ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
The knowledge, attitude and behaviours of nurses about pharmacovigilance, adverse drug reaction and adverse event reporting in a state hospital [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2014; 1(3): 147-152 | DOI: 10.14744/nci.2014.41636

The knowledge, attitude and behaviours of nurses about pharmacovigilance, adverse drug reaction and adverse event reporting in a state hospital

Fisun Vural1, Seval Çiftçi2, Birol Vural3
1Haydarpaşa Numune Teaching Hospital
2Gölcük Necati Çelik Public Hospital
3Kocaeli University, School Of Medicine

OBJECTIVE: With the use of any drug comes the possibility of unintended consequences which when harmful are referred to as adverse drug reactions (ADRs). The development of national pharmacovigilance systems is the responsibility of all health workers. The aim of this study was to investigate the knowledge of nurses about pharmacovigilance and attitudes about ADR and adverse event reporting.
METHODS: This descriptive-cross sectional study was performed in 112 nurses working in a public hospital. The questionnaire was applied about pharmacovigilance and adverse drug reactions. The knowledge, attitudes and practices about adverse drug reactions were asked.
RESULTS: The 74.1% of the nurses definition of “severe adverse effect” of drug therapy. The ratio of participants who knew that ADRs are reported to contact person responsible from pharmacovigilance was 34.9%. Although 70.5% of nurses knew the necessity of ADR reporting, the 8% of the nurses knew Turkish Pharmacovigilance Center (TÜFAM). Only 8% of nurses reported ADRs in their professionality.
CONCLUSION: Although most of the participants knew the importance of ADR event reporting, event reporting was low. Thiese results showed that there is a lack of knowledge about pharmacovigilance. Futher studies with different settings and healthcare staff are needed to improve awareness about pharmacovigilance.

Keywords: Drug reactions, drug safety; pharmacovigilance.

Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Farmakovijilans, Advers İlaç Reaksiyonu ve Olay Raporlama Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranışları

Fisun Vural1, Seval Çiftçi2, Birol Vural3
1Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Gölcük Necati Çelik Hastanesi
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

AMAÇ: Herhangi bir ilaç kullanıldığında istenmeyen sonuçlar gelişebilir, zararlı etkiler görülür ise bunlara advers ilaç reaksiyonu (AİR) adı verilir. Ulusal farmakovijilans sistemlerinin gelişmesi tüm sağlık çalışanlarının ortak sorumluluğundadır. Bu çalışmanın amacı, bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin farmakovijilans-AİR bilgi düzeyleri ve AİR olay raporlama ile ilgili davranışlarının belirlenmesidir.
YÖNTEMLER: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte olan bu çalışma bir devlet hastanesinde çalışmakta olan 112 hemşireye anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. AİR olay bildirimi hakkındaki bilgi, tutum ve davranışları sorgulanmıştır
BULGULAR: Hemşirelerin % 74.1’i ciddi ilaç reaksiyonu tanımını bilmekteydi. Advers etki bildirimlerinin farmakovijilans sorumlusuna yapılması gerekliliği bilen oranı % 34.9 idi. Hemşirelerin %70.5’i AİR raporlanın yapılması gerekliliğini biliyordu, ancak “TÜFAM’ı” bilen oranı % 8’di. Profesyonelliklerinde ilaç yan etki raporlama yapanların oranı sadece % 8’dir.
SONUÇ: AİR bilinmesine rağmen, olay raporlama kanallarının bilinmediği ve raporlama oranlarının çok düşük olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar, farmakovijilans konusunda bilgi eksikliği olduğunu göstermektedir. Farmakovijilans konusundaki farkındalığın geliştirilmesi için, farklı bölgelerde sağlık çalışanlarıyla yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: İlaç güvenliği, farmakovijilans, ilaç reaksiyonları.

Fisun Vural, Seval Çiftçi, Birol Vural. The knowledge, attitude and behaviours of nurses about pharmacovigilance, adverse drug reaction and adverse event reporting in a state hospital. North Clin Istanb. 2014; 1(3): 147-152

Corresponding Author: Fisun Vural, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale