ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
The relation between visceral fat markers and cardiometabolic disease risks in psoriasis patients [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(3): 203-211 | DOI: 10.14744/nci.2020.41961

The relation between visceral fat markers and cardiometabolic disease risks in psoriasis patients

Arzu Ataseven1, Ruhusen Kutlu2, Latife Uzun2
1Department of Dermatology, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey
2Department of Family Medicine, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey

OBJECTIVE: Psoriasis is a chronic, inflammatory disease that appears with variable trigger factors. We know that obesity and other metabolic syndrome criteria are high in psoriasis patients. The aim of this study is to evaluate the relationship between visceral fat markers, risk of cardiometabolic disease, and psoriasis area severity index (PASI) in individuals with and without psoriasis.
METHODS: A total of 203 subjects, 102 psoriasis patients and 101 healthy individuals, were included in the study. Lipid accumulation product (LAP) index, visceral adiposity index (VAI), plasma atherogenicity index (PAI), body mass index (BMI), PASI, triglyceride (TG), and high-density lipoprotein cholesterol (HDL-c) values were measured.
RESULTS: LAP index, VAI, PAI, BMI, and TG levels were significantly high (p<0.001) and HDL-c levels were significantly low (p=0.009) in patients with psoriasis compared to healthy individuals.
CONCLUSION: LAP index, VAI, and PAI calculations can be recommended as a potential biomarker for early diagnosis of cardiometabolic diseases common in patients with psoriasis.

Keywords: Plasma atherogenicity index, psoriasis; visceral adiposity index.

The relation between visceral fat markers and cardiometabolic disease risks in psoriasis patients

Arzu Ataseven1, Ruhusen Kutlu2, Latife Uzun2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Giriş ve Amaç: Psoriasis değişken tetikleyici faktörlerle ortaya çıkan kronik inflamatuar bir hastalıktır. Psoriasis hastalarında obezite ve diğer metabolic sendrom kriterlerinin yüksek olduğunu biliyoruz. Bu çalışmanın amacı psoriasis olan ve olmayan bireylerde visseral yağ belirteçleri, kardiyo-metabolik hastalık riski ve psoriasis alan şiddet indeksi (PASI) arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışmaya 102 psoriasis hastası ve 101 sağlıklı birey olmak üzere toplam 203 kişi dahil edildi. Lipid birikim ürün indeksi (LAP), visceral adipozite indeksi (VAI), plazma aterojenite indeksi (PAI), vücut kitle indeksi (BMI), PASI, trigliserit (TG), yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol (HDL-c) değerleri ölçüldü.
Bulgular: Psoriasis hastalarında sağlıklı bireylere göre LAP indeksi, VAI, PAI, BMI, TG düzeyleri anlamlı olarak yüksek (p <0.001) ve HDL-c seviyeleri anlamlı olarak düşüktü (p=0.009).
Sonuç: LAP indeksi, VAI, PAI hesaplamaları psoriasis hastalarında sık görülen kardiyo-metabolik hastalıkların erken tanısı için potansiyel bir biyobelirteç olarak önerilebilir. (NCI-2020-0138.R1)

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, plazma aterojenisite indeks, visseral adipozite indeks

Arzu Ataseven, Ruhusen Kutlu, Latife Uzun. The relation between visceral fat markers and cardiometabolic disease risks in psoriasis patients. North Clin Istanb. 2021; 8(3): 203-211

Corresponding Author: Arzu Ataseven
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale