ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Ultrasonographic evaluation of changes in the joint before and after intra-articular injection in children with juvenile idiopathic arthritis [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2024; 11(3): 241-248 | DOI: 10.14744/nci.2024.55481

Ultrasonographic evaluation of changes in the joint before and after intra-articular injection in children with juvenile idiopathic arthritis

Seyma Turkmen, Betul Sozeri
Department of Pediatric Rheumatology, University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: The aim of this study is to ultrasonographically (US) evaluate the course of the knee joint in oligoarticular juvenile idiopathic arthritis (JIA) patients who received intra-articular steroid (IAS) application to the knee joint.
METHODS: 237 knee joints of 175 patients with oligoarticular JIA were evaluated retrospectively. The patients were divided into two groups: those who received only IAS therapy and those who were methotrexate to IAS therapy. Synovial fluid grade changes, synovial proliferation in B mode examination and power Doppler (PD) changes were evaluated with musculoskeletal ultrasonography (MSUS) separately for each joint before the treatment and at the 2nd, 6th and 12th weeks of the treatment.
RESULTS: The percentages of regression in synovial fluid grade at the second, sixth, and 12th weeks were respectively 73.4%, 88.6%, and 89.0% (n=174, 210, 211, respectively). Meanwhile, the percentages of regression in PD grade were 69.2%, 82.7%, and 84.0% (n=164, 196, 199, respectively). At the second, sixth and 12th weeks, the percentage of those with synovial fluid grade 0 was 24.1%, 54.9%, 73.4%, respectively (n=57, 130, 174, respectively), while the percentage of those with PD grade 0 was 39.7%, 67.9%, 80.6%, respectively (n=94,161,191, respectively). The percentage of those without synovial proliferation in the second, sixth and 12th weeks was found to be 26.2%, 54.9%, 73.8% respectively (n=62, 130, 175, respectively). The mean time to regression of synovial fluid, synovial proliferation, and PD in the only IAS group was significantly short. The percentage of synovitis regression was higher in the only IAS group at all weeks. This difference was especially more pronounced in the early period. When the 12th-week results were evaluated, there was no difference between the two groups.
CONCLUSION: This study highlights the utility of MSUS in evaluating the early results of IAS therapy applied to the knee joint in oligoarticular JIA patients.

Keywords: Intraarticular steroid; oligoarticular juvenile idiopathic arthritis; ultrasonography.

Jüvenil idiyopatik artritli çocuklarda eklem içi enjeksiyon öncesi ve sonrası eklemdeki değişikliklerin ultrasonografik olarak değerlendirilmesi

Seyma Turkmen, Betul Sozeri
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Romatoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı, diz eklemine intraartiküler steroid (IAS) uygulanan oligoartiküler juvenil idiopatik artrit (JİA) hastalarının diz eklemi seyrini ultrasonografik (US) olarak değerlendirmektir.
Yöntemler: Oligoartiküler JİA'lı 175 hastanın 237 diz eklemi retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar, yalnızca IAS tedavisi alanlar ve IAS tedavisine metotreksat eklenenler olarak iki gruba ayrıldı. B mod ultrasonografide sinoviyal sıvı derecesi değişiklikleri ve sinoviyal proliferasyon; power Doppler (PD) değişiklikleri kas-iskelet sistemi ultrasonografisi (MSUS) ile tedavi öncesinde ve tedavinin 2., 6. ve 12. haftalarında ayrı ayrı değerlendirildi.
Bulgular: Sinoviyal sıvı derecesinde gerileme oranları sırasıyla ikinci, altıncı ve 12. haftalarda %73.4, %88.6 ve %89.0 idi (n=174, 210, 211, sırasıyla). Aynı süreçlerde PD derecesinde gerileme oranları ise sırasıyla %69.2, %82.7 ve %84.0 olarak bulundu (n=164, 196, 199, sırasıyla). İkinci, altıncı ve 12. haftalarda sinoviyal sıvı derecesi 0 olanların yüzdesi sırasıyla %24.1, %54.9 ve %73.4 idi (n=57, 130, 174, sırasıyla), PD derecesi 0 olanların yüzdesi ise sırasıyla %39.7, %67.9 ve %80.6 idi (n=94, 161, 191, sırasıyla). İkinci, altıncı ve 12. haftalarda sinoviyal proliferasyon olmayanların yüzdesi sırasıyla %26.2, %54.9 ve %73.8 olarak bulundu (n=62, 130, 175, sırasıyla). Yalnızca IAS grubunda sinoviyal sıvı, sinoviyal proliferasyon ve PD gerilemesinin ortalama süresi anlamlı olarak kısaydı. Sinovit gerileme oranı, yalnızca IAS grubunda tüm haftalarda daha yüksekti. Bu fark özellikle erken dönemde daha belirgindi. 12. hafta sonuçları değerlendirildiğinde, iki grup arasında fark bulunmamaktaydı.
Sonuç: Bu çalışma, oligoartiküler JİA hastalarında diz eklemine uygulanan IAS tedavisinin erken dönem sonuçlarını değerlendirmek için MSUS'un kullanışlılığını vurgular. (NCI-2023-12-3)

Anahtar Kelimeler: İntraartiküler steroid; oligoartiküler juvenil idiopatik artrit; ultrasonografi.

Seyma Turkmen, Betul Sozeri. Ultrasonographic evaluation of changes in the joint before and after intra-articular injection in children with juvenile idiopathic arthritis. North Clin Istanb. 2024; 11(3): 241-248

Corresponding Author: Betul Sozeri
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale