ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Results of Carotid Endarterectomy under Regional Anesthesia [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-40336 | DOI: 10.14744/nci.2021.40336

Results of Carotid Endarterectomy under Regional Anesthesia

Ekin Ilkeli1, Ali Cemal Duzgun2
1Cardiovascular Surgery, Düzce State Hospital, Düzce, Turkey
2Cardiovascular Surgery, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Objective: The purpose of this study is to assess the efficacy of carotid endarterectomy surgery under regional anesthesia and to report early mid-term results.
Methods: Data for 42 patients who underwent carotid endarterectomy were reviewed retrospectively between January 2013 and June 2015. Of the patients, 60% (n=25) were male and 40% (n=17) were female. The mean age was 74.03 years. Early and midterm mortality, intraoperative stroke, and complication rates were calculated by reviewing patient’s data at the end of 2 years.
Results: The level of carotid stenosis was over 70% in 83% (n=35) of the patients. Seventeen percent (n=7) of the patients had 60% carotid stenosis. Forty patients received regional anesthesia and 2 patients received general anesthesia. The mean cross-clamp time was 13.08 minutes. The mean operation time was 53.09 minutes. No early postoperative deaths occurred. The midterm (24 months) mortality rate was 2% (n=1). Recurrent atheromatous plaque was found in 2% (n=1) of the patients.
Conclusion: Our study demonstrated that carotid endarterectomy surgery may be safely performed under regional anesthesia will acceptable low mortality and morbidity rate.

Keywords: Carotid stenosis; endarterectomy, carotid; regional anesthesia

Bölgesel Anestezi Altında Karotis Endarterektomi Sonuçları

Ekin Ilkeli1, Ali Cemal Duzgun2
1Düzce Devlet Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi, Düzce
2Kalp Damar Cerrahisi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Amaç: Bu çalışmadaki amaç; karotis endarterektomi cerrahisinin lokal anestezi altında yapılabilirliğinin araştırılması ve erken –orta dönem sonuçlarının bildirilmesidir.
Metod: Ocak 2013-Haziran 2015 tarihleri arasında karotis endarterektomi uygulanan 42 hastanın verileri retrospektif yöntemle taranmıştır. Hastaların %60'ı(n=25) erkek, %40'ı (n=17) kadın idi. Ortalama yaş Ort±SS: 74.03 idi. İki yılsonunda hasta verileri incelenerek erken ve orta dönem mortalite, intraoperatif inme ve komplikasyon oranları hesaplandı.
Bulgular: Hastaların %83'ünde (n=35) karotis darlığı %70’in üzerinde idi. Hastaların %17'sinde (n=7) %60 darlık mevcuttu. Kırk hasta bölgesel anestezi, 2 hasta genel anestezi almıştı. Ortalama kross klemp süresi Ort±SS: 13.08 idi. Ortalama operasyon süresi Ort±SS: 53.09 idi. Hastaların peroperatif NIRS değerlerinde istatiksel olarak anlamlı düşüş saptanmadı. (p> 0.05) Postoperatif erken ölüm meydana gelmedi. Hastaların orta dönemde (24 ay) ölüm %2(1) meydana geldi. Hastaların %2'sinde (n=1) 24 ay sonunda tekrarlayan aterom plağı görüldü.
Sonuç: Lokal anestezi altında karotis endarterektomi operasyonları düşük mortalite ve morbidite ile güvenli olarak yapılabilir. (NCI-2021-2-24/R1)

Anahtar Kelimeler: Karotis stenozu; endarterektomi, karotis; lokal anesteziCorresponding Author: Ekin Ilkeli
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale