ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Effect of increase in cortisol level due to stress in healthy young individuals on dynamic and static balance scores [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2018; 5(4): 295-301 | DOI: 10.14744/nci.2017.42103

Effect of increase in cortisol level due to stress in healthy young individuals on dynamic and static balance scores

Mahmut Cay1, Cihat Ucar2, Deniz Senol3, Furkan Çevirgen3, Davut Ozbag3, Zuhal Altay4, Sedat Yildiz5
1Department of Anatomy, Usak University Faculty of Medicine, Usak, Turkey
2Department of Physiology, Adiyaman University Faculty of Medicine, Adiyaman, Turkey
3Department of Anatomy, Inonu University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey
4Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Inonu University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey
5Department of Physiology, Inonu University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey

INTRODUCTION: Stress is a condition caused by various factors and characterized by imbalance in body functioning, impair in nervous system, and tension. The purpose of this study was to examine the effects of cortisol level, which increases in healthy young individuals due to stress, on dynamic and static balance scores as well as to present the results caused by high levels of stress.
METHODS: In this study, 107 healthy medicine faculty students in their second year (who will take the same committee exam) aged between 19 and 23 years were included. The first balance measurements and saliva samples were taken 40 days before the committee exam, and this period was acknowledged as the relaxed period. The same students were considered for balance measurements again on the day of committee exam; saliva samples were collected, and cortisol concentration was determined. This period was acknowledged as the stressful period. The State-Trait Anxiety Inventory (STAI) was given to the participants in their relaxed and stressful periods. Dynamic balance scores were measured with Star Excursion Balance Test (SEBT). Static balance scores were measured with One Leg Standing Balance Test (OLSBT).
RESULTS: The mean cortisol level was found to increase approximately 9 times in stressful periods compared with that in relaxed periods. STAI, which shows state anxiety, showed an increase supporting this increase. In stressful periods, dynamic balance scores showed obvious decrease in all directions. In addition, in stressful periods, an obvious decrease was observed in static balance scores compared with those in relaxed periods.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed that stress negatively affected dynamic and static balance, even for short periods of time. We believe that our study will form a positive source and basis when correlated with long terms stress and balance measurements.

Keywords: Cortisol, dynamic balance; static balance; stress.

Sağlıklı Genç Bireylerde Strese Bağlı Artış Gösteren Kortizol Seviyesinin Dinamik ve Statik Denge Skorları Üzerine Etkisi

Mahmut Cay1, Cihat Ucar2, Deniz Senol3, Furkan Çevirgen3, Davut Ozbag3, Zuhal Altay4, Sedat Yildiz5
1Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Uşak
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Adıyaman
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Malatya
4İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Malatya
5İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya

GİRİŞ ve AMAÇ: Stres, çeşitli etkenlerin sebep olduğu, vücut çalışmasında dengesizlik, sinir sisteminde bozukluk ve gerilimle ortaya çıkan karakterize bir durumdur. Bu çalışmada, sağlıklı genç bireylerde strese bağlı artış gösteren kortizol seviyesinin dinamik ve statik denge skorlarına etkisinin incelenmesi ve yüksek stresin doğuracağı sonuçların ortaya konulması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya yaşları 19-22 arasında değişen, sağlıklı ve aynı komite sınavına girecek gönüllü 107 tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisi dâhil edildi. İlk denge ölçümleri ve tükürük numuneleri komite sınavından 40 gün önce alındı ve bu dönem relax dönem olarak kabul edildi. Aynı öğrenciler komite sınavının olduğu gün tekrar denge ölçümlerine alındı ve tükürük numuneleri toplandı. Bu dönem ise stresli dönem olarak kabul edildi. Kişilere, relax ve stresli dönemde The State-Trait Anxiety Inventory (STAI) uygulandı. Dinamik denge skorları Star Excursion Balance Test (SEBT) ile ölçüldü. Statik denge skorları ise One Leg Standing Balance Test ile belirlendi.
BULGULAR: Tükürük numunelerindeki kortizol seviyesinin ortalaması stresli dönemde relax döneme göre yaklaşık 9 kat arttığı belirlendi. Durumluk kaygıyı ortaya koyan STAI ölçeği de bu artışı destekler nitelikte bir artış gösterdi. Stresli dönemde tüm yönlerde dinamik denge skorları belirgin azalma gösterdi. Ayrıca, stresli dönemde statik denge skorları relax dönemle karşılaştırıldığında belirgin azalma olduğu ortaya çıktı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma; sağlıklı genç bireylerde stresin kısa süreli bile dinamik ve statik dengeyi olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Yapılacak uzun süreli stres ve denge ölçümleri ile korele edildiğinde çalışmamızın olumlu yönde kaynak ve temel oluşturacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: kortizol, Dinamik denge, Statik denge, Stres,

Mahmut Cay, Cihat Ucar, Deniz Senol, Furkan Çevirgen, Davut Ozbag, Zuhal Altay, Sedat Yildiz. Effect of increase in cortisol level due to stress in healthy young individuals on dynamic and static balance scores. North Clin Istanb. 2018; 5(4): 295-301

Corresponding Author: Deniz Senol, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale