ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Reference Ranges of Lymphocyte Subsets in Turkish Healthy Term Newborns [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-57355 | DOI: 10.14744/nci.2021.57355

Reference Ranges of Lymphocyte Subsets in Turkish Healthy Term Newborns

Oner Ozdemir1, Gokce Genc2, Ibrahim Caner3
1Department of Allergy and Immunology, Sakarya University Faculty of Medicine, Research and Training Hospital of Sakarya University, Sakarya, Turkey
2Department of Pediatrics, Sakarya University Faculty of Medicine, Research and Training Hospital of Sakarya University, Sakarya, Turkey
3Department of Neonatalogy, Sakarya University Faculty of Medicine, Research and Training Hospital of Sakarya University, Sakarya, Turkey

Background: Lymphocyte subset reference ranges in the term, healthy newborns born in a province of Turkey were studied in order to contribute to the determination of reference intervals of Turkish newborns.
Methods: Fifty four healthy term newborns between the 39-41 weeks of gestation and with APGAR score ≥8 in the 1st and 5th minutes were included. Lymphocyte subgroups were measured by flow cytometry from the venous blood sample drawn between the days of 15th and 21st of life. There was no history of congenital disease and anomaly, history of perinatal infection, history of being twins, history of transfusion, and maternal chronic disease in the newborns. The results were evaluated whether there was a significant difference between the results depending on the delivery, diet, gender type, and demographic characteristics.
Results: Fifty four newborns, 31 (%57) male, and 23 (%43) female, participated in this study. 37 (69%) newborns were delivered by cesarian section and 17 (31%) were delivered vaginally. While 39 (72%) were fed only with breast milk, 15 (28%) were fed with formula and breast milk. Based on the results, 95% confidence interval of absolute and percentage values for lymphocyte subgroups as follows, respectively; CD3+T lymphocyte: 4140-4810 (73.3-77.0%), CD4+T lymphocyte: 3040-3500 (53.4-57.4%), CD8+T lymphocyte: 1140-1410 (19.7-22.6%), CD4/CD8 ratio: 2.5-3.3, CD19+B lymphocytes: 690-936 (11.9-15.0%) and CD16/56+NK cells: 415-566 (7.2-9.2%). No significant correlation was found between the type of delivery, gender, diet, and lymphocyte subgroups. When the correlation of lymphocyte subgroups with demographic characteristics was examined, there was a positive, weak, but significant correlation with the head circumference at birth and the percentage of CD8+T lymphocytes, and also there was a negative, weak, but significant correlation between the final weight and the percentage of CD16/56+NK cells.
Conclusions: Our study provided usable, unique, and reliable data on the normal reference values of lymphocyte subsets and the changes in the values depending on gender, feeding types, and delivery methods for healthy Turkish newborns.

Keywords: Confidence interval, lymphocyte subgroup, reference range, newborn, neonate.

Sağlıklı Term Türk Yenidoğanlarda Lenfosit Alt Grubu Değerlerinin Refarans Aralıkları

Oner Ozdemir1, Gokce Genc2, Ibrahim Caner3
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alerji ve İmmünoloji Anabilim Dalı, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sakarya
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Eğitim Hastanesi Neonatoloji Anabilim Dalı, Sakarya

Giriş: Türkiye’ nin bir ilinde doğan sağlıklı term yenidoğanlarda lenfosit alt grubu değerlerinin refarans aralığı çalışılarak Türk yenidoğanlarına ait refarans intervallerinin belirlenmesine çalışıldı. Metotlar: 39-41 arası gestasyon haftasında ve APGAR skoru 1. ve 5. dakikada ≥8 olan 54 sağlıklı term yenidoğan çalışmaya alındı. Yaşamın 15.-21. günleri arasında alınan venöz kandan flow sitometri ile lenfosit alt gruplarına bakılmıştır. Yenidoğanlarda konjenital hastalık ve anomali, perinatal enfeksiyon, ikiz eşi olma, transfüzyon ve maternal kronik hastalık öyküsü yoktu. Cinsiyet, doğum ve diyet tipleri, ve demografik özelliklere göre sonuçların arasında anlamlı fark olup olmadığı değerlendirildi. Bulgular: 54 yenidoğan, 31 (%57) erkek, ve 23 (%43) kız, çalışmaya katılmıştır. 37 (%69) yenidoğan sezaryanla ve 17 (%31) yenidoğan ise vaginal yolla doğmuştur. 39 (%72) bebek anne sütüyle, 15 (%28) ise hem anne sütü hem de formula ile beslenmiştir. Sonuçlara göre, lenfosit alt gruplarının absolüt ve yüzde değerlerinin %95 konfidans intervalı sırasıyla şöyledir; CD3+-T lenfosit: 4.140-4.810 (%73.3-77.0), CD4+-T lenfosit: 3.040-3.500 (%53.4-57.4), CD8+-T lenfosit: 1.140-1.410 (%19.7-22.6), CD4/CD8 oranı: 2.5-3.3, CD19+-B lenfosit: 690-936 (%11.9-15.0) ve CD16/56+-NK hücresi: 415-566 (%7.2-9.2). Cinsiyet, doğum, diyet tipleri, ve lenfosit alt grupları arasında anlamlı korelasyon yoktu. Demografik özellikler ve lenfosit alt grupları arasında korelasyona bakıldığında, doğumdaki baş çevresi ve CD8+-T lenfosit yüzdesi arasında pozitif, zayıf, fakat anlamlı ve yine son ölçülen ağırlık ve CD16/56+-NK hücre yüzdesi arasında negatif, zayıf fakat anlamlı korelasyon vardı. Sonuçlar: Çalışmamız sağlıklı Türk yenidoğanlarında kullanılır, özgün ve güvenilir lenfosit alt grup normal referans değerlerini ve cinsiyet, beslenme tipi ve doğum yöntemlerine göre değişip değişmediğini ortaya koymuştur. (NCI-2021-4-18/R1)

Anahtar Kelimeler: Güven aralığı, lenfosit alt grubu, refarans aralığı, yenidoğan.Corresponding Author: Oner Ozdemir
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale