ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Carpal tunnel syndrome in women working in tea agriculture [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2014; 1(3): 132-136 | DOI: 10.14744/nci.2014.42714

Carpal tunnel syndrome in women working in tea agriculture

Gül Devrimsel1, Serkan Kırbaş2, Murat Yıldırım1, Ayşegül Küçükali Türkyılmaz1, Nilay Şahin3
1Recep Tayyip Erdoğan University Faculty Of Medicine, Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Rize, Turkey
2Recep Tayyip Erdoğan University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Rize, Turkey
3Balıkesir University Faculty Of Medicine, Department Of Physical Medicine And Rehabilitation,balıkesir

OBJECTIVE: The aim of this cross-sectional study was to determine the frequency of carpal tunnel syndrome
(CTS) among women using tea leaf scissors and compare it with normal population.
METHODS: Two hundred hands of 100 women using tea leaf scissors (tea leaf scissors group) and 112 hands of 56 healthy women (control group) were clinically and electrophysiologically evaluated for CTS. Women using tea leaf scissors were evaluated with visual analog scale (VAS) for pain and Boston Carpal Tunnel Syndrome Questionnaire for symptoms and functional status.
RESULTS: Carpal tunnel syndrome was diagnosed bilaterally in 62 (62%) and unilaterally in 7 (7%) women using tea leaf scissors, whereas 2 (3.57%) bilateral and 6 (10.71%) unilateral cases of CTS was diagnosed in controls. The differences in demographic factors were not statistically significant. In women with CTS using tea leaf scissors, mean symptom severity, functional status, and VAS scores were 2.73±0.60, 2.42±0.71 and 5.19±1.84, respectively. There was statistically significant difference in the frequency of CTS between women using tea leaf scissors and the control group and the risk of having CTS among women using tea leaf scissors was approximately 12 times greater (p<0.001).
CONCLUSION: In tea agriculture, working with repetitive flexions and extensions of the wrist highly increases
the risk of developing CTS.

Keywords: Carpal tunnel syndrome, occupation, using tea leaf scissors.

Çay Tarımında Çalışan Kadınlarda Karpal Tünel Sendromu

Gül Devrimsel1, Serkan Kırbaş2, Murat Yıldırım1, Ayşegül Küçükali Türkyılmaz1, Nilay Şahin3
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitsi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Rize
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitsi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Rize
3Balıkesir Üniversitsi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Balıkesir

AMAÇ: Bu kesitsel çalışmanın amacı çay makası kullanan kadınlarda karpal tünel sendromu (KTS) sıklığını belirlemek ve normal popülasyon ile bunu karşılaştırmaktır.
YÖNTEMLER: Çay makası (çay yaprağını kesmek için kullanılan makas) kullanan 100 kadının 200 eli ve sağlıklı 56 kadının (kontrol grubu) 72 eli klinik ve elektrofizyolojik olarak KTS açısından değerlendirildi. Çay makası kullanan kadınlarda ağrı visuel analog skala (VAS) ve fonksiyonel durum ve semptom şiddeti Boston Karpal Tünel Sendromu Anketi ile değerledirildi.
BULGULAR: Çay makası kullanan kadınların 62 (%62)’ si bilateral KTS ve 7 (%7)’ si unilateral KTS tanısı aldı. Kontrol grubunda 2 (%3.57) kişi bilateral ve 6 (%10.71) kişi unilateral KTS tanısı aldı. Demografik faktörlerdeki veriler istatistiksel olarak anlamlı değildi. Çay makası kullanan KTS’ li kadınlarda semptom şiddeti skoru 2.73±0.60, fonksiyonel durum skoru 2.42±0.71 ve VAS skoru 5.19±1.84 idi. Çay makası kullanan grup ile konstrol gurubu arasında KST görülme sıklığı açısından istatistiksel olarak anmalı bir fark var idi.Çay toplayan kadınlarda KTS gelişme riski yaklaşık 12 kat daha fazla idi (p<0.001).
SONUÇ: Çay tarımında çalışma sırasında el bileğinin tekrarlayan fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri KTS riskini arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Karpal tünel sendromu, çay makası kullanımı, meslek.

Gül Devrimsel, Serkan Kırbaş, Murat Yıldırım, Ayşegül Küçükali Türkyılmaz, Nilay Şahin. Carpal tunnel syndrome in women working in tea agriculture. North Clin Istanb. 2014; 1(3): 132-136

Corresponding Author: Nilay Şahin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale