ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
The validity and reliability of Turkish adaptation of the Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire in patients with neck pain [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(3): 322-327 | DOI: 10.14744/nci.2022.48108

The validity and reliability of Turkish adaptation of the Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire in patients with neck pain

Burcu Ozuberk1, Ummuhan Bas Aslan2, Gamze Ekici3
1Department of Physicaltherapy and Rehabilitation, Bulent Ecevit University, Zonguldak, Turkiye
2Department of Physicaltherapy and Rehabilitation, Pamukkale University, Denizli, Turkiye
3Department of Occupational Therapy, Hacettepe University, Ankara, Turkiye

OBJECTIVE: “Fear-avoidance behavior” means that the individual avoids a specific activity or movement due to the perception that it may cause injury. Fear of movement associated with pain can reduce individuals’ adaptation to exercise programs. This situation may cause individuals to refrain from taking action and increase the existing limitation. Our aim is investigating of Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ) in patients with neck pain and creating a questionnaire option for clinicians and researchers to evaluate the fear-avoidance behavior in neck pain in Turkish.
METHODS: The sample of the research was comprised 175 patients between the ages of 18–65, who have a complaint of neck pain that lasted for at least 3 months. The test was applied on patients with neck pain and no treatment, with an interval of 2–7 days. The Visual Analog Scale (VAS), Neck Disability Index (NDI), and Nottingham Health Profile (NHP) were applied on the participants to evaluate the validity of the FABQ.
RESULTS: Accordingly, between FABQ and NHP (r=0.227), pain (NHPP) (r=0.214), emotional reactions (r=0.220), and physical activity (NHPPA) (r=0.243), a weak relationship was observed. A weak correlation was observed between physical activity (FABQ-PA) which are subscales of the FABQ questionnaire and NDI (r=0.210), NHPP (r=0.205), and NHPPA (r=0.267).
CONCLUSION: FABQ is a valid and reliable tool for patients with neck pain. In our study, a weak relationship was detected between FABQ, NDI, and NHP, as like VAS.

Keywords: Fear avoidance, neck pain, physiotherapy.

Korku kaçınma inanışları anketinin boyun ağrılı hastalarda Türkçe uyarlamasının geçerliliği ve güvenilirliği

Burcu Ozuberk1, Ummuhan Bas Aslan2, Gamze Ekici3
1Bülent Ecevit Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Zonguldak
2Pamukkale Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Denizli
3Hacettepe Üniversitesi, Ergoterapi Ana Bilim Dalı, Ankara

Amaç: "Korku kaçınma davranışı", bireyin yaralanmaya neden olabileceği algısı nedeniyle belirli bir faaliyet veya hareketten kaçınması anlamına gelmektedir. Ağrıyla ilişkili olan hareket etme korkusu, bireylerin egzersiz programlarına uyumunu azaltabilir. Bu durum, kişilerin hareket etmekten kaçınmasına ve mevcut olan kısıtlanmanın artırmasına neden olabilir. Amacımız, boyun ağrılı hastalarda korku-kaçınma inançları anketinin incelenmesi ve boyun ağrısında korku-kaçınma davranışının Türkçe olarak değerlendirilmesi için klinisyen ve araştırmacılara farklı bir anket seçeneği oluşturulmasıdır.
Yöntem: Araştırmanın örneklemini, en az 3 ay süren boyun ağrısı şikayeti olan 18-65 yaş arası 175 hasta oluşturmuştur. Test boyun ağrısı olan ve tedavisi olmayan hastalara 2-7 gün arayla uygulanmıştır. Korku Kaçınma İnançları Anketinin (KKİ) geçerliliğini değerlendirmek için katılımcılara Visüel Analog Skalası (VAS), Boyun Özür Ölçeği (BÖÖ) ve Nottingham Sağlık Profili (NSP) uygulanmıştır.
Bulgular: Buna göre KKİ ile NSP arasında (r=0.227), ağrı (NSPA) (r=0.214), duygusal tepkiler (NSPDT) (r=0.220), fiziksel aktivite (NSPFA) (r=0.243) a zayıf ilişki gözlemlendi. KKİ anketinin alt ölçekleri olan fiziksel aktivite (KKİ-FA) ile BÖÖ (r=0.210), NSPA (r=0.205), NSPFA (r=0.267) arasında zayıf bir korelasyon gözlendi.
Sonuç: KKİ, boyun ağrısı olan hastalar için geçerli ve güvenilir bir araçtır. Çalışmamızda KKİ, BÖÖ ve NSP arasında VAS gibi zayıf bir ilişki tespit edildi. (NCI-2021-1-37)

Anahtar Kelimeler: Korku kaçınma, boyun ağrısı, fizyoterapi.

Burcu Ozuberk, Ummuhan Bas Aslan, Gamze Ekici. The validity and reliability of Turkish adaptation of the Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire in patients with neck pain. North Clin Istanb. 2023; 10(3): 322-327

Corresponding Author: Burcu Ozuberk
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale