ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Congenital mirror movement associated with migraine: A case report [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2019; 6(2): 189-191 | DOI: 10.14744/nci.2018.59862

Congenital mirror movement associated with migraine: A case report

Serkan Kirik1, Hamza Şahin2
1Department of Pediatric Neurology, Kahramanamaras Sutcu Imam University Faculty of Medicine, Kahramanamaras, Turkey
2Department of Neurology, Kahramanamaras Sutcu Imam University Faculty of Medicine, Kahramanamaras, Turkey

Mirror movements occur in early childhood due to the maturation of the corpus callosum of noncrossing motor pathways. Such movements are considered normal until the age of 10 and are rarely reported in children older than 10 years. Mirror movements are involuntary movements that occur in the homologous contralateral extremity on voluntary activation. Permanent mirror movements can occur with anomalies; however, also are reported familial and sporadic cases. Migraine is the most common primary headache in childhood. Its prevalence ranges from 1% to 3% between the ages of 3 and 7, and from 8% to 23% in the adolescence. The prevalence of migraine in adolescent girls is higher. For the migraine diagnosis, the imaging studies are unnecessary, and a detailed history and physical examination are sufficient. In this study, we present a case of a 17-year-old girl with mirror movements accompanied by migraine.

Keywords: Child, migraine; mirror movements.

Konjenital Ayna Hayali Hareketi ve Migren Birlikteliği- Vaka Sunumu

Serkan Kirik1, Hamza Şahin2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Ayna hayali hareketler, erken çocukluk çağında, çaprazlaşmayan motor yolakların korpus kallozumun maturasyonuna bağlı olarak ortaya çıkar. On yaşına kadar normal kabul edilip, sonrasında daha nadir olarak bildirilmiştir. Bir ekstremitede ortaya çıkan istemli hareketin aynı anda karşı taraf ekstremitede taklit edildiği hareketlerdir. Kalıcı ayna hayali hareketler, anomalilerle birlikte olabildiği gibi ailevi ve sporadik olgulara da rastlanılabilmektedir. Migren, çocukluk döneminde en sık karşılaşılan birincil başağrısı nedenidir. Prevalansı 3-7 yaşları arasında %1-3 iken ergenlikte ise %8-23’e çıkar. Ergenlikte, kız çocuklarda daha sıktır. Migren tanısı için görüntülemeye ihtiyaç yoktur, ayrıntılı öykü ile fizik muayene yeterlidir.Bu yazıda migren ile birliktelik gösteren ayna hayali hareketi olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ayna hayali hareketler, migren, çocuk

Serkan Kirik, Hamza Şahin. Congenital mirror movement associated with migraine: A case report. North Clin Istanb. 2019; 6(2): 189-191

Corresponding Author: Serkan Kirik, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale