ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Fear of childbirth in urban and rural regions of Turkey: Comparison of two resident populations [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2017; 4(3): 247-256 | DOI: 10.14744/nci.2017.46693

Fear of childbirth in urban and rural regions of Turkey: Comparison of two resident populations

Filiz Okumus1, Nevin Sahin2
1Department of Midwifery, Istanbul Medipol University, College Of Health Sciences, Istanbul, Turkey
2Department of Nursing, Istanbul University Florence Nightingale Faculty of Nursing, Women Health and Disease Nursing, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Childbirth is a natural physiological event experienced by many women; however, it is frequently also a source of fear in women. Rates of cesarean sections in Turkey are higher in the urban areas than in the rural areas. We hypothesized that lower fear of childbirth (FOC) rates would be observed in the city having the lowest cesarean section rates in Turkey. This study aimed to compare FOC in women in two resident populations: one in a rural area and the other in an urban area.
METHODS: This study was conducted on 253 pregnant women in Istanbul, a large urban municipality, and Siirt, a city in rural Turkey. A descriptive information form and the A version of the Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire (W-DEQ) were used.
RESULTS: Severe FOC levels were recorded in women in the Istanbul sample; moreover, these levels were higher than those recorded in women in the Siirt sample. In addition, women in the Istanbul sample preferred vaginal birth to cesarean section and had greater FOC, a finding which demonstrates that women prefer vaginal birth even though they have a higher FOC level and live in a city with high cesarean section rates. Where women live (rural versus urban areas) affects their perception of birth and consequently, their FOC levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of this study suggest that further cross-cultural and regional research is needed for better understanding FOC and factors associated with elevated FOC levels within each cultural setting.

Keywords: Fear of childbirth, WDEQ-A, Pregnancy.

Türkiye'nin kırsal ve kentsel bölgelerinde doğum korkusu: İki populasyonun karşılaştırılması

Filiz Okumus1, Nevin Sahin2
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Obstetri ve Jinekoloji Hemşireliği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Doğum, birçok kadının yaşadığı doğal bir fizyolojik olay olup sıklıkla kadınlar için korku kaynağıdır. Türkiye'de sezaryen oranları kentsel alanlarda kırsal alanlardan daha yüksektir. Çalışmada, Türkiye'deki sezaryen oranı en düşük olan yerleşim yerinde doğum korkusun da düşük oranda görüleceği hipotez edildi. Bu çalışma, birisi kırsal diğeri kentsel iki yerleşik popülasyondaki kadınların doğum korku düzeyinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, büyük bir kent olan İstanbul'da ve kırsal kesimde bulunan Siirt illerinde toplam 253 gebede yürütülmüştür. Tanımlayıcı bilgi formu ve WİJMA Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği (W-DEQ) A versiyonu kullanılmıştır.
BULGULAR: Siirt örnekleminde yer alan kadınlarda şiddetli doğum korkusu olduğu belirlendi, ancak Siirt örneklemindeki kadınların doğum korkusu İstanbul örneklemindeki kadınlardan daha düşüktü. İstanbul örneklemindeki kadınlar daha yüksek doğum korkusuna ve daha çok vaginal doğum tercihine sahipti. Bu, sezaryen oranı yüksek olan yerleşim yerinde kadınların yüksek doğum korkularına rağmen vaginal doğumu tercih edebildiklerini göstermektedir. Kadınların yaşadığı yer (kırsal alanlara karşı kentsel alanlar) doğum algılarını ve dolayısıyla onların doğum korkularını etkilemektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları, doğum korkusunun her kültürel ortamda artmış olması ile ilişkili faktörleri daha iyi anlamak için kültürler arası ve bölgesel araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Doğum korkusu, WİJMA, Gebe

Filiz Okumus, Nevin Sahin. Fear of childbirth in urban and rural regions of Turkey: Comparison of two resident populations. North Clin Istanb. 2017; 4(3): 247-256

Corresponding Author: Filiz Okumus, Türkiye
LookUs & Online Makale