ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Evaluation of health managers’ opinions about decentralization in health services [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(6): 646-653 | DOI: 10.14744/nci.2021.59837

Evaluation of health managers’ opinions about decentralization in health services

Kazim Bas1, Haydar Sur2
1Department of Medical Services, Munzur University, Vocational School, Tunceli, Turkiye
2Department of Public Health, Uskudar University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: It was aimed to determine the opinions of health-care managers on theimplementation of decentralization in health-care services.
METHODS: The research is a cross-sectional and descriptive study.Sample of the study included 261 health managers.Research data were collected from health-care managers between June 8 and July 17, 2020, using face-to-face interviews technic by a questionnaire, in an average of 20–25 minutes. The obtained data were transferred to the computer environment and analyzed with the number, percentage, and Chi-square tests.
RESULTS: About 52.5% of the health managers stated that health-care services should be provided by the public, 63.2% of them stated that health-care services should be a form of empowered decentralization, 41.8% of them stated that decentralization could be successful in Turkiye, 62.6% stated that decentralization would provide flexibility in health-care management, 70.3% of them said that it could find solutions to the problems, and 73.3% of them stated that it will improve employee performance whereas 44.9% of them stated that it would negatively affect providing services in integrity, 67.2% of them stated that it would cause regional inequalities, 73.2% of them said that local factors will intervene in health-care services, and 57.9% reported that it would weaken the central power.
CONCLUSION: The majority of health-care managers prefer that health-care services are provided by the public health-care service and prefer the empowered decentralization of health-care services. More than half of the health-care managers expressed their positive views such as the fact that decentralization provides flexibility in health-care services, improve the performance, and participation in service along with the negative views such as the fact that decentralization negatively affects the service delivery, causes regional inequalities and intervention of local factors, and weakens the central power.

Keywords: Decentralization, health; health-care management; local administration; management.

Sağlık Yöneticilerinin Sağlık Hizmetlerinde Desantralizasyona İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Kazim Bas1, Haydar Sur2
1Munzur Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Bölümü, Tunceli
2Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Sağlık yöneticilerinin, sağlık hizmetlerinde desantralizasyon uygulamasına ilişkin görüşlerinin belirlemektir.
Yöntem: Araştırma Kesitsel ve tanımlayıcı türden çalışmadır. Araştırmanın örneklemini 261 sağlık yöneticisi oluşturmuştur. Araştırma verileri sağlık yöneticilerinden 08 Haziran- 17 Temmuz 2020 tarihleri arasında, anket formu kullanılarak, yüz yüze görüşme tekniğiyle ortalama 20-25 dakikada toplanmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılarak sayı, yüzdelik ve ki-kare testleri ile analiz edilmiştir.
Bulgular: Sağlık yöneticilerinin, %52.5’i sağlık hizmetlerinin kamu tarafından sunulması gerektiğini, %63.2’i sağlık hizmetlerinin güçlendirilmiş yerinden yönetim şekli olması gerektiğini, %41.8’i Türkiye’de desantralizayonun başarılı olabileceğini, %62.6’sının desantralizasyonun sağlık hizmetlerinde esnek yönetim anlayışı sağlayacağını, %70.3’ü yaşanan sorunlara çözüm bulabileceğini, %73.3’ü çalışan performansını arttıracağını ifade ederken, %44.9’u hizmetin bütünlük içinde verilmesini olumsuz etkileyeceğini, %67.2’i bölgesel eşitsizliklere neden olacağını, %73.2’si yerel unsurların sağlık hizmetlerine müdahale edeceğini, %57.9’u merkezi gücü azaltacağını bildirmiştir.
Sonuç: Sağlık yöneticilerinin çoğunluğu sağlık hizmetlerinin kamu tarafından verilmesi ve güçlendirilmiş yerinde yönetim şeklini tercih etmektedir. Yine sağlık yöneticilerinin yarısından çoğu sağlık hizmetlerinde desantralizasyonun esneklik sağlama, performansı artırma, hizmete katılımı, gibi olumlu görüşleriyle birlikte, hizmetin bütünlük içinde verilmesini olumsuz etkileme, bölgesel eşitsizliklere neden olma, yerel unsurların müdahalesi ve merkezi gücü azaltma gibi olumsuz görüşlerini ifade etmişlerdir. (NCI-2021-2-19/R1)

Anahtar Kelimeler: Desantralizasyn, sağlık, sağlık yönetimi, yerel yönetim, yönetim.

Kazim Bas, Haydar Sur. Evaluation of health managers’ opinions about decentralization in health services. North Clin Istanb. 2022; 9(6): 646-653

Corresponding Author: Kazim Bas
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale