ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Stent versus bypass: The reasons and risk factors for early readmission to hospital after myocardial revascularization [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(1): 27-33 | DOI: 10.14744/nci.2016.43434

Stent versus bypass: The reasons and risk factors for early readmission to hospital after myocardial revascularization

Murat Sargin1, Mustafa Adem Tatlisu2, Muge Tasdemir Mete1, Nehir Selcuk1, Sevinc Bayer1, Serdar Akansel1, Serap Aykut Aka1, Mehmet Eren2
1Siyami Ersek Thoracic And Cardiovascular Surgery Center Cardiovascular Surgery Clinic
2Siyami Ersek Thoracic And Cardiovascular Surgery Center Cardiology Clinic

INTRODUCTION: Though 30-day rates of readmission for coronary artery bypass graft (CABG) surgery and percutaneous coronary intervention (PCI) remain high, readmission rates and associated risk factors have not been well examined. The purpose of the present study was to determine the risk factors for and rates of readmission and to compare two revascularization methods on that basis.
METHODS: The study included 2664 consecutive patients who underwent coronary revascularization either with CABG surgery or PCI. The study was performed retrospectively and a wide variety of risk factors related to readmission were selected for analysis, including demographic data, preoperative risk factors and postoperative complications.
RESULTS: From the CABG group (Group 1, n=1103), 18.3% were readmitted, as were 15.2% of the PCI group (Group 2, n=1561). In multivariate analysis, age, gender, left ventricular ejection fraction (LVEF), chronic obstructive pulmonary disease (COPD), diabetes mellitus (DM), length of stay (>10 days), body mass index (BMI), and creatinine level on admission were associated with early readmission for group 1 (Table 3). In group 2, age, gender, LVEF, DM, length of stay (>10 days), and creatinine level on admission were associated with early readmission.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When two methods of revascularization were compared, rates of readmission were found to be similar. Patients with cited risk factors are prone to readmission in the first 30 days, so extra precautions should be taken at discharge. Neither method can be concluded to be superior with regard to readmission rates.

Keywords: Aorta-coronary bypass, percutaneous coronary intervention, readmission.

Stent ve Bypas: Revaskülarizasyon sonrası erken dönemde hastaneye tekrar başvuru oranları ve risk faktörleri

Murat Sargin1, Mustafa Adem Tatlisu2, Muge Tasdemir Mete1, Nehir Selcuk1, Sevinc Bayer1, Serdar Akansel1, Serap Aykut Aka1, Mehmet Eren2
1Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği
2Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Aorta koroner bypas (AKBG) veya peruktan koroner girişimlerin (PKG) ardından taburcu sonrası ilk 30 gün tekrar hastaneye başvurma oranları yüksek olmasına rağmen, bununla ilgili yeteri kadar veri yoktur ve risk faktörleri yeteri kadar araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı cerrahi ya da perkütan girişimlerin ardından taburcu sonrası ilk 30 günde tekrar hastaneye başvurma oranlarını araştırmak ve ardından her iki revaskülarizasyon metodunu karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya AKBG veya PKG yoluyla revaskülarizasyon yapılmış 2664 ardışık hasta dahil edildi ve verileri retrospektif olarak tarandı. Demografik, postoperatif veriler ve PCI sonrası veriler taramaya dahil edildi.
BULGULAR: Çalışmaya AKBG grubunda 1103, PCI grubunda 1561 dahil edilen hasta vardı. Bunlardan AKBG grubunun %18,3’ü, PCI grubunun %15,2’si ilk 30 gün içinde tekrar hastaneye başvurmuştu. Multivariyat analizde yaş, cinsiyet, düşük EF, KOAH, DM, hastanede kalış süresi (>10 gün), BMI, kreatinin düzeyleri AKBG grubu için, yaş, cinsiyet, düşük EF,DM ve hastanede kalış süresi (>10 gün) ve kreatinin düzeyleri PCI gurubu için risk faktörü olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her iki revaskülarizasyon metodu karşılaştırıldığında başvuru oranları ve başvuru için risk faktörleri benzer bulundu. Her iki revaskülarizasyon grubu arasında bir üstünlük saptanmadı. Bahsedilen risk faktörlerine sahip hastaların taburcusunda daha seçici olunması erken başvuru oranlarını azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Perkütan koroner girişim, Aorta Koroner Bypas,

Murat Sargin, Mustafa Adem Tatlisu, Muge Tasdemir Mete, Nehir Selcuk, Sevinc Bayer, Serdar Akansel, Serap Aykut Aka, Mehmet Eren. Stent versus bypass: The reasons and risk factors for early readmission to hospital after myocardial revascularization. North Clin Istanb. 2016; 3(1): 27-33

Corresponding Author: Murat Sargin, Türkiye
LookUs & Online Makale