ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
The results of Ritleng bicanalicular silicone intubation for congenital and adult partially acquired nasolacrimal duct obstruction [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(5): 479-484 | DOI: 10.14744/nci.2021.64624

The results of Ritleng bicanalicular silicone intubation for congenital and adult partially acquired nasolacrimal duct obstruction

Sevda Aydin Kurna1, Tomris Sengor2, Murat Garli1
1Department of Ophthalmology, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Private Practice, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Our aim was to evaluate the long-term results of Ritleng bicanalicular silicone intubation for congenital and adult partially acquired nasolacrimal duct (NLD) obstruction.
METHODS: We evaluated 28 eyes of the 26 patients treated with lacrimal intubation with the Ritleng method retrospectively. Patients were divided into two groups. Patients with congenital NLD obstruction (n: 16) constituted Group 1 and patients with adult partially acquired NLD obstruction (n: 10) constituted Group 2. The Ritleng probe was inserted from the canaliculus into the inferior meatus. Success was defined within two parameters: (1) Intubation of the silicone tube without complications and (2) recovery of the previous signs and symptoms and a normal fluorescein dye test.
RESULTS: Mean of the patients’ ages was 2.4±1.6 years in Group 1 and 49±15 years in Group 2. The intubation was successful in all of the patients (100%) in Group 1, meanwhile in Group 2, false passage was observed in 2 patients (20%). Silicone tube was removed through the punctum in outpatient clinic conditions between 2 weeks and 3 months (mean: 2.1 months) in Group 1 and 4–6 months (mean: 5.2 months) in Group 2. Patients in Groups 1 and 2 were followed for 26±18.6–36±25 months, respectively. Previous signs and symptoms were recovered in 75% of the patients in Group 1 and the dye tests of these patients were normal. In Group 2, only two patient’s symptoms were resolved (20%). For the adult patients whose symptoms were not resolved, an external dacryocystorhinostomy operation was performed.
CONCLUSION: The Ritleng lacrimal intubation system is an effective procedure for the treatment of congenital NLD obstruction for both short and long term. On the other hand, the effectiveness of the procedure is limited for the adult partially acquired NLD obstruction.

Keywords: Nasolacrimal duct obstruction, ritleng; bicanalicular silicone intubation.

Doğumsal ve yetişkin kısmi edinsel nazolakrimal kanal tıkanıklığında Ritleng bikanaliküler entübasyonu sonuçlarımız

Sevda Aydin Kurna1, Tomris Sengor2, Murat Garli1
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Serbest Hekim, İstanbul

AMAÇ: Doğumsal ve yetişkin kısmi edinsel nazolakrimal kanal (NLK) tıkanıklığında Ritleng bikanaliküler silikon entubasyonun uzun dönem sonuçlarının değerlendirilmesi.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ritleng metodu ile lakrimal entubasyon yapılan 26 hastanın 28 gözü retrospektif olarak incelendi. Hastalar iki gruba ayrıldı. Doğumsal NLK tıkanıklığı olan hastalar (n: 16) Grup 1’i ve yetişkin kısmi edinsel NLK tıkanıklığı olan hastalar (n: 10) Grup 2’yi oluşturdu. Ritleng probu kanaliküllerden alt meatusa geçirildi. Başarı iki parametre ile değerlendirildi: 1.Komplikasyonsuz olarak silikon tüp entübasyonu, 2. Daha önceki belirti ve bulguların tamamen düzelmesi ve normal flöresein boya testi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalamaları Grup 1’ de 2,4±1,6 yıl, Grup 2’de 49± 15 yıl idi.
Grup 1’de entübasyon tüm gözlerde başarılı idi (%100), Grup 2’de 2 hastada yanlış pasaj gözlendi (%20). Silikon tüp, Grup 1’de 2 hafta ile 3 ay arasında (ortalama 2,1 ay) ve Grup 2’de 4 ile 6 ay arasında (ortalama 5,2 ay) poliklinik şartlarında punktumdan çıkarıldı. Hastalar Grup 1 ve 2’de sırasıyla ortalama 26± 18,6 ve 36 ±25 ay takip edildi. Daha önceki belirti ve bulgular Grup 1’de vakaların % 75’inde düzeldi ve boya testi bu olgularda normal idi. Grup 2’de ise vakaların sadece iki tanesinde semptomlarda düzelme gözlendi (%20). Düzelme gözlenmeyen yetişkin hastalara (%80) eksternal dakriyosistorinostomi operasyonu yapıldı.
SONUÇ: Ritleng lakrimal entubasyon sistemi, doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklığında erken ve uzun dönemde etkili bir yöntemdir. Yetişkin kısmi NLK tıkanıklığında ise etkinliği sınırlıdır. (NCI-2020-0358.R1)

Anahtar Kelimeler: Ritleng bikanaliküler silikon entübasyonu, nazolakrimal kanal obstruksiyonu

Sevda Aydin Kurna, Tomris Sengor, Murat Garli. The results of Ritleng bicanalicular silicone intubation for congenital and adult partially acquired nasolacrimal duct obstruction. North Clin Istanb. 2021; 8(5): 479-484

Corresponding Author: Sevda Aydin Kurna
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale