ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Relationship between size of varices and platelet count/spleen size ratio in cirrhotic patients [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(1): 46-52 | DOI: 10.14744/nci.2016.60362

Relationship between size of varices and platelet count/spleen size ratio in cirrhotic patients

Kamil Özdil1, Oğuzhan Öztürk1, Ecem Sevim Çalık2, Eyüp Sami Akbaş2, Evren Kanat1, Zuhal Çalışkan1, Hakan Demirdağ1, Resul Kahraman1, Atilla Bulur1, Nermin Mutlu Bilgiç1, Levent Doğanay1, Hacı Mehmet Sökmen1
1Departman Of Gastoenterology, Umraniye Research And Training Hospital, Istanbul, Turkey
2Departman Of Internal Medicine, Umraniye Research And Training Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study investigated the relationship between size of gastroesophageal varices and platelet count/spleen diameter ratio in cirrhotic patients.
METHODS: The present study included 186 cirrhotic patients in whom gastroesophageal varices were seen during upper gastrointestinal system endoscopy. Clinical features, laboratory parameters, upper gastrointestinal system endoscopy, and abdominal ultrasonographic findings of patients were evaluated retrospectively. Plateletcount/spleen diameter ratio (P/S) was calculated by dividing number of platelets in complete blood count (CBC) to largest diameter of spleen. Varices were classified as small, medium, or large, and patients were separated into two groups for comparison: those with small varices and those with medium or large varices. Of the total, 66.7 % of the patients were men (n=124) and 33.3% were women (n=62). Esophageal varices were found in 82.7% and gastric varices were found in 17.3%.
RESULTS: Patients with large esophageal varices were found to have significantly lower P/S compared to patients with small esophageal varices (p=0.04). In receiver operating characteristic (ROC) curve analysis, P/S and large varices correlated with 82% sensitivity and 79% positive predictive value. However, no statistically significant correlation between size of varices and P/S was found in patients with gastric varices (p=0.78).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In patients with esophageal varices, P/S was found to be correlated with large varices with 82% sensitivity. However, this ratio did not predict large varices in patients with gastric varices. Prospective and randomized clinical researches are needed to clarify our findings.

Keywords: Cirrhosis, esophageal varices, gastric varices, platelet count; spleen diameter.

Sirotik hastalarda trombosit sayısı/ dalak çapı oranının varis büyüklüğü ile ilişkisi

Kamil Özdil1, Oğuzhan Öztürk1, Ecem Sevim Çalık2, Eyüp Sami Akbaş2, Evren Kanat1, Zuhal Çalışkan1, Hakan Demirdağ1, Resul Kahraman1, Atilla Bulur1, Nermin Mutlu Bilgiç1, Levent Doğanay1, Hacı Mehmet Sökmen1
1Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
2Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Biz bu çalışmada varisli sirotik hastalarımızdaki varis büyüklüğünün trombosit sayısı / dalak çapı oranıyla ilişkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya siroz tanısıyla takipli olan ve üst gastrointestinal endoskopisinde varis saptanan 186 hasta dahil edildi. Hastaların klinik, laboratuvar değerleri, üst gastrointestinal sistem endoskopileri ve batın ultrasonografisinin inceleme verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların tam kan sayımında saptanan trombosit sayısı en geniş dalak uzunluğuna bölünerek Trombosit sayısı / Dalak çapı oranı hesaplandı. Varisler büyüklüğüne göre küçük, orta ve büyük olarak sınıflandı. Orta ve büyük varisli hastalar büyük varisliler olarak aynı grupta değerlendirildi.
BULGULAR: Olguların %66.7 si (n=124) erkek, %33.3’ü (n=62) kadın hastalardan oluşmuştu. Hastaların %82.7 (n: 154)’ inde özofagial varis, %17.3 (n: 32)’ inde gastrik varis mevcuttu.
Özofagial varisli hastalarda; büyük varisi (orta + büyük varisliler) olanların Trombosit sayısı/ Dalak çapı oranları, küçük varisi olanlara göre anlamlı şekilde düşük bulunmuştur (P: 0.04). Buna göre yapılan ROC curve analizde Trombosit sayısı / Dalak Çapı oranının büyük varisleri %82 duyarlılıkla ve %79 pozitif prediktif değeri ile saptayabildiği bulunmuştur. Gastrik varislilerde ise anlamlı bir farklılık saptanmamıştır ( P: 0.78).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak bu çalışmada Trombosit sayısı / Dalak Çapı oranının özofagial varisli hastalarda büyük varisleri %82 duyarlılıkla saptayabildiği gösterildi. Ancak gastrik varislilerde büyük varisleri predikte edemediği saptandı. Bulgularımızın desteklenmesi için geniş katılımlı prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Dalak büyüklüğü, gastrik varis, özofagial varis, siroz, trombosit sayısı.

Kamil Özdil, Oğuzhan Öztürk, Ecem Sevim Çalık, Eyüp Sami Akbaş, Evren Kanat, Zuhal Çalışkan, Hakan Demirdağ, Resul Kahraman, Atilla Bulur, Nermin Mutlu Bilgiç, Levent Doğanay, Hacı Mehmet Sökmen. Relationship between size of varices and platelet count/spleen size ratio in cirrhotic patients. North Clin Istanb. 2016; 3(1): 46-52

Corresponding Author: Oğuzhan Öztürk, Türkiye
LookUs & Online Makale