ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
A comparison of the effectiveness of amitriptilin and pregabalin treatment in fibromyalgia patients [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2017; 4(2): 151-159 | DOI: 10.14744/nci.2017.61687

A comparison of the effectiveness of amitriptilin and pregabalin treatment in fibromyalgia patients

Günseli Acet1, Arzu Kaya2, Semra Aktürk3, Gürkan Akgöl2
1Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Malatya Research And Education Hospital, Malatya, Turkey
2Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Fırat University, Faculty Of Medicine, Elazığ, Turkey
3Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Inönü Univesity, Faculty of Medicine, Malatya, Turkey

INTRODUCTION: Compare effectiveness of amitriptyline and pregabalin on symptoms of fibromyalgia patients.
METHODS: 71 female patients aged ≥ 18 years were included in this study. The patients were divided into 2 groups. Pregabalin (n=36), and amitriptyline (n=35) were initiated at daily oral doses of 450 mg, and 25 mg, respectively for indicated number of patients. The patients were re-evaluated at the start of treatment and at the end of 12 weeks. Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ), Fatigue Severity Scale (FSS), Modified Fatigue Impact Scale. (MFIS), Hospital Anxiety Depression Scale (HAD), Nottingham Health Profile (NHP), Mini Mental State Test (MMST), and LANSS (Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs) were applied on all study participants. For measurement of pain from all tender points were estimated using a pressure algometer.
RESULTS: Significant improvements were obtained in both groups after the treatment (p < 0.05). Percent change in LANSS was at a higher level in the pregabalin group when compared with the amitriptyline group. Tender point PPTs, and total myalgic scores improved significantly in both groups after treatment (p < 0.05). With treatment higher percent changes of these parameters were achieved in the amitriptyline group when compared with the pregabalin group (p < 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Effectiveness of both drugs on pain, fatigue, sleep disorder, disability, psychologic evaluation, and cognitive functions did not differ; however, on experimentally measured pain amitriptyline, and on neuropathic pain amitriptyline were more effective. According to these results, in FM patients who more prominently complain of neuropathic pain priorly preference of pregabalin can be recommended.

Keywords: Fibromyalgia, neuropathic pain, amitriptyline, pregabalin, pressure pain threshold

Fibromyalji Hastalarında Amitriptilin ve Pregabalin Tedavi Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Günseli Acet1, Arzu Kaya2, Semra Aktürk3, Gürkan Akgöl2
1Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kliniği, Malatya, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, FTR Ana Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, FTR Ana Bilim Dalı, Malatya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada amitriptilin ile pregabalinin fibromyalji semptomları üzerindeki etkinliğinin karşılaştırması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 18 yaş ve üzeri, Amerikan Romatoloji Derneğinin (ACR) tanı kriterlerine uygun olarak fibromiyalji sendromu (FMS) tanısı konmuş nöropatik ağrı paterni ön planda olan 71 kadın hasta alındı. Hastalar 2 gruba ayrıldı. 36 hastaya 450 mg/gün pregabalin; 35 hastaya 25 mg/gün amitriptilin başlandı. Tedavi başlangıcında ve 12 hafta sonunda hastalar tekrar değerlendirildi. Çalışmaya katılan tüm hastalara Fibromyalji Etki Sorgulaması (FIQ), Yorgunluk Ciddiyet Skalası (FSS), Modifiye Yorgunluk Etki Skalası (MFIS), Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HADÖ), Nottingam Sağlık Profili (NHP), Mini Mental Test (MMDM) ve Leeds Nöropatik Semptom ve Bulgu Değerlendirilmesi (LANSS) uygulandı. Deneysel ağrı ölçümü için tüm hassas noktalardan (18 nokta) ve kontrol noktalarından (3 nokta) bir basınç algometresi ile basınç ağrı eşiği (BAE) ölçüldü.
BULGULAR: Yapılan değerlendirmelerin hepsinde tedavi sonrası iki grupta da anlamlı düzelme elde edildi (P<0,05). Tedavi sonrası yüzde değişimlerinde LANSS hariç gruplar arası anlamlı bir fark görülmedi (p>0,05). LANSS’ daki yüzde değişimi pregabalin grubunda amitriptiline göre daha fazla idi. Hassas nokta BAE ve total myaljik skor değerlerinde tedavi sonrası her iki grupta da anlamlı düzelme görüldü (p<0,05). Tedavi ile bu parametrelerin yüzde değişimleri amitriptilin grubunda pregabalin grubuna göre daha fazla idi (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ağrı, yorgunluk, uyku bozukluğu, disabilite, psikolojik değerlendirme ve kognitif fonksiyonlar üzerine her iki ilacın etkinliğinin birbirlerinden farklı olmadığı fakat deneysel olarak ölçülen ağrıda amitriptilinin, nöropatik ağrıda ise pregabalinin daha etkin olduğu gözlendi. Bu sonuçlara göre nöropatik şikayetleri ön planda olan FMS hastalarında pregabalinin öncelikli olarak tercih edilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Fibromyalji, nöropatik ağrı, amitriptilin, pregabalin, basınç ağrı eşiği

Günseli Acet, Arzu Kaya, Semra Aktürk, Gürkan Akgöl. A comparison of the effectiveness of amitriptilin and pregabalin treatment in fibromyalgia patients. North Clin Istanb. 2017; 4(2): 151-159

Corresponding Author: Semra Aktürk, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale