had no effect on the length of hospital stay and that there was no significant difference between patients in terms of epidemiological data.

Keywords: Children, coronavirus; apidemiological data; hydroxychloroquine; pandemics.

Covid-19 Tanısı Konan Çocuklarda Hidroksiklorokin Kullanımının Hastanede Kalma Süresine Etkisi

Hatice Uygun1, Habip Almis2, Ibrahim Hakan Bucak2, Mehmet Turgut1
1Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Adıyaman
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Adıyaman

Giriş: COVID-19 enfeksiyonu ilk olarak Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıktı. İlk enfeksiyon vakasının bildirilmesi ve bir pandemi olarak ilan edilmesinden bu yana COVID-19 yüz binlerce insanda morbidite ve mortaliteye neden oldu. COVID-19 salgınının erken aşamalarında, çocuklar arasında doğrulanmış vaka sayısı nispeten düşüktü ve bu nedenle veriler sınırlıydı. Bununla birlikte, pandeminin sonraki aşamalarındaki çocuklar arasında pediatrik vaka sayısı da önemli ölçüde arttı.
Yöntemler: 10 Mart 2020 ile 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında üçüncü basamak bir eğitim araştırma hastanesinin Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne COVID-19 enfeksiyonunu düşündüren semptomlarla başvuran ve kombine orofaringeal ve nazofaringeal sürüntü örnekleri gerçek zamanlı ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu testi (rRT-PCR) pozitif olan, 1 aydan 18 yaşına kadar kırk hasta çalışmaya dahil edilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya ortalama yaşı 109,1 ± 66,1 ay olan 40 pediatrik hasta dahil edildi. Hastaların% 62,5'i (25/40) kız,% 37,5'i (15/40) erkekti. En fazla başvuru semptomu 19 (% 47,5) hastada öksürüktü. Hidroksiklorokin (HQ) tedavisi, 72 aylıktan büyük 15 semptomatik hastaya kombinasyon tedavisinin bir parçası olarak verildi (72-143 aylık: 4 hasta, 144-216 aylık: 11 hasta). RRT-PCR testinin negatifleşmesine kadar geçen ortalama süre, HQ tedavi protokolü alan grup için 7,2 ± 1,69 (4-10) gün ve HQ almayan tedavi protokolü alan grup için 8,2 ± 1,44 (6-11) gündü ve gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (p = 0,054).
Sonuç: Bu çalışmada hidroksiklorokin kullanımının hastanede kalış süresine etkisi olmadığı ve epidemiyolojik veriler açısından hastalar arasında anlamlı bir fark olmadığı gösterilmiştir. (NCI-2021-3-18/R2)

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, Epidemiyolojik Veriler, Koronavirüs, Hidroksiklorokin, Pandemi

Hatice Uygun, Habip Almis, Ibrahim Hakan Bucak, Mehmet Turgut. Effect of hydroxychloroquine use on the length of hospital stay in children diagnosed with COVID-19. North Clin Istanb. 2021; 8(6): 562-567

Corresponding Author: Hatice Uygun
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale