ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
The clinical and immunological characteristics of common variable immunodeficiency in adults and older adults [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2024; 11(3): 201-207 | DOI: 10.14744/nci.2023.49699

The clinical and immunological characteristics of common variable immunodeficiency in adults and older adults

Eray Yildiz1, Fatih Colkesen2, Recep Evcen2, Filiz Sadi Aykan2, Mehmet Kilinc2, Gokhan Aytekin3, Sevket Arslan2
1Department of Clinical Immunology and Allergy, Necip Fazil City Hospital, Kahramanmaras, Turkiye
2Division of Clinical Immunology and Allergy, Department of Internal Medicine, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkiye
3Department of Clinical Immunology and Allergy, Konya City Hospital, Konya, Turkiye

OBJECTIVE: The aim of this study was to determine the clinical and immunological characteristics of older adults with common variable immunodeficiency (CVID).
METHODS: Patients aged ≥18 years who were followed up with the diagnosis of CVID between 2015 and 2020 were included in the study. The patients were separated into two age groups according to the age at diagnosis: the adult group, aged 18-65 years (n=49) and the older adult group, aged ≥65 years (n=11).
RESULTS: Splenomegaly (55.1% vs. 9.1%, p=0.006), bronchiectasis (53.0% vs. 9.1%, p=0.008), and autoimmunity (42.8% vs. 9.1%, p=0.036) were determined to be more common in the adult group than in the older adults. A similar frequency of malignancy was seen in both groups (6.1% vs. 9.1%, p=0.721). There were significantly more patients with no comorbidity in the older adult group than in the adult group (45.5% vs. 16.3%, p=0.034). Serum IgG and IgA levels were determined to be significantly higher in the older adult group than in the adult group (p=0.001 for all). The CD19+ B-cell count at the time of diagnosis was determined to be lower and the CD19+CD27+IgD- switched memory B-cells and CD16+CD56+ natural killer cell counts were higher in the older adults than in the adult group (p=0.016, p=0.032, p=0.044, respectively).
CONCLUSION: Knowledge of clinical and immunological differences in older adult CVID patients may be of benefit in polyclinic follow-up and in respect of changes to be made to the treatment plan.

Keywords: Common variable immunodeficiency, clinical phenotype; immunosenescence; older adults.

Yetişkinlerde ve yaşlılarda yaygın değişken immün yetmezliğin klinik ve immünolojik özellikleri

Eray Yildiz1, Fatih Colkesen2, Recep Evcen2, Filiz Sadi Aykan2, Mehmet Kilinc2, Gokhan Aytekin3, Sevket Arslan2
1Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Klinik İmmünoloji ve Alerji Kliniği, Kahramanmaraş
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Klinik İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı, Konya
3Konya Şehir Hastanesi, Klinik İmmünoloji ve Alerji Kliniği, Konya

AMAÇ: Bu çalışma ile yaşlı yetişkin yaygın değişken immün yetmezlik (YDİY) hastalarının klinik ve immünolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
YÖNTEM: Çalışmaya 2015-2020 tarihleri arasında YDİY tanısı ile takip edilen ≥18 yaş hastalar dahil edilmiştir. Hastalar tanı anındaki yaşlarına göre, 18-65 yaş arası yetişkin grup (n=49) ve ≥65 yaş ÜZERİ yaşlı yetişkin grup (n=11) olarak iki yaş grubuna ayrılmıştır.
BULGULAR: Yetişkin grupta splenomegali (%55.1’e karşı %9.1, p=0.006), bronşektazi (%53.0’a karşı %9.1, p=0.008) ve otoimmünite (%42.8’e karşı %9.1, p=0.036) yaşlı yetişkinlere göre daha yaygındı. Malignite (%6.1’e karşı %9.1, p=0.721) her iki grupta eşit sıklıkla görülmüştür. Yaşlı yetişkin grubunda, yetişkin grubuna göre önemli ölçüde daha fazla ek hastalığı olmayan hasta vardı (%45.5'e karşı %16.3, p=0.034). Serum IgG ve IgA düzeyleri, yaşlı yetişkinlerde yetişkinlere göre daha yüksek saptanmıştır (tümü için p=0.001). Yaşlı yetişkinlerde yetişkinlere göre, tanı anındaki CD19+ B hücre sayıları daha düşük, CD19+CD27+IgD- switched memory B hücre ve CD16+CD56+ doğal öldürücü hücre sayıları ise daha yüksek saptanmıştır (sırasıyla, p=0.016, p=0.032, p=0.044).
SONUÇ: Yaşlı yetişkin CVID hastalarındaki klinik ve immünolojik farklılıkların bilinmesi poliklinik izleminde ve tedavi planında yapılacak değişikliklerde fayda sağlayabilir. (NCI-2023-7-19)

Anahtar Kelimeler: Yaygın değişken immün yetmezlik, klinik fenotip; immün yaşlanma; yaşlı yetişkinler.

Eray Yildiz, Fatih Colkesen, Recep Evcen, Filiz Sadi Aykan, Mehmet Kilinc, Gokhan Aytekin, Sevket Arslan. The clinical and immunological characteristics of common variable immunodeficiency in adults and older adults. North Clin Istanb. 2024; 11(3): 201-207

Corresponding Author: Eray Yildiz
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale