ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Is triglyceride/HDL ratio a reliable screening test for assessment of atherosclerotic risk in patients with chronic inflammatory disease? [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(1): 39-45 | DOI: 10.14744/nci.2016.52824

Is triglyceride/HDL ratio a reliable screening test for assessment of atherosclerotic risk in patients with chronic inflammatory disease?

Nurşen Keleş1, Feyza Aksu1, Gönül Açıksarı1, Yusuf Yılmaz1, Kenan Demircioğlu1, Osman Köstek2, Muhammed Esad Çetin1, Macit Kalçık3, Mustafa Çalışkan1
1Istanbul Medeniyet University, Göztepe Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Istanbul, Turkey
2Istanbul Medeniyet University, Göztepe Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Istanbul, Turkey
3Iskilip Atif Hoca State Hospital, Department of Cardiology, Çorum, Turkey

INTRODUCTION: The term chronic inflammatory disease (CID) refers to a category of inflammatory diseases that includes Ankylosing spondylitis (AS) and familial Mediterranean fever (FMF). The incidence of adverse cardiovascular events is greater among patients with CID, though they may not have conventional atherosclerotic risk factors. Endothelial dysfunction is one of the underlying fundamental mechanisms that trigger development of atherosclerotic alterations in arteries, and flow-mediated dilatation (FMD) is a noninvasive method to determine endothelial dysfunction. Recent studies have shown a relationship between high triglyceride high-density lipoprotein cholesterol (TG/HDL-C) ratio and coronary atherosclerosis. Many studies have demonstrated that patients with CID have lower FMD values compared to healthy population, indicating endothelial dysfunction. However TG/HDL ratio and its relationship to FMD in patients with CID has not been investigated. The present study investigated whether TG/ HDL ratio in CID patients differs from that of healthy population, and its relationship to FMD in patients with CID.
METHODS: A total of 58 patients with CID and a group of 58 healthy volunteer individuals were enrolled in the study. FMD measurements were taken with high resolution ultrasound (US), and TG/HDL ratios were calculated.
RESULTS: Patients with CID had significantly higher TG/HDL-C ratio (2.5 [2.2–2.8] vs 2.3 [2.1–2.5]; p=0.03) and lower FMD values (5.2 [4.2–6.3] vs 6.7 [6.3–9.7]; p<0.001), compared to healthy group, and a negative correlation was found between FMD levels and TG/HDL ratio of the study population.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Higher TG/HDL ratio and lower FMD values found in CID patients may reflect increased atherosclerotic risk.

Keywords: Chronic inflammatory disease, flow-mediated dilatation, triglyceride/high-density lipoprotein-cholesterol ratio.

Trigliserid/Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein Oranı Kronik İnflamatuvar Hastalıklarda Güvenilir Bir Tarama Testi midir?

Nurşen Keleş1, Feyza Aksu1, Gönül Açıksarı1, Yusuf Yılmaz1, Kenan Demircioğlu1, Osman Köstek2, Muhammed Esad Çetin1, Macit Kalçık3, Mustafa Çalışkan1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul,Türkiye
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, İstanbul,Türkiye
3İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Çorum, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik inflamatuvar hastalık (KİH) terimi Ankilozan spondilit (AS) ve Ailevi Akdeniz Ateşini (AAA) de içine alan bir grup hastalığı tanımlamak için kullanılır. Geleneksel ateroskleroz risk faktörlerini taşımadıkları halde kardiyovasküler olay insidansı bu grup hastalarda artmıştır. Endotel disfonksiyonu, arterlerdeki aterosklerotik değişikliklerin oluşumunu tetikleyen temel mekanizmalardandır ve brakiyal arterde akım aracılı dilatasyon (AAD) endotel disfonksiyonunu belirleyen non-invaziv yöntemlerden biridir. Yapılan son çalışmalar trigliserid (TG) ile yüksek yoğunluklu lipoprotein (YYL) oranının koroner ateroskleroz ile ilşkili olduğunu bildirmişlerdir. Pek çok çalışma KİH’ li hastaların endotel disfonksiyonunu gösteren düşük AAD değerlerine sahip olduklarını göstermiştir. Ancak TG/YYL oranları ve bu oranın AAD ile ilişkisi bu grup hastalarda henüz araştırılmamıştır. Bu çalışmada KİH' li hastalarda TG/YYL oranlarının normal populasyona göre farklı olup olmadığının ve AAD ile ilişkisinin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 58 KİH' li hasta ile bir grup sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edildi. Çalışma populasyonunun AAD ölçümleri yüksek çözünürlüklü bir ultrason kullanılarak yapıldı ve TG/YYL oranları tüm çalışma populasyonu için hesaplandı.
BULGULAR: KİH' li hastalarda TG/YYL oranının normal populasyona göre anlamlı derecede yüksek olduğu (2.5 (2.2-2.8) vs. 2.3 (2.1-2.5), p= 0.03) ve AAD değerlerinin ise sağlıklı gönüllülere göre anlamlı derecede düşük olduğu ( 5.2 (4.2-6.3) vs. 6.7 (6.3-9.7), p< 0.001) saptandı. Ayrıca çalışma populasyonunun TG/YYL oranları ile AAD değerleri arasında negatif bir korelasyon tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: KİH' li hastalar normal populasyona göre yüksek TG/YYL oranı ve düşük AAD değerlerine sahip idi. Bu bulgu KİH’ li hastalarda normal populasyona göre artmış aterosklerotik risk ile ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kronik inflamatuvar hastalık, Trigliserid/ Yüksek yoğunluklu lipoprotein oranı, Akım aracılı dilatasyon

Nurşen Keleş, Feyza Aksu, Gönül Açıksarı, Yusuf Yılmaz, Kenan Demircioğlu, Osman Köstek, Muhammed Esad Çetin, Macit Kalçık, Mustafa Çalışkan. Is triglyceride/HDL ratio a reliable screening test for assessment of atherosclerotic risk in patients with chronic inflammatory disease?. North Clin Istanb. 2016; 3(1): 39-45

Corresponding Author: Nurşen Keleş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale