ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
The role of cranial magnetic resonance imaging findings in pediatric epilepsy: A single-center experience [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2024; 11(1): 72-80 | DOI: 10.14744/nci.2023.39581

The role of cranial magnetic resonance imaging findings in pediatric epilepsy: A single-center experience

Ozge Yapici1, Tugce Aksu Uzunhan2
1Department of Radiology, Marmara University Faculty of Medicine, Pendik Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
2Department of Child Neurology, Prof. Dr. Cemil Tascioglu City Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate cranial magnetic resonance imaging (MRI) findings in different age groups and genders in pediatric epilepsy, to determine the percentages of etiologic factors, and to evaluate the association between MRI positivity and treatment resistance.
METHODS: Cranial MRIs of 359 patients with epilepsy aged 1 month to 18 years were retrospectively evaluated. Etiologic factors as an underlying cause of epilepsy were classified as previous parenchymal damage, hippocampal sclerosis, malformations of cortical development, tumor, neurocutaneous syndrome, myelination disorder, vascular anomaly, metabolic/genetic/ neurodegenerative diseases, encephalitis, and an uncategorized “other” group. Data were transferred to IBM SPSS Statistics 25.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA), and descriptive statistics, correlation analyses, chi-square, and t-tests were performed.
RESULTS: Among the patients included in the study, 141 (39.3%) had pathological findings on MRI related to the etiology. Previous parenchymal damage (39.7%) was the most common etiologic cause in all age groups. Regarding the relationship between drug resistance and MRI positivity, MRI positivity was observed in 72% of drug-resistant cases, while a complete response to therapy was found in 67.6% of MRI-negative cases.
CONCLUSION: MRI guides clinicians to determine the presence of an etiologic factor as the underlying cause of childhood epilepsy before treatment planning. MRI positivity is a remarkable indicator of response to antiseizure drug treatment and drug resistance.

Keywords: Drug resistance; epilepsy; etiology; magnetic resonance imaging; polytherapy.

Pediatrik epilepside kraniyal manyetik rezonans görüntüleme bulgularının rolü: Tek merkez deneyimi

Ozge Yapici1, Tugce Aksu Uzunhan2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
2Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Çocuk Nörolojisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı pediatrik epilepside farklı yaş grupları ve cinsiyetlerde MRG bulgularını incelemek, etiyolojik faktörlerin yüzdelerini belirlemek ve MRG pozitifliği ile tedaviye direnç arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
Yöntemler: Yaşları 1 ay ile - 18 yaş arasında olan 359 epilepsi hastasının kranial MRG'leri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalığın etyolojik nedenleri geçirilmiş parankimal hasar, hipokampal skleroz, kortikal gelişim malformasyonları, tümör, nörokütanöz sendrom, miyelinasyon bozukluğu, vasküler anomali, metabolik/genetik/nörodejeneratif hastalıklar, ensefalit ve kategorize edilmemiş “diğer” grubu olarak sınıflandırıldı. Veriler IBM SPSS Statistics 25.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) programına aktarıldı ve tanımlayıcı istatistikler, korelasyon analizleri, ki-kare ve t-testleri yapıldı.
Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 141'inde (%39,3) MRG'de etyolojiye ilişkin patolojik bulgu saptandı. Geçirilmiş parankimal hasar (%39.7) tüm yaş gruplarında en sık etiyolojik nedendi. İlaç direnci ile MRG pozitifliği arasındaki ilişki açısından, ilaca dirençli olguların %72'sinde MRG pozitifliği gözlenirken, MRG negatif olguların %67,6'sında tedaviye tam yanıt saptandı.
Sonuç: MRG, çocukluk çağı epilepside tedavi planlamasından önce altta yatan herhangi bir etiyolojik faktör olup olmadığı konusunda klinisyenlere rehberlik eder. MRG pozitifliği anti-epileptik ilaçlarla tedaviye yanıt ve ilaç direnci hakkında önemli ipuçları verir. (NCI-2023-4-11)

Anahtar Kelimeler: İlaç direnci; epilepsi; etiyoloji; manyetik rezonans görüntüleme; politerapi.

Ozge Yapici, Tugce Aksu Uzunhan. The role of cranial magnetic resonance imaging findings in pediatric epilepsy: A single-center experience. North Clin Istanb. 2024; 11(1): 72-80

Corresponding Author: Ozge Yapici
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale