ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Evaluation of health anxiety in adults admitting to primary healthcare institutions [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(1): 87-94 | DOI: 10.14744/nci.2021.40111

Evaluation of health anxiety in adults admitting to primary healthcare institutions

Sevil Aydogan Gedik1, Emrah Atay1, Seval Caliskan Pala1, Sevil Akbulut Zencirci1, Ece Elif Ocal1, Zeynep Demirtas2, Cinar Yenilmez3, Muhammed Fatih Onsuz1, Selma Metintas1
1Department of Public Health, Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskisehir, Turkiye
2Unye Health Directorate, Public Health Specialist, Ordu, Turkiye
3Department of Mental Health and Diseases, Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskisehir, Turkiye

OBJECTIVE: Health anxiety is defined as the negative over-interpretation of the usual physical sensations, although the person does not have any physical illness. The study aims to evaluate the health anxiety levels of individuals over the age of 18 who admit to primary healthcare institutions in Eskisehir and the factors that may be associated with it.
METHODS: This is a cross-sectional study. The study was conducted in adults who admitted to primary healthcare institutions in Eskisehir. The study group consists of 1200 individuals. For the purpose of collecting data, a questionnaire including the questions regarding the factors related to health anxiety and the Health Anxiety Scale were used. In the analysis of the data, a logarithm of The Short Health Anxiety Inventory (SHAI) scores was performed to determine the factors affecting the inventory score and hierarchical multiple linear regression analysis was used.
RESULTS: The total scores from The SHAI ranged from 1 to 47, with an mean of 16.4±8.7 and a median score of 15. Of 41.9% of study group scored above mean score. Female gender, deterioration of family income, presence of chronic disease, worsening of general health status, symptoms of mental and behavioral disorders, high number of admissions to health institutions, and hospitalization history were found to be factors affecting the level of health anxiety.
CONCLUSION: Health anxiety was found to be an important problem among those who admitted to primary healthcare institutions in Eskisehir. Providing education to individuals in risky groups in terms of health anxiety, and these groups should be closely monitoring in terms of health anxiety and providing psychosocial support when necessary will prevent excessive use of health services in the long-term.

Keywords: Health anxiety, mental health, primary healthcare.

Birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuran erişkinlerde sağlık anksiyetesinin değerlendirilmesi

Sevil Aydogan Gedik1, Emrah Atay1, Seval Caliskan Pala1, Sevil Akbulut Zencirci1, Ece Elif Ocal1, Zeynep Demirtas2, Cinar Yenilmez3, Muhammed Fatih Onsuz1, Selma Metintas1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Eskişehir
2Ünye Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Uzmanı
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir

Amaç: Sağlık anksiyetesi kişide herhangi bir bedensel hastalık bulunmadığı halde olağan bedensel duyumların olumsuz yönde aşırı yorumlanması olarak tanımlanmaktadır. Çalışmanın amacı, Eskişehir’de birinci basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşlara başvuran 18 yaş üstü bireylerin sağlık anksiyetesi düzeylerini ve ilişkili olabilecek faktörleri değerlendirmektir.
Yöntemler: Kesitsel tipte olan çalışma, Eskişehir ilinde birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuran erişkinlerde yapıldı. Çalışma grubunu 1200 kişi oluşturdu. Veri toplama amacıyla sağlık anksiyetesi ile ilişkili faktörleri sorgulayan sorular ve Sağlık Anksiyetesi Ölçeği’ni içeren bir anket kullanıldı. Verilerin analizinde ölçek puanına etki eden faktörleri belirlemek için Sağlık Anksiyetesi Ölçeği puanının logaritması alınarak hiyerarşik çoklu lineer regresyon analizi uygulandı.
Bulgular: Sağlık Anksiyetesi Ölçeği’nden alınan toplam puanlar 1-47 arasında değişmekte olup, ortalama 16.4±8.7, ortanca puan 15 idi. Çalışma grubundakilerin %41.9’u ortalamanın üzerinde puan aldı. Kadın cinsiyet, aile gelir durumunun kötüleşmesi, kronik hastalık varlığı, genel sağlık durumunun kötüleşmesi, mental ve davranışsal bozukluk belirtileri, sağlık kuruluşlarına fazla sayıda yapılan başvurular ve hastanede yatış öyküsü sağlık anksiyetesi düzeyini etkileyen faktörler olarak bulundu.
Sonuç: Eskişehir’de birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuranlar arasında, sağlık anksiyetesinin önemli bir sorun olduğu bulundu. Sağlık anksiyetesi açısından riskli gruplardaki bireylere eğitim verilmesi ve bu grupların sağlık anksiyetesi açısından yakın takipleri yapılarak gerektiğinde psikososyal destek sağlanması uzun vadede sağlık hizmetlerinin aşırı kullanımını önleyecektir. (NCI-2021-3-5/R1)

Anahtar Kelimeler: Sağlık anksiyetesi, ruh sağlığı, birinci basamak sağlık hizmetleri.

Sevil Aydogan Gedik, Emrah Atay, Seval Caliskan Pala, Sevil Akbulut Zencirci, Ece Elif Ocal, Zeynep Demirtas, Cinar Yenilmez, Muhammed Fatih Onsuz, Selma Metintas. Evaluation of health anxiety in adults admitting to primary healthcare institutions. North Clin Istanb. 2023; 10(1): 87-94

Corresponding Author: Sevil Aydogan Gedik
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale