ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Expression of androgen, estrogen, and progesterone hormone receptors in the penile tissues of children with different types of hypospadias [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2019; 6(2): 110-116 | DOI: 10.14744/nci.2018.47108

Expression of androgen, estrogen, and progesterone hormone receptors in the penile tissues of children with different types of hypospadias

Ayşenur Celayir1, Serdar Moralıoğlu1, Handan Cetiner2, Gözde Kır3, Sinan Celayir4
1Department of Pediatric Surgery, Health Science University Istanbul Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Health Training and Research Center, Istanbul, Turkey
2Department of Pathology, Health Science University Istabnbul Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Health Training and Research Center, Istanbul, Turkey
3Department of Pathology, Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Pediatric Surgery, Istanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Androgen (AR), Estrogen (ER) and Progesterone (PR) hormones play an important role in the prenatal and postnatal development of urogenital tract and especially the penis. The expressions of AR, ER and PR receptors in penile tissues in children with hypospadiases had also been shown previously. In this leading study, to demonstrate of the sex hormone receptor expression in cases with different types of hypospadias were aimed.
METHODS: This study was designed in children operated due to hypospadiases without DSD. Biopsy samples of 3 mm’s were obtained from three different sytes as the lateral parameatal tissue and the anterior corner of the prepuce, and inner layer of posterior prepuce. The presence of AR, ER and PR receptors was investigated immunehistochemically.
RESULTS: Mean age was 5.4 years in 18 children with hypospadiases; in totally 33 specimens were taken in 5 subcoronal as 5 specimens, and 7 penile as 15 specimens, and 6 penoscrotal as 13 specimens. According to sytes of samples; 13 samples were from lateral para-meatal tissues, and 13 were from anterior corners of prepuces, and 7 were from inner layers of posterior prepuces. In regard to receptor expression; ER and AR receptors were positive in 29 (87.8%) and 12 (36.4%) respectively; PR receptors were negative.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study emphasized the dominant expression of estrogen receptors in penile tissues of children with hypospadias. Although there was not a manifest correlation of androgen receptors absence in regard to the severity of hypospadias patients, there was a marked estrogen receptors presence in penile tissues. These findings suggest that the disrupted androgen and estrogen receptor interaction and/or balance could play a role during the development of external genitalia in hypospadias patients. Progesterone receptor was not present and therefore the active role in the postnatal development of hypospadias is still debatable.

Keywords: Androgen, estrogen; hormone; hypospadias; penis; progesterone; receptor.

Farklı tipteki hipodiaslı çocukların penil dokularında androjen, östrojen ve progesteron hormon reseptörlerinin mevcudiyeti

Ayşenur Celayir1, Serdar Moralıoğlu1, Handan Cetiner2, Gözde Kır3, Sinan Celayir4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM, Patoloji, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
4İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Aana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Androjen (AR), östrojen (ER) ve progestero (PR) hormonları prenatal ve postnatal dönemde ürogenital sistemin ve özellikle penisin gelişiminde önemli rol oynamaktadırlar. Hipospadiaslı hastalarda penil dokudaki androjen ve östrojen reseptörlerinin varlığı daha önce gösterilmiştir. Bu yol gösterici çalışmada, seks hormon reseptörlerinin farklı hipospadias tiplerinde dağılımının incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma opere edilen DSD olmayan hipospadiaslı çocuklarda yapıldı. 3 farklı bölge (A: Parameatal üretral sulcus lateral kenarı, B: Ön prepisyum iç yüzey, C: Arka prepisyum iç yüzey)’den alınan 3 mm’lik biyopsi örnekleri; androjen, östrojen ve progesteron reseptörleri varlığı açısından İmmun histokimyasal olarak değerlendirildi.
BULGULAR: 18 hipospadiaslı çocuğun ortalama ameliyat yaşı 5.4 yaş idi; 5 subcoronal hypospadiasdan 5, 7 penil hipospadiasdan 15, 6 penoskrotal hipospadiasdan 13 olmak üzere toplam 33 biyopsi örneği alındı. Biyopsi örnekleri alınma yerine göre; 13 üretral oluğa komşu lateral parameatal doku (A), 13 ön prepiyum iç yüzeyi (B), 7 arka prepisyum iç yüzeyinden (C) alınmıştı. Östrojen reseptörleri 29'unda (%87.8); androjen reseptörleri 12'sine (%36.4) pozitifti, progesteron reseptörleri 33'ünde negatifti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, hipospadiaslı çocukların penil dokularında östrojen reseptörlerinin baskın olarak bulunduğunu gösterilmiştir. Hipospadiasın ağırlık derecesine göre androjen reseptörleri yokluğunda belirgin bir korelasyon olmamasına rağmen, penil dokularda belirgin bir düzeyde östrojen reseptörü saptandı. Tüm bu bu bulgular, hipospadias hastalarında bozulmuş androjen ve östrojen reseptör etkileşiminin ve/veya dengesinin dış genital organ gelişiminde rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Progesteronun, hipospadiasın postnatal gelişiminde aktif rolü olup olmadığı halen tartışmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hipospadias, Hormon, Reseptor, Östrojen, Androjen, Progesteron, Penis

Ayşenur Celayir, Serdar Moralıoğlu, Handan Cetiner, Gözde Kır, Sinan Celayir. Expression of androgen, estrogen, and progesterone hormone receptors in the penile tissues of children with different types of hypospadias. North Clin Istanb. 2019; 6(2): 110-116

Corresponding Author: Ayşenur Celayir, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale