ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Evaluation of patients with gastric polyps [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2018; 5(1): 41-46 | DOI: 10.14744/nci.2017.50480

Evaluation of patients with gastric polyps

Sehmus Olmez1, Suleyman Sayar2, Bunyamin Saritas3, Ayla Yildiz Savas4, Ufuk Avcioglu5, Ilyas Tenlik6, Ersan Ozaslan7, Hasan Tankut Koseoglu7, Emin Altiparmak7
1Department of Gastroenterology, Adana Numune Training and Research Hospital, Adana, Turkey
2Deparment of Gastroenterology, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Gastroenterology, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Turkey
4Department of Gastroenterology, Balıkesir University Faculty of Medicine, Balikesir, Turkey
5Department of Gastroenterology, Ozel Koru Hospital, Ankara, Turkey
6Department of Gastroenterology, Turkiye Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
7Department of Gastroenterology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The incidence of gastric polyps (GPs) greatly differs according to study populations and was found to be 0.33%–6.7% in various studies. The majority of GPs are composed of hyperplastic polyps (HPs), fundic gland polyps (FGPs), and adenomatous polyps (APs). Although APs have a high risk of malignant potential, sporadic FGPs have no malignant potential. Conversely, HPs have a low risk of malignant potential. It is not sufficient to perform a biopsy to identify the polyp type and the presence of dysplasia; thus, some polyps may require multiple biopsies or total excision.
METHODS: This retrospective study included patients with GPs or polypoid lesions found on esophagogastroscopy with polyp or malignant histology on biopsy at Ankara Numune Training and Research Hospital Endoscopy Unit between 2005 and 2011.
RESULTS: In a series of 56.300 upper endoscopies, 192 patients (0.34%) were found to have GPs. Among the patients, 51 (26.6%) were men and 151 (73.4%) were women. The average age of the patients was 61.9±13.3 (14–90) years. The frequency of HPs, APs, and FGPs were 88%, 2.6%, and 1.6%, respectively. The size of the polyps was ≤1 cm in 137 (70%) patients. One polyp was determined in 141 (73.4%) patients. The most common localizations of polyps were the antrum and corpus. Endoscopic snare polypectomy was performed in 64 patients. One bleeding episode was observed, which required endoscopic treatment after ESP.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, the GP frequency was low (0.34%), whereas the frequency of HP maybe high due to the high frequency of Helicobacter pylori (HPy) infection in our country. The frequency of FGP is probably low due to the high frequency of HPy infection and the short-term use of proton-pump inhibitors.

Keywords: Endoscopic polypectomy, hyperplastic polyp, gastric polyp.

Gastrik polip saptanan hastaların analizi

Sehmus Olmez1, Suleyman Sayar2, Bunyamin Saritas3, Ayla Yildiz Savas4, Ufuk Avcioglu5, Ilyas Tenlik6, Ersan Ozaslan7, Hasan Tankut Koseoglu7, Emin Altiparmak7
1Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Adana
2Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bölümü, Mersin
4Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bölümü, Balıkesir
5Özel Koru Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Ankara
6Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Ankara
7Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Gastrik poliplerin sıklığı, çalışma populasyonlarına göre büyük farklılıklar gösterir. Gastrik poliplerin (GP) sıklığı çeşitli çalışmalarda %0,33-6,7’dir. Gastrik poliplerin çoğunluğunu hiperplastik polip (HP), fundik gland polibi (FGP) ve adenomatoz polip (AP) oluşturur. AP’lerde malign olma potansiyeli yüksek iken sporadik FGP’lerinin malign olma potansiyeli yoktur. Aksine HP’ler ise düşük malign potansiyel taşırlar. Polip tipinin belirlenmesi ve displazinin saptanması için sadece biyopsi almak her zaman yeterli olmayabilir. Bu nedenle bazı poliplerin total eksizyonu gereklidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmaya 2005-2011 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve araştırma Hastanesi Endoskopi Ünitesinde özofagogastroskopide gastrik polip ya da polipe lezyon saptanan ve biyopside polip veya malign histoloji saptanmış hastalar dahil edildi

BULGULAR: 56300 üst endoskopik incelemede 192 (%0,34) hastada GP saptandı. Çalışmaya 51 (%26,6) erkek, 141 (%73,4) kadın, toplam 192 hasta dahil edildi. Hastaların yaşlarının ortalaması 61,9±13,3 (14-90)’idi. HP, AP ve FGP’lerinin sıklığı sırasıyla %88, %2,6 ve %1,6 idi. Poliplerin boyutu 137 (%70) hastada 1 cm ve altında idi. Sadece bir polip, 141 (%73,4) hastada saptandı. Poliplerin en yaygın lokalizasyonu antrum ve korpus idi. Endoskopik snare polipektomi (ESP), 64 hastada yapıldı. ESP sonrası endoskopik işlem gerektiren bir kanama saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda GP sıklığı düşük saptandı (%0.34). HP sıklığının yüksek olması, ülkemizde Helikobakter pilori (HPy) enfeksiyonun sıklığının yüksek olması nedeniyle olduğunu düşünmekteyiz. Fundik Gland poliplerinin sıklığı, muhtemelen HPy enfeksiyonun sık görülmesi ve kısa süreli proton pomps inhibitörü (PPI) kullanılması sebebiyle oldukça düşüktü


Anahtar Kelimeler: Gastrik polip, hiperplastik polip, endoskopik polipektomi

Sehmus Olmez, Suleyman Sayar, Bunyamin Saritas, Ayla Yildiz Savas, Ufuk Avcioglu, Ilyas Tenlik, Ersan Ozaslan, Hasan Tankut Koseoglu, Emin Altiparmak. Evaluation of patients with gastric polyps. North Clin Istanb. 2018; 5(1): 41-46

Corresponding Author: Sehmus Olmez, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale