ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Predictive value of prognostic nutritional index on postoperative intensive care requirement and mortality in geriatric hip fracture patients [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2024; 11(3): 249-257 | DOI: 10.14744/nci.2024.60430

Predictive value of prognostic nutritional index on postoperative intensive care requirement and mortality in geriatric hip fracture patients

Kadir Arslan1, Semih Celik2, Hale Cetin Aslan3, Ayca Sultan Sahin1, Yasin Genc4, Cemil Erturk4
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Siirt Training and Research Hospital, Siirt, Turkiye
3Department of Gynecology and Obstetrics, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
4Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: The incidence of postoperative morbidity and mortality in hip fracture patients is high and is associated with nutritional deficiencies. This study investigated the predictive value of preoperative prognostic nutritional index (PNI) on postoperative intensive care unit (ICU) requirement and mortality in geriatric hip fracture patients.
METHODS: Geriatric (≥65 years old) hip fracture patients who underwent surgery between January 2021 and September 2023 were evaluated retrospectively. Patients were classified according to the unit followed in the postoperative period (service group and ICU group) and 28-day mortality (mortality group and survivor group). The predictive value of PNI for ICU requirement and mortality and the factors affecting ICU requirement and mortality were investigated.
RESULTS: The study included two hundred twenty-two patients, and 66.2% (n=147) were women. In the postoperative period, 47.7% (n=106) of the patients were followed in the ICU and 52.3% (n=116) in the inpatient service. The 28-day mortality of the patients was 6.8% (n=15). PNI was found to be significantly lower in patients followed in the ICU (group ICU) than in those followed in the service (group S) and in patients who died (group mortality) compared to those who lived (group survivor) (p<0.001 and p=0.029, respectively). In multivariate regression analysis, high American Society of Anesthesiologists (ASA) status and low PNI were determined to be independent risk factors for ICU requirement. Acute Physiology and Chronic Health Assessment II score was an independent predictor of mortality. In ROC curve analysis, the cut-off value of PNI in predicting mortality was 32.5, and the area under the curve was 0.660 (95% CI, 0.516–0.803).
CONCLUSION: In geriatric hip fracture patients, preoperative PNI value can be used, like ASA status, in determining postoperative ICU requirements. Nutritional deficiencies are associated with adverse postoperative outcomes in this patient group, and low PNI values (<32.5) help predict in-hospital mortality.

Keywords: Geriatrics; hip fractures; malnutrition; mortality; prognostic nutrition index.

Geriatrik kalça fraktürlü hastalarda prognostik nutrisyonel indeksin postoperatif yoğun bakım gereksinimi ve mortalite üzerine prediktif değeri

Kadir Arslan1, Semih Celik2, Hale Cetin Aslan3, Ayca Sultan Sahin1, Yasin Genc4, Cemil Erturk4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Siirt
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ: Kalça fraktürlü hastalarda postoperatif morbidite ve mortalite insidansı yüksek olmakla birlikte beslenme eksiklikleri ile ilişkilidir. Bu çalışmada, geriatrik kalça fraktürlü hastalarda preoperatif prognostik nutrisyonel indeksin (PNI) postoperatif yoğun bakım ünitesi (YBÜ) gereksinimi ve mortalite üzerine prediktif değeri araştırılmıştır.
METOD: Ocak 2021 ile Eylül 2023 tarihleri arasında operasyon gerçekleştirilen geriatrik (≥65 yaş) kalça fraktürlü hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar postoperatif dönemde takip edilen birim (servis grubu ve YBÜ grubu) ve 28 günlük mortaliteye göre (mortalite grubu ve yaşayan grup) sınıflandırıldı. PNI'nin YBÜ gereksinimi ve mortalite için prediktif değeri ile birlikte YBÜ gereksinimi ve mortalite üzerine etkili faktörler araştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 222 hasta dahil edildi ve hastaların %66.2’si (n=147) kadın idi. Postoperatif dönemde hastaların %47.7’si (n=106) YBÜ'de ve %52.3'ü (n=116) serviste takip edildi. Hastaların 28 günlük mortalitesi % 6.8 (n=15) idi. PNI, YBÜ'de takip edilen (group YBÜ) hastalarda serviste takip edilenlere göre (group S), ek olarak ölen hastalarda (group mortality) yaşayanlara göre (group survivor) anlamlı olarak düşük saptandı (sırasıyla p<0.001 ve p=0.029). Multivariate regresyon analizinde yüksek American Society of Anesthesiologist (ASA) statüsü ve düşük PNI'nin YBÜ gereksinimi için bağımsız bir risk faktörü olduğu belirlendi. Acute Physiology and Chronic Health Assessment II skoru ise mortalitenin bağımsız bir prediktörü idi. ROC curve analizinde, PNI’nin mortalite öngörüsündeki cut-off değeri 32.5, eğri altındaki alan 0.660 (%95 CI, 0.516-0.803) saptandı.
SONUÇ: Geriatrik kalça fraktürlü hastalarda preoperatif PNI değeri, postoperatif YBÜ gereksinimin belirlenmesinde ASA statüsü gibi kullanılabilir. Bu hasta grubunda beslenme eksiklikleri postoperatif olumsuz sonuçlarla ilişkilidir ve düşük PNI değerleri (<32.5) hastane içi mortaliteyi öngörmede faydalıdır. (NCI-2024-1-8)

Anahtar Kelimeler: Geriatrik; kalça fraktürleri; malnutrisyon; mortalite; prognostik nutrisyonel indeks.

Kadir Arslan, Semih Celik, Hale Cetin Aslan, Ayca Sultan Sahin, Yasin Genc, Cemil Erturk. Predictive value of prognostic nutritional index on postoperative intensive care requirement and mortality in geriatric hip fracture patients. North Clin Istanb. 2024; 11(3): 249-257

Corresponding Author: Kadir Arslan
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale