ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Effects of preoperative anxiety levels and the D-type personality on propolol injection pain [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(1): 1-7 | DOI: 10.14744/nci.2020.61214

Effects of preoperative anxiety levels and the D-type personality on propolol injection pain

Okkes Hakan Miniksar, Ahmet Yuksek
Department of Anesthesiology and Reanimation, Yozgat Bozok University, Yozgat, Turkey

OBJECTIVE: Propofol injection pain (PIP) is a common condition in anesthesia practice and can be detrimental for patients. In this study, we aimed to investigate the effects of preoperative anxiety, depression levels, and D-type personality trait on PIP and to determine predictive factors.
METHODS: Sixty-eight patients who underwent elective septorhinoplasty under general anesthesia were analyzed. The effects of various factors (preoperative anxiety, depression, D-type personality, venous cannulation pain, gender, and age) on the incidence of PIP were assessed. To identify risk factors associated with PIP, multivariate logistic regression analysis was performed.
RESULTS: The incidence of PIP was significantly higher in patients who had preoperative anxiety and venous cannulation pain and who are Type D personality and female. Preoperative anxiety (β, 2.914; p=<0.001), Type D personality (β, 2.225; p=0.022) and venous cannulation pain (β, 1.590; p=0.043) were identified as independent risk factors for development of PIP. Depression, general anesthesia history, marital status, smoking, education status, and age were not significant as risk factors for the PIP.
CONCLUSION: In addition to the physical factors that can predict PIP in anesthesia application, we believe that the presence of preoperative anxiety, Type D personality, and venous cannulation pain is significant, and it will be useful to apply preventive treatments for injection pain.

Keywords: Anxiety, injection; pain; personality; propofol; venous cannulation pain.

Preoperatif Anksiyete Düzeylerinin ve D Tipi Kişiliğin Propolol Enjeksiyon Ağrısına Etkisi

Okkes Hakan Miniksar, Ahmet Yuksek
Yozgat Bozok Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yozgat

AMAÇ: Propofol enjeksiyon ağrısı (PEA), anestezi uygulamasında yaygın bir durumdur ve hastalar için zararlı olabilir. Bu çalışmada preoperatif anksiyete, depresyon düzeyleri ve D-tipi kişilik özelliğinin PEA üzerindeki etkilerini araştırmayı ve yordayıcı faktörleri belirlemeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Genel anestezi altında elektif septorinoplasti yapılan 68 hasta incelendi. Çeşitli faktörlerin (preoperatif anksiyete, depresyon, D-tipi kişilik, venöz kanülasyon ağrısı, cinsiyet, yaş) PEA insidansı üzerine etkileri değerlendirildi. PEA ile ilişkili risk faktörlerini belirlemek için çok değişkenli lojistik regresyon analizi yapıldı.
BULGULAR: PEA insidansı preoperatif anksiyete, D tipi kişilik, venöz kanülasyon ağrısı ve kadın cinsiyette olan hastalarda anlamlı olarak daha yüksekti. Preoperatif anksiyete (β, 2.914; p = <0.001), Tip D kişilik (β, 2.225; p = 0.022) ve venöz kanülasyon ağrısı (β, 1.590; p = 0.043), PEA gelişimi için bağımsız risk faktörleri olarak belirlendi. Depresyon, genel anestezi öyküsü, medeni durum, sigara, eğitim durumu ve yaş, PEA için bir risk faktörü olarak anlamlı değildi.
SONUÇ: Anestezi uygulamasında PEA’yı öngörebilecek fiziksel faktörlerin yanı sıra preoperatif anksiyete varlığının, D Tipi kişiliğin ve venöz kanülasyon ağrısının önemli olduğunu ve enjeksiyon ağrısı için koruyucu tedavilerin uygulanmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. (NCI-2021-5-14/R1)

Anahtar Kelimeler: Propofol, Enjeksiyon; Ağrı; Anksiyete; Venöz kannülasyon ağrısı; Kişilik

Okkes Hakan Miniksar, Ahmet Yuksek. Effects of preoperative anxiety levels and the D-type personality on propolol injection pain. North Clin Istanb. 2022; 9(1): 1-7

Corresponding Author: Okkes Hakan Miniksar
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale