ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Mentalization and Emotion Regulation Abilities in Parents of Children with Nocturnal Enuresis and Its Relationship with Perceived Caregiver Burden [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-40225 | DOI: 10.14744/nci.2021.40225

Mentalization and Emotion Regulation Abilities in Parents of Children with Nocturnal Enuresis and Its Relationship with Perceived Caregiver Burden

Tuncay Toprak1, Basar Ayribas2, Recep Burak Degirmentepe3, Ozay Ozgur4, Mehmet Yilmaz5, Ayhan Verit1
1University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Urology Istanbul/Turkey
2Department of Psychiatry, Kafkas University, Kars, Turkey
3Karasu State Hospital, Sakarya, Turkey
4Department of Urology, Division of Pediatric Urology, Hamidiye Sisli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul/TURKEY
5Department of Psychiatry, Kafkas University, Kars, Turkey; University of Freiburg – Medical Centre, Faculty of Medicine, Department of Urology, Freiburg, Germany

Objectives
Various psychological factors play a role in development of nocturnal enuresis (NE) which causes significant distress both on children and their parents. However, current studies cannot attribute a role to the psychiatric conditions that cause or result from NE. This study aims to reveal some psychiatric parameters related to the parents of patients with NE which may play a role in the etiopathogenesis of NE.
Methods
79 parents of primary 53 NE children and 78 parents of 44 healthy children were enrolled to the study. Parents of children with daytime voiding symptoms, additional comorbidity or secondary enuresis were excluded. Age and sex matched parents of healthy children with absence of voiding symptoms were included as the control group. Parental Reflective Functioning Questionnaire, Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire and Zarit Caregiver Burden Scale were recorded to measure psychiatric conditions.
Results
Parents of children with NE showed significantly poorer reflective functioning and emotion regulation abilities compared to control group. Moreover, the perceived caregiver burden was also significantly higher in parents of NE patients. Correlation analyses also showed that reflective functioning and emotion regulation is negatively correlated with caregiver burden.
Conclusions
This study revealed that the parents of primary NE patients may have difficulty mentalizing and emotion regulation in interpersonal relationships. These difficulties may be a cause or a consequence of the NE. In addition, our findings showed that parents of NE patients perceive more caregiving burden. Therefore, it may be advisable for parents of NE patients to seek psychological counseling.

Keywords: Mentalization, Emotion Regulation, Perceived Caregiver Burden, Nocturnal Enuresis, Parents

Nokturnal Enürezisi Olan Çocukların Ebeveynlerinde Zihinselleştirme ve Duygu Düzenleme Becerileri ve Algılanan Bakım Veren Yükü ile İlişkisi

Tuncay Toprak1, Basar Ayribas2, Recep Burak Degirmentepe3, Ozay Ozgur4, Mehmet Yilmaz5, Ayhan Verit1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Kafkas Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Kars
3Karasu Devlet Hastanesi, Sakarya
4Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Ürolojisi Anabilim Dalı Üroloji Bölümü, İstanbul
5Kafkas Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Kars; Freiburg Üniversitesi – Tıp Merkezi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Freiburg, Almanya

Amaç
Hem çocuklar hem de ebeveynleri üzerinde önemli bir sıkıntıya neden olan noktürnal enürezis (NE) gelişiminde çeşitli psikolojik faktörler rol oynamaktadır. Ancak, mevcut çalışmalar NE' e neden olan veya NE' den kaynaklanan psikiyatrik durumlara bir rol yükleyememektedir. Bu çalışma, NE' nin etyopatogenezinde rol oynayabilecek NE' li hastaların ebeveynleri ile ilgili bazı psikiyatrik parametreleri ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Yöntem
53 birincil NE’li çocuğun 79 ebeveyni ve 44 sağlıklı çocuğun 78 ebeveyni çalışmaya alındı. Gündüz işeme semptomları, ek komorbiditesi veya ikincil enürezisi olan çocukların ebeveynleri çalışma dışı bırakıldı. Kontrol grubu olarak, işeme semptomları olmayan sağlıklı çocukların yaş ve cinsiyet uyumlu ebeveynleri alındı. Psikiyatrik durumları ölçmek için Ebeveyn Yansıtıcı İşlevler Anketi, Kişiler Arası Duygu Düzenleme Anketi ve Zarit Bakım Veren Yük Ölçeği kullanıldı.
Bulgular
NE'li çocukların ebeveynleri, kontrol grubuna kıyasla önemli ölçüde daha zayıf yansıtıcı işlevsellik ve duygu düzenleme yetenekleri gösterdi. Ayrıca, NE hastalarının ebeveynlerinde algılanan bakım veren yükü de anlamlı olarak daha yüksekti. Korelasyon analizleri ayrıca yansıtıcı işlevsellik ve duygu düzenlemenin bakım veren yükü ile negatif ilişkili olduğunu gösterdi.
Sonuçlar
Bu çalışma, birincil NE hastalarının ebeveynlerinin kişilerarası ilişkilerde zihinselleştirme ve duygu düzenlemede zorluk yaşayabileceğini ortaya koymuştur. Bu zorluklar NE'nin bir nedeni veya sonucu olabilir. Ayrıca bulgularımız NE hastalarının ebeveynlerinin bakım verme yükünü daha fazla algıladıklarını göstermiştir. Bu nedenle NE hastalarının ebeveynlerinin psikolojik danışma almaları uygun olabilir. (NCI-2021-9-8/R1)

Anahtar Kelimeler: Zihinselleştirme, Duygu Düzenleme, Algılanan Bakım Veren Yükü, Gece Enürezisi, EbeveynlerCorresponding Author: Tuncay Toprak
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale