ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Assessment of Epstein–Barr virus, Candida albicans, and some periodontal pathogens in rheumatoid arthritis patients with periodontitis [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(4): 490-500 | DOI: 10.14744/nci.2023.58998

Assessment of Epstein–Barr virus, Candida albicans, and some periodontal pathogens in rheumatoid arthritis patients with periodontitis

Tugce Paksoy1, Gulbahar Ustaoglu2, Murat Tasci3, Mehmet Demirci4, Ozge Unlu5, Mustafa Fatih Yasar6
1Department of Periodontology, Istanbul Atlas University Faculty of Dentistry, Istanbul, Turkiye
2Department of Periodontology, University of Health Sciences, Gulhane Faculty of Dentistry, Ankara, Turkiye
3Department of Rheumatology, Bolu Abant Izzet Baysal University Faculty of Medicine, Bolu, Turkiye
4Department of Medical Microbiology, Kirklareli University Faculty of Medicine, Kirklareli, Turkiye
5Department of Medical Microbiology, Istanbul Atlas University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye
6Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Bolu Abant Izzet Baysal University Faculty of Medicine, Bolu, Turkiye

OBJECTIVE: To comparatively investigate the periodontal results and microbial load in subgingival biofilm samples (SBS) in rheumatoid arthritis subjects and healthy volunteers.
METHODS: One hundred twenty subjects were classified into different cohorts: healthy (H-C); periodontitis with good systemic health (H-P); rheumatoid arthritis (RA) and good periodontal health (RA-C); and periodontitis with RA (RA-P). The periodontal parameters were recorded, and SBS were collected to determine periodontal pathogens including Epstein–Barr Virus (EBV) and Candida albicans using reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR).
RESULTS: Subjects that had greater disease course, determined by moderate or high disease activity scores 28 (DAS28), suffered from worse oral health conditions (higher plaque index, gingival index, bleeding on probing, probing depth, and excessive clinical attachment loss) than those with low DAS28 scores. A higher prevalence of Treponema denticola (T. denticola) was observed in the RA-P group. Cyclic citrullinated peptide was associated with the occurrence of T. denticola and Campylobacter rectus. DAS28 using C-reactive protein (DAS28-CRP) had a significant association with Capnocytophaga gingivalis and EBV. The duration of the RA disease was associated with the presence of T. denticola.
CONCLUSION: Subgingival microbial difference could reliably discriminate RA from healthy individuals. Especially, T. denticola and EBV may play a key role in periodontitis associated with RA.

Keywords: DAS28, microbiota, periodontitis, rheumatoid arthritis.

Periodontitisli romatoid artritli hastalarda Epstein–Barr virüsü, Candida albicans ve bazı periodontal patojenlerin değerlendirilmesi

Tugce Paksoy1, Gulbahar Ustaoglu2, Murat Tasci3, Mehmet Demirci4, Ozge Unlu5, Mustafa Fatih Yasar6
1İstanbul Atlas Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
3Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Romatoloji Ana Bilim Dalı, Bolu
4Kırklareli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Kırklareli
5İstanbul Atlas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
6Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Bolu

Giriş: Romatoid artrit hastalarının ve sağlıklı kontrollerin subgingival biyofilm örneklerinde periodontal bulguları ve mikrobiyal yükü karşılaştırmalı olarak araştırmaktır.
Yöntem: 120 katılımcı dört gruba ayrıldı: sistemik ve periodontal olarak sağlıklı (H-C); periodontitis ile sistemik olarak sağlıklı (H-P); romatoid artrit (RA) ile periodontal olarak sağlıklı (RA-C); ve periodontitisli RA (RA-P)’lı hastalar. Periodontal parametreler kaydedildi. Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu kullanılarak periodontopatojenik ajanlar, Epstein-Barr Virüsü (EBV) ve Candida albicans'ı saptamak için subgingival biyofilm örnekleri alındı.
Bulgular: Orta veya yüksek DAS28 puanları ile ölçülen daha yüksek hastalık aktivitesine sahip hastalar, düşük DAS28 puanlarına sahip olanlara göre daha kötü ağız sağlığı koşullarına (daha yüksek plak indeksi, gingival indeks, sondalama kanama indeksi, cep derinliği, klinik ataşman seviyesi) sahip bulundu. RA-P grubunda daha yüksek Treponema denticola (T.denticola) prevalansı gözlendi. Siklik sitrüline peptit antikoru, T.denticola ve Campylobacter rectus'un varlığı ile önemli bir ilişkiye sahipti bulundu. Hastalık aktivite skoru- 28 C-reaktif protein (DAS28-CRP), Capnocytophaga gingivalis (C.gingivalis) ve EBV varlığı arasında anlamlı bir ilişkiye sahipti. RA hastalığının süresi, T. denticola'nın varlığı ile ilişkilendirilmiştir.
Sonuç: Subgingival mikrobiyal farklılık, RA'yı sağlıklı bireylerden güvenilir bir şekilde ayırt edebilir. Özellikle T. denticola ve EBV, periodontitise sahip RA hastalarının patogenezinde anahtar rol oynayabilir. (NCI-2022-11-25)

Anahtar Kelimeler: DAS28, mikrobiyota, periodontitis, romatoid artrit.

Tugce Paksoy, Gulbahar Ustaoglu, Murat Tasci, Mehmet Demirci, Ozge Unlu, Mustafa Fatih Yasar. Assessment of Epstein–Barr virus, Candida albicans, and some periodontal pathogens in rheumatoid arthritis patients with periodontitis. North Clin Istanb. 2023; 10(4): 490-500

Corresponding Author: Tugce Paksoy
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale