ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
The Bırth Satısfactıon Scale: Turkısh Adaptatıon, Valıdatıon And Relıabılıty Study [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(2): 142-150 | DOI: 10.14744/nci.2015.40412

The Bırth Satısfactıon Scale: Turkısh Adaptatıon, Valıdatıon And Relıabılıty Study

Fatma Çoşar Çetin1, Ayşe Sezer2, Yeliz Doğan Merih3
1Istanbul Medeniyet University Faculty Of Health Sciences Department Of Nursing
2Marmara University Faculty Of Health Sciences Department Of Nursing
3Zeynep Kamil Women And Children Diseases Training And Research Hospital

INTRODUCTION: The objective of this study is to investigate the validity and the reliability of Birth Satisfaction Scale (BSS) and to adapt it into the Turkish language. This scale is used for measuring maternal satisfaction with birth in order to evaluate women’s birth perceptions.
METHODS: In this study there were 150 women who inpatient postpartum clinic. The participants filled in an information form and the BSS. The measurement properties were tested by conducting reliability and validation analyses.
RESULTS: BSS entails 30 Likert questions. It was developed by Hollins Martin and Fleming. Taken from the scale scores ranged from 30-150 points. The higher scores from the scale, mean increases birth satisfaction. Three overarching themes were identified in Scale: service provision (home assessment, birth environment, support, relationships with health care professionals); personal attributes (ability to cope during labour, feeling in control, childbirth preparation, relationship with baby); and stress experienced during labour (distress, obstetric injuries, receiving sufficient medical care, obstetric intervention, pain, long labour and baby’s health). Cronbach’s alfa coefficient was 0,62.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the present study, BSS entails 30 likert questions and evaluate women’s birth perceptions. The Turkish version of BSS has been proven to be a valid and a reliable scale.

Keywords: Birth, Satisfaction, Validity, Reliability.

Doğum Memnuniyet Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması

Fatma Çoşar Çetin1, Ayşe Sezer2, Yeliz Doğan Merih3
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
3Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Doğum Memnuniyet Ölçeğinin (DMÖ) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Bu ölçek kadınların doğum deneyiminden memnuniyetini değerlendirmek için kullanılmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya doğum sonu kliniğinde yatan 150 kadın alınmıştır. Çalışmaya katılan kadınlar bilgilendirme formu ve DMÖ formunu doldurmuşlardır. DMÖ ölçümleri geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılarak test edilmiştir.
BULGULAR: DMÖ 30 likert tipi sorudan oluşmaktadır. Hollins Martin ve Fleming tarafından geliştirilmiştir. Ölçekten alınabilecek puan 30-150 puan arasında değişmektedir. Ölçekten alınan puan arttıkça doğumdan memnuniyet artmaktadır. Ölçekte üç ana tema belirlenmiştir: Bakım kalitesi (ev değerlendirmesi, doğum ortamı, yeterli destek ve sağlık personeli ile iletişim); kadınların kişisel özellikleri (doğumla baş etme yeteneği, kontrol duygusu, doğum için hazırlanma, bebekle iletişim); doğum sürecinde deneyimlenmiş stres (doğum sürecinde sıkıntı yaşama, doğumda yaralanma, yeterli tıbbi bakım almış olma algısı, tıbbi müdahaleler, ağrı deneyimi, uzamış doğum ve bebeğin sağlığı). Ölçeğin iç tutarlılığı için yapılan analizde Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,62’dir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda, 30 likert tipi sorudan oluşan, kadınların doğum algılarını değerlendirmek amacıyla hazırlanan DMÖ ölçeğinin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Doğum, Memnuniyet, Geçerlik, Güvenirlik.

Fatma Çoşar Çetin, Ayşe Sezer, Yeliz Doğan Merih. The Bırth Satısfactıon Scale: Turkısh Adaptatıon, Valıdatıon And Relıabılıty Study. North Clin Istanb. 2015; 2(2): 142-150

Corresponding Author: Yeliz Doğan Merih, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale