ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Clinical outcomes of COVID-19 in patients with chronic diseases [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(4): 401-410 | DOI: 10.14744/nci.2022.64436

Clinical outcomes of COVID-19 in patients with chronic diseases

Yasar Sertbas1, Ebru Elci Solak2, Selma Dagci3, Volkan Kizilay4, Zeynep Yazici2, Serkan Elarslan1, Kamil Ozdil3
1Department of Internal Medicine, Health Sciences University, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
2Department of Cardiology, Health Sciences University, Siyami Ersek Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
3Department of Gastroenterology, Health Sciences University, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
4Department of Statistics, Health Sciences University, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: This study was carried out to evaluate the clinical outcomes of patients having chronic diseases (CD) and COVID-19 infection.
METHODS: The study was carried out retrospectively by including 1.516 patients with CDs who applied to two education and research hospitals between June 01, 2021, and August 01, 2021, and were diagnosed with COVID-19. As CDs; cardiovascular diseases, diabetes mellitus (DM), hyperlipidemia, asthma, chronic obstructive pulmonary diseases, rheumatological diseases, malignancy, cerebrovascular disease, and chronic kidney diseases (CKD) were screened and evaluated statistically.
RESULTS: A total of 1.516 patients with a mean age of 58.05±18.51 years were included in the study. It has been observed that 68.9% of COVID-19 patients have at least one CD. Women were more tend to have CDs than men (73.8% vs. 64.8%). Patients with a history of CD were significantly older and had a longer hospital stay than those without. Patients with CDs were 5.49 times more likely to be hospitalized in the intensive care unit (ICU) and their death rate was 2.52 times higher than the other patients. After the regression analysis, while hypertension (HT) (Odds Ratio [OR]: 2.39), DM (OR: 3.64), and any type of cancer (OR: 2.75) were seen as independent risk factors in hospitalizations in the ICU, cardiovascular diseases (OR: 2.27), CKD (OR: 3.69) and psychiatric disorders (OR: 2.18) were seen as independent risk factors associated with mortality.
CONCLUSION: The follow-up of COVID-19 patients with CDs should be done more cautiously than others. It should be
kept in mind that patients with HT, DM, and cancer may need intensive care at any time of hospitalization, while those with cerebrovascular disease, CKD, and psychiatric problems may have a higher mortality rate than other patients.

Keywords: Chronic diseases, COVID-19, morbidity, mortality.

Kronik rahatsızlıkları olan hastalarda COVID-19'un klinik sonuçları

Yasar Sertbas1, Ebru Elci Solak2, Selma Dagci3, Volkan Kizilay4, Zeynep Yazici2, Serkan Elarslan1, Kamil Ozdil3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstatistik Bölümü, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışma, kronik hastalıkları ve COVİD-19 enfeksiyonu olan hastaların klinik sonuçlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM: Çalışma 01.06.2021-01.08.2021 tarihleri arasında iki eğitim ve araştırma hastanesine başvuran kronik hastalığa sahip olan ve COVİD-19 tanısı alan 1 516 hasta dahil edilerek retrospektif olarak gerçekleştirilmiştir. Kronik hastalıklar olarak; kardiyovasküler hastalıklar, diabetes mellitus, hiperlipidemi, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, romatolojik hastalıklar, malignite, serebrovasküler ve kronik böbrek hastalıklar taranarak istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya yaş ortalaması 58,05±18,51 olan 1 516 hasta dahil edildi. COVID-19 hastalarının %68,9’unun en az bir kronik hastalığa sahip olduğu görüldü. Kadınlar erkeklere göre kronik hastalığa daha meyilli idiler (%73,8’e karşı %64,8). Kronik hastalık öyküsü olan hastaların olmayanlara göre daha yaşlı ve yatış süresinin daha uzun olduğu görüldü. Kronik hastalığı olan hastaların yoğun bakım ünitesinde tedavi görme ihtimalleri 5,49 kat ve ölüm oranlarıda 2,52 kat diğer hastalardan daha fazla idi. Regresyon analizleri sonucunda, yoğun bakım ünitesine yatışlarda hipertansiyon (OR: 2,39), diyabet (OR: 3,64) ve herhangi bir kanser türü (OR: 2,75) bağımsız risk faktörleri olarak görülürken, kardiyovasküler hastalıklar (OR: 2,27), kronik böbrek hastalığı (OR: 3,69) ve psikiyatrik bozukluklar (OR: 2,18) mortalite ile ilişkili bağımsız risk faktörleri olarak görüldü.
SONUÇ: Kronik hastalığı olan COVİD-19 hastalarının takibi diğer hastalara göre daha dikkatli yapılmalıdır. Hipertansiyon, diyabet ve kanser hikayesine sahip hastaların yatışlarının herhangi bir anında yoğun bakıma ihtiyaç duyabilecekleri, beyin damar hastalığı, kronik böbrek hastalığı ve psikiyatrik sorunları olanların ise diğer hastalara göre daha yüksek ölüm oranlarına sahip olabileceği akılda tutulmalıdır. (NCI-2022-7-2/R1)

Anahtar Kelimeler: Kronik hastalıklar, COVID-19, morbidite, mortalite.

Yasar Sertbas, Ebru Elci Solak, Selma Dagci, Volkan Kizilay, Zeynep Yazici, Serkan Elarslan, Kamil Ozdil. Clinical outcomes of COVID-19 in patients with chronic diseases. North Clin Istanb. 2023; 10(4): 401-410

Corresponding Author: Yasar Sertbas
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale