ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Determination of health workers’ level of knowledge about blood transfusion [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2017; 4(2): 165-172 | DOI: 10.14744/nci.2017.41275

Determination of health workers’ level of knowledge about blood transfusion

Ayşegül Beyazpınar Kavaklıoğlu1, Selma Dağcı2, Besey Ören3
1Balıkesir Public Hospitals Association
2Umraniye Education And Research Hospital, Department Of Gastroenterology, Istanbul, Turkey
3University of Health Sciences Faculty of Health Sciences

INTRODUCTION: This study was conducted to determine the level of knowledge according to transfusion in the blood of health workers.
METHODS: The study was conducted with 100 health personnel working in a training and research hospital between 01.10.2015 - 02.11.2015. Questionnaire consisting of 19 questions in the light of the literature on the collection of data in the study. Fisher's exact Chi-square test and continuity (Yates) correction was used and the significance was assessed at p <0.05.
RESULTS: 52% of the participants were working at 29 and 6 years of age, 94% were women, 71% were nurses and 42% were in institutions for 2-5 years. Of the participants, 79% were trained in blood and blood product transfusion, 86% were transfused with blood volume, 95% had requested blood, and 97% had to be hospitalized for transfusion. 78% of respondents identified the cross-match by the final control of transceiver ABO compliance. 98% of employees are deteriorated in blood bag integrity and the road time cannot be read; 90% will return the blood if the blood basin is cloudy or foamy; 96% reported that in the event of fever and shock, the blood would consider the reaction due to transfusion. 91% of employees have risen or need confirmation of the patient's identity bracelet and blood products; 85% stated that no other medication should be put into the blood. Eighty-eight percent of those participating in the study reported that transfusion training for blood and blood products should be continuous.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In line with the results obtained in the research; Implementation of standardization studies for blood transfusion, more frequent in-service training for patient safety and medical malpractice.

Keywords: Transfusion, Blood, Health Worker, Education, Nurse.

Sağlık Çalışanlarının Kan Transfüzyonuna Yönelik Bilgi Düzeylerinin Saptanması

Ayşegül Beyazpınar Kavaklıoğlu1, Selma Dağcı2, Besey Ören3
1Balıkesir Kamu Hastaneler Birliği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, sağlık çalışanlarının kan transfüzyonuna yönelik bilgi düzeylerini saptamak amacıyla gerçekleştirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 01.10.2015 – 02.11.2015 tarihleri arasında bir eğitim ve araştırma hastanesinde görev yapmakta olan 100 sağlık personeli ile gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında literatür bilgileri ışığında araştırmacılar tarafından oluşturulan 19 soruluk form kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metodların (frekans) yanısıra niteliksel verilerin karşılaştırılmasında Fisher’s Exact Ki-Kare testi ve Continuity (Yates) Düzeltmesi kullanıldı ve anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya katılanların %52’si 29 ve altı yaş aralığında, %94’ü kadın, %71’i hemşire ve %42’si bulunduğu kurumda 2-5 yıldır çalışmakta idi. Çalışmaya katılanların %79’unun kan ve kan ürünü transfüzyonunu ile ilgili eğitim aldığı, %86’sı kan hacmini sağlamak amacıyla transfüzyon yapıldığını, %95’i kan istemini hekimin gerçekleştirdiğini ve %97’si transfüzyon için hastadan onam alınması gerektiğini belirtti. Katılımcıların %78’i cross-match uygulamasını alıcı-verici ABO uygunluğunun son kontrolü olarak tanımladı. Çalışanların %98’i kan torba bütünlüğünün bozulmuş olması ve üzerindeki bilgilerin okunamaması durumunda; %90’ı kan renginin bulanık veya köpüklü olması durumunda kanı iade edeceğini; %96’sı ateş ve şok durumunda kan transfüzyona bağlı reaksiyon düşüneceğini bildirdi. Çalışanların %91’i hastanın kimlik bilekliği ve kan ürünü ile ilgili doğrulamaların yapılması gerekliliğini; %85’i kanın içine başka herhangi bir ilaç konmaması gerektiğini belirtti. Çalışmaya katılanların %88’i kan ve kan ürünleri ile ilgili transfüzyon eğitiminin sürekli olması gerektiğini bildirdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; sağlık çalışanlarının kan transfüzyonuna yönelik bilgi düzeylerinin yeterli olduğunun saptanmasıyla birlikte, standardizasyonun olmadığı belirlendi. Bu doğrultuda kan transfüzyonu uygulamalarına ilişkin çalışmalarının yapılması, hasta güvenliği ve tıbbi hatalara yönelik hizmet içi eğitimlerin daha sık yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Transfüzyon, Kan, Sağlık Çalışanı, Eğitim, Hemşire.

Ayşegül Beyazpınar Kavaklıoğlu, Selma Dağcı, Besey Ören. Determination of health workers’ level of knowledge about blood transfusion. North Clin Istanb. 2017; 4(2): 165-172

Corresponding Author: Selma Dağcı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale