ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Cardiac MRI in surgically repaired tetralogy of Fallot: Our initial experience [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(6): 622-631 | DOI: 10.14744/nci.2021.43799

Cardiac MRI in surgically repaired tetralogy of Fallot: Our initial experience

Sercin Ozkok1, Oyku Tosun2, Ilker Kemal Yucel3, Ahmet Celebi3
1Department of Radiology, Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
2Department of Pediatric Cardiology, Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
3Department of Pediatric Cardiology, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: Pulmonary regurgitation (PR) required pulmonary valve replacement (PVR) is usually seen after surgically repaired tetralogy of Fallot (TOF). Assessment by cardiac magnetic resonance imaging (CMR) plays a crucial role in the decision of PVR. Herein, we presented our 3-year interdisciplinary CMR experience in the assessment of repaired TOF.
METHODS: CMR examinations of 196 patients with repaired TOF performed between 2016 and 2018 were enrolled in this retrospective study. Only 165 were included in the study. CMR findings were assessed according to the American College of Cardiology/American Heart Association guideline and recommendations of Geva.
RESULTS: Among those 165 patients (median age 14 years [mean age 15.62±7.42 years], M/F=114/61; 1.86/1), 73 patients were found eligible for PVR (59 patients for transcatheter while 14 patients for surgical). The mean QRS duration was 170.2±16.89 ms. On CMR assessment, mean indexed right ventricular end-diastolic volume, end-systolic volume, right, and left ventricular ejection fraction were 187.64±45.07 ml/m2, 39.90±6.60%, and 47.83±6.12%, respectively. The PR fraction was as 50.10±2.54% and 2.25±1.92. Balloon dilatation and/or stenting of branch pulmonary arteries in 12 patients and ventricular septal defect closure in four patients were performed at the same session of percutaneous PVR. At the time of the surgical PVR, repair of partial anomalous pulmonary venous return in one patient, ventricular septal defect in two patients, and subaortic membrane in one patient were performed. An implantable cardioverter-defibrillator was also performed in one patient.
CONCLUSION: Our CMR experience has the largest patient population in our country and may contribute to the national data pool. We believe that our collaborative experience between radiologists, cardiologists, and cardiovascular surgeons may also enhance the use of CMR in determining the appropriate technique or timing for PVR.

Keywords: Cardiac magnetic resonance imaging, pulmonary valve replacement; tetralogy of Fallot.

Cerrahi Onarılmış Fallot Tetralojisinde Kardiyak MRG: İlk Deneyimimiz

Sercin Ozkok1, Oyku Tosun2, Ilker Kemal Yucel3, Ahmet Celebi3
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul
3Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Bölümü, İstanbul

Amaç: Fallot tetralojisi’nin cerrahi onarımından sonra pulmoner valv replasmanı (PVR) gerektiren pulmoner yetmezlik sıklıkla görülebilmektedir. PVR kararında kardiyak manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirme çok önemli rol oynar. Burada, onarılmış Fallot tetralojisi’nin değerlendirilmesinde üç yıllık disiplinler arası kardiyak manyetik rezonans görüntüleme deneyimimizi sunduk.
Yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya 2016-2018 yılları arasında cerrahi olarak onarılmış Fallot tetralojisi 196 hastanın kardiyak manyetik rezonans görüntüleme bulguları değerlendirildi. Sadece 165'i çalışmaya dahil edildi. Kardiyak manyetik rezonans görüntüleme bulguları ACC/AHA kılavuzuna ve Tal Geva'nın tavsiyelerine göre değerlendirildi.
Bulgular: Bu 165 hastadan [ortanca yaş 14 yıl (ortalama yaş 15.62 ± 7.42 yıl), E/K= 114/61; 1.86/1], 73 hasta PVR için uygun bulundu (59 hasta transkateter, 14 hasta cerrahi). Ortalama QRS süresi 170,2 ± 16,89 ms idi. Kardiyak manyetik rezonans görüntüleme değerlendirmesinde, ortalama indeks sağ ventrikül diyastol sonu hacmi, sistol sonu hacmi, sağ ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu sırasıyla % 187.64 ± 45.07 ml/m2, % 39.90 ± 6.60 ve % 47.83 ± 6.12 idi. Pulmoner regürjitasyon oranı %50.10 ± 2.54 ve 2.25 ± 1.92 idi. Perkütan PVR uygulama sırasında 12 hastaya pulmoner arter dallarına balon dilatasyonu ve/veya stentleme ve 4 hastaya ventriküler septal defekt kapatma uygulandı. Cerrahi PVR sırasında 1 hastada parsiyel anormal pulmoner venöz dönüş onarımı, 2 hastada ventriküler septal defekt ve 1 hastada subaortik membran onarımı yapıldı. Ayrıca 1 hastaya implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör uygulandı.
Sonuç: Onarımı takiben kardiyak manyetik rezonans görüntüleme ile ayrıntılı fonksiyonel ve morfolojik değerlendirme, pulmoner kapak replasmanı kararında önemli rol oynar. Kardiyak manyetik rezonans görüntüleme deneyimimiz, ülkemizdeki en büyük hasta popülasyonuna sahiptir. Bulgularımızın ulusal veri havuzuna katkıda bulunabileceğine inanıyoruz. Deneyimimizin, pulmoner kapak replasmanının yönetiminde kardiyak manyetik rezonans görüntülemenin kullanımını yaygınlaştıracak disiplinler arası işbirliğini de artıracağına inanıyoruz. (NCI-2021-1-40/R3)

Anahtar Kelimeler: Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme, Fallot Tetralojisi, Pulmoner Kapak Replasmanı

Sercin Ozkok, Oyku Tosun, Ilker Kemal Yucel, Ahmet Celebi. Cardiac MRI in surgically repaired tetralogy of Fallot: Our initial experience. North Clin Istanb. 2022; 9(6): 622-631

Corresponding Author: Sercin Ozkok
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale