ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Effects of long-term computer use on eye dryness [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2018; 5(4): 319-322 | DOI: 10.14744/nci.2017.54036

Effects of long-term computer use on eye dryness

Sezen Akkaya, Tugba Atakan, Banu Acikalin, Sibel Aksoy, Yelda Ozkurt
Department of Eye Diseases, University of Health Sciences Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the effects of long-term computer use on tear production and evaporation.
METHODS: In this study, 30 eyes of 30 people using computer for 8 hours a day were taken as the study group. In the control group, 30 eyes of 30 healthy individuals who did not spend 1 hour using computer on a daily basis were evaluated. The cases were examined at 8 am and 5 pm. The Schirmer test, tear break-up time (TBUT), and ocular surface disease index (OSDI) were evaluated.
RESULTS: There was no significant difference between the groups in terms of age and gender. The Schirmer test results, which measure the parameters of tear production, were 16.80±2.04 and 15.50±2.06 mm (p>0.05) in the study group, and 17.28±1.52 and 17.16±2.53 in the control group. The TBUT measurements were 9.15±2.93 and 6.80±1.11 sec in the study group. It was observed that the evening TBUT decreased (p<0.05). The TBUT measurements were 15.80±3.15 sec and 15.20±1.92 sec (p>0.05) in the control group. The OSDI scores were 26.7±3.36 and 28.3±1.19 in the study group, and 25.0±4.48 and 27.3±2.27 in the control group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, it was found that a long-term computer use did not change the Schirmer test results significantly, but there were statistically significant changes in the tear break-up time (TBUT) results of the evaporative type eye dryness. According the our study results, long-term computer usage may cause an evaporative-type dry eye disease.

Keywords: Dry eye disease, Schirmer test; TBUT; use of computer.

Uzun Süreli Bilgisayar Kulanımının Kuru Göz Üzerine Etkisi

Sezen Akkaya, Tugba Atakan, Banu Acikalin, Sibel Aksoy, Yelda Ozkurt
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Uzun süreli bilgisayar kullanımının göz yaşı yapımı ve buharlaşması üzerine etkilerini incelemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada meslekleri nedeniyle günde 8 saat bilgisayar kullanan 30 kişinin 30 gözü çalışma grubu, günlük bilgisayar kullanımı bir saati geçmeyen 30 sağlıklı bireyin 30 gözü ise kontrol grubu olarak değerlendirildi. Olgular saat 8’de işe başlamadan ve saat 17’de mesai bitiminde muayene edildiler. Bireylerin yapılan muayenelerinde göz yaşı yapımı göstergesi olarak anestezili schirmer testi, göz yaşı buharlaşması göstergesi olarak göz yaşı kırılma zamanı(GYKZ) belirlenerek kaydedildi. Tüm olgular oküler yüzey hastalık indeksi(OSDI) anketini tamamladılar.
BULGULAR: Yaş ve cinsiyet açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu. Çalışma ve kontrol grubunun Schirmer değer ortalaması sabah ve akşam sırasıyla 16,80±2,04, 15,50±2,06 mm ve 17,28±1,52 ve 17,16 ±2,53 olarak ölçüldü. İki gruptada sabah ve akşam schirmer değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. (p>0,05) Çalışma grubunun GYKZ ölçümlerinin sabah ve akşam değerleri sırasıyla 9,15±2,93, 6,80±1,11 sn olarak değerlendirildi. Akşam GKYZ’nin düştüğü görüldü (p<0,05). Kontrol grubunda ise 15,80±3,15 ve 15,20±1,92 sn olarak kaydedildi. Kontrol grubunda istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu.(p>0,05) Çalışma grubunun OSDI skorları sırayla 26,7±3,36 ve 28,3±1,19 olup, kontrol grubunda ise 25.0±4,48 ve 27,3±2,27 idi. İki grup arasında ve sabah akşam değerleri arasında istatistiksel fark bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak uzun süreli bilgisayar kullanımının göz yaşı yapımı parametresi olan Schirmer testinde anlamlı değişiklik yapmadığı saptanırken, evoparatif tip kuru göz bulgusu olan göz yaşı kırılma zamanı (GYKZ) sonuçlarında istatistiksel anlamlı değişiklik yaptığı görüldü. Çalışmamızın sonucuna göre uzun süreli bilgisayar kulanımı evoparatif tip kuru göz hastalığına neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: bilgisayar kullanımı, kuru göz hastalığı, bilgisayar görme sendromu, schirmer testi, GYKZ

Sezen Akkaya, Tugba Atakan, Banu Acikalin, Sibel Aksoy, Yelda Ozkurt. Effects of long-term computer use on eye dryness. North Clin Istanb. 2018; 5(4): 319-322

Corresponding Author: Sezen Akkaya, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale