ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Vitelline duct pathologies in neonates [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2018; 5(3): 211-215 | DOI: 10.14744/nci.2017.60590

Vitelline duct pathologies in neonates

Suleyman Celebi1, Seyithan Ozaydin1, Esra Polat2, Cemile Basdas1, Elmas Reyhan Alim1, Serdar Sander1
1Department of Pediatric Surgery, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Gastroenterology, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to review the management of pediatric cases of vitelline duct pathology (VDP) detected surgically or incidentally during the neonatal period and the outcomes.
METHODS: The data of newborns who were symptomatic and underwent VDP resection or who were incidentally diagnosed with VDP at a single institution between 1985 and 2015 were retrospectively analyzed in terms of age, sex, clinical features, treatment, perioperative findings, ectopic tissue pathology, and postoperative follow-up information.
RESULTS: Among the 36 newborns enrolled in this study, 26 were male and 10 were female (2.6: 1). The median weight was 2400 g (range: 800–3090 g). In 16 cases (14 males and 2 females; 7: 1) the VDP was surgically repaired. Pathological evaluation indicated that 43% (n=7) of the cases had ectopic gastric mucosa. VDP was incidentally discovered in 12 males and 8 females (1.5: 1). VDP was removed in 10 cases (50%) and left intact in others. Ectopic gastric mucosa was observed in 10% of the VDP removal cases. Ectopic gastric tissue was more prevalent in the surgical VDP cases than in the incidentally discovered and VDP removal cases (p<0.05). Male predominance was greater in the surgically repaired cases than in the incidentally discovered cases (p<0.05). One patient whose VDP was discovered incidentally was admitted 3 years later with obstruction due to intussusception caused by Meckel’s diverticulum, and 1 patient was admitted with rectal bleeding at 11 years of age.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Symptomatic VDP in the newborn demonstrates a significant gender difference. Symptomatic cases are more likely to have ectopic gastric tissue than non-symptomatic cases. Incidentally detected cases without removal should be followed closely for future complications.

Keywords: Meckel’s diverticulum, neonates; vitelline duct pathologies.

Yenidoğanlarda vitellin kanal patolojileri

Suleyman Celebi1, Seyithan Ozaydin1, Esra Polat2, Cemile Basdas1, Elmas Reyhan Alim1, Serdar Sander1
1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, yenidoğan döneminde semptomatik veya asemptomatik olup rastlantısal olarak keşfedilen vitellin kanal patolojisi (VKP) olan olguların yönetimini ve sonuçlarını gözden geçirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1985 - 2015 yılları arasında tesadüfen keşfedilen veya semptomatik olup VKP rezeksiyonu yapılmış yenidoğanlar geriye dönük olarak yaş, cinsiyet, klinik özellikler, tedavi, perioperatif bulgular, ektopik doku patolojisi ve ameliyat sonrası izlem açısından incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya 36 yenidoğan dahil edildi. Yirmi altı erkek, 10 kız (2.6: 1) idi. Ortalama ağırlık 2.400 g (800 g - 3090 g) idi. Onaltı vakada; (14 erkek ve iki kız, 7: 1) VKP'si cerrahi olarak çıkartıldı. Patolojik değerlendirmede olguların% 43'ünde (n: 7) ektopik gastrik mukoza vardı. VKP 12 erkekte ve sekiz kızda (1.5: 1) tesadüfen keşfedildi. Bu grupta VKP 10 olguda (% 50) çıkarıldı. Tesadüfen bulunmuş diğer vakalarda, VKP yerinde bırakıldı. Çıkartılan olguların% 10'unda ektopik mide mukozası görüldü. Ektopik gastrik dokular semptomatik VKP vakalarında, tesadüfen bulunanlara ve VKP çıkarılan olgulardan daha sıktı (p <0.05).

Cerrahi olarak çıkartılan olgularda erkek baskınlığı, tesadüfen keşfedilen olgulardan daha yüksekti (p <0.05). VKP tesadüfen keşfedilen bir hasta üç yıl sonra MD nedeniyle intussusepsiyon ve tıkanma ile başvurdu ve bir hasta 11 yaşındayken rektal kanama ile başvurdu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yenidoğanlarda semptomatik VKP'si belirgin cinsiyet farklılığı gösterir. Semptomatik olguların, semptomatik olmayan olgulara kıyasla ektopik gastrik doku içerme olasılığı daha yüksektir. Tesadüfen saptanan ve VKP çıkarılmayan olgular ilerde karşılaşabilecek komplikasyonlardan dolayı yakın takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Vitellin kanal patolojileri, Meckel's Divertikülü, yenidoğanlar

Suleyman Celebi, Seyithan Ozaydin, Esra Polat, Cemile Basdas, Elmas Reyhan Alim, Serdar Sander. Vitelline duct pathologies in neonates. North Clin Istanb. 2018; 5(3): 211-215

Corresponding Author: Suleyman Celebi, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale